VI Sesja Rady Miasta z dnia 23.03.2011 r.

 

PORZĄDEK OBRAD
VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 marca 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM   

1.                   Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                   Przyjęcie porządku obrad,
3.                   Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta,
4.                   Projekty uchwał w sprawach:  
 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt,
 2. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. zobacz projekt, zobacz załącznik,
 3. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. zobacz projekt, zobacz załącznik,
 4. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej. zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3,
 5. w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji w 2010 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (tekst programu na płytkach CD, wersja papierowa dostępna na żądanie). zobacz projekt, zobacz załącznik,
 6. w sprawie: wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdyni a Gmina Wejherowo w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, ul. Krasickiego. zobacz projekt,
 7. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdynia, ul. Energetyków 13, zobacz projekt,
 8. w sprawie: ustanowienia Nagrody Literackiej Gdynia. zobacz projekt,
 9. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. zobacz projekt,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedziba w Gdyni wkładami niepieniężnymi (aport) w postaci prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, zobacz projekt,
 11. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 13. zobacz projekt,
 12. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni – Miasta na prawach Powiatu nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną. zobacz projekt,
 13. w sprawie: powołania wiceprezydenta Michała Gucia do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zobacz projekt,
5.       Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
6.       Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chylonia,
7.       Informacja o pracach Związku Komunalnego.
8.       Interpelacje.
9.       Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
VI sesji Rady Miasta Gdyni
23 marca 2011 r. 
    

Projekty uchwał w sprawach:    

1.      zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011; zobacz projekt; zobacz załącznik,

2.      zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022. zobacz projekt,

3.      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gdańsk dotyczącego poparcia Miasta Gdyni dla projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016; zobacz projekt,

4.      zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni; zobacz projekt, zobacz załącznik

5.      przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011 – 2014 na terenie Gminy Miasta Gdyni; zobacz projekt, zobacz załącznik,

6.      określenia trybu postępowania w sprawach o udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska; zobacz projekt.


PROTOKÓŁ NR 6/11
VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 23 marca 2011 r. 

Porządek obrad: 1.                  Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                  Przyjęcie porządku obrad,3.                  Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta,4.                  Projekty uchwał w sprawach:  
 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni
 2. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.
 4. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej.
 5. w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji w 2010 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (tekst programu na płytkach CD, wersja papierowa dostępna na żądanie).
 6. w sprawie: wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdyni a Gmina Wejherowo w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, ul. Krasickiego.
 7. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdynia, ul. Energetyków 13
 8. w sprawie: ustanowienia Nagrody Literackiej Gdynia.
 9. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
 10. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedziba w Gdyni wkładami niepieniężnymi (aport) w postaci prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 11. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 13,
 12. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni – Miasta na prawach Powiatu nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną,
 13. w sprawie: powołania wiceprezydenta Michała Gucia do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
 14. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej,
 15. zmiany uchwały nr XXXIX/866/10 RMG  z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 16. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: DYN@MO w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowanego z 7-go Programu Ramowego (7th Framework Programme for Research and Technological Development),
 17. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011;
 18. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022.
 19. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gdańsk dotyczącego poparcia Miasta Gdyni dla projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016;
 20. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni;
 21. przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011 – 2014 na terenie Gminy Miasta Gdyni;
 22. określenia trybu postępowania w sprawach o udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
 5.      Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,6.      Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chylonia,7.      Informacja o pracach Związku Komunalnego.8.      Interpelacje.9.      Informacje.10.  Wolne wnioski.11.  Ustalenie terminu następnej sesji.12.  Zakończenie obrad.    Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.  Ad 1. Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  Ad 2.

Odnośnie porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej.

Wyjaśniając przyczyny zastosowania trybu nadzwyczajnego Wiceprezydent przypomniał o podjętej przez RM uchwale dotyczącej planu zagospodarowania części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, obejmującego m.in. ulicę Chwarznieńską. Uchwała ta stwarza konieczność przejęcia przez Miasto gruntu, którego dotyczy przedmiotowy projekt. Chodzi o to, aby procesu inwestycyjnego (realizacja drogi), który będzie miał miejsce na przedmiotowym terenie, nie zakłóciły utrudnienia związane ze status quo występujących tam nieruchomości. Fakt przyjęcia projektu przetnie wszelkie spekulacje związane z przedmiotowym terenem.

Reszta informacji jak w załączniku. Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. przystąpienia do projektu pn.: DYN@MO.

Wyjaśniając powody zastosowania trybu nadzwyczajnego pan Stepa mówił: - Nie możemy czekać do sesji kwietniowej, ponieważ termin składania aplikacji mija 12 kwietnia. Prace  miast biorących udział w projekcie oraz komisji ochrony środowiska Związku Miast Bałtyckich trwały do rana dzisiejszego dnia. Rada podjęła już uchwałę, w której upoważnia organ wykonawczy do uczestniczenia w przedmiotowym programie.

Pozostałe informacje – patrz uzasadnienie projektu stanowiące zał. 

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu dot. zmiany uchwały RM w spr. przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie. Zmiana umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne. Z uwagi na fakt, że termin składania wniosku upływa w połowie kwietnia, nie ma możliwości wniesienia projektu w normalnym trybie.

 W głosowaniu an bloc trzy, wyżej zgłoszone projekty, zostały przyjęte do porządku: 23 gł. za.  Przewodniczący RMG przypomniał o dołączonym do materiałów aneksie zawierającym projekty wniesione w terminie 7-dniowym (wszystkie projekty wyszczególnione są w porządku obrad niniejszego protokołu). Ad 3.Wobec braku uwag r. St. Szwabski uznał protokół V sesji za przyjęty. Ad 4.1Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

- W związku ze złożeniem przez Pana Marka Łucyka rezygnacji z mandatu radnego, stwierdza się jego wygaśnięcie.

 UCHWAŁA NR VI/89/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za 

St. Szwabski- Pan Łucyk bardzo dobrze zasłużył się Radzie. Jego praca została oceniona bardzo wysoko. Mam nadzieję, że na nowym stanowisku Dyrektora GOSiR-u też będzie robił dobre rzeczy.

 

Marek Łucyk- nie ukrywam, że z bólem serca podpisałem rezygnację, ale z drugiej strony mogłem się też cieszyć. Te 13 lat pracy w samorządzie dały mi duże doświadczenie i wiedzę na temat miasta i  mam nadzieję, że je spożytkuję. Nie będę się żegnał, bo liczę na współpracę z Państwem.

 Ad 4.2.

M. Guć- jak co roku centrala PFRON określiła kwoty, które przypadają na poszczególne powiaty. W ubiegłym roku Gdynia dysponowała ponad 3 mln. zł. W tym roku jest to kwota mniejsza niemal o 0,5 mln. zł. co powoduje, że środki na realizację  poszczególnych zadań muszą być ograniczone.

Wysokość poszczególnych kwot i rodzaj zadań omówionych przez Wiceprezydenta – jak w załączniku do protokołu.

- W zakresie społecznej rehabilitacji – informował m. in. p. Guć – nastąpiła jedna, zasadnicza zmiana. Po konsultacji ze środowiskiem uznaliśmy, że nie ma sensu kierowanie pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, bo korzysta z tego niewielka liczba osób. Środki te zostaną skierowane na realizację innych zadań.

 

Przewodniczący RMG poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez PFRON.

 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)-pozytywna UCHWAŁA NR VI/90/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.3.

Jak wyjaśniał prezentujący projekt Wiceprezydent Marek Stępa, celem przystąpienia do sporządzania planu będzie wzmocnienie ochrony rezerwatu przyrody – jednego z najstarszych rezerwatów w Polsce i najstarszego w Gdyni. Plan obejmuje też niewielkie, zurbanizowane tereny, usytuowane na krawędzi rezerwatu. Wniesienie projektu jest związane z postulatami osób zajmujących się ochroną przyrody.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna UCHWAŁA NR VI/91/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.4.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował o spełnieniu wszystkich wymogów proceduralnych wymaganych przy sporządzaniu planu.

Wpłynęło 29 uwag, z czego 28 w ustawowym terminie. Prezydent uwzględnił w całości 6 uwag, 15 w części, natomiast 8 uwag odrzucił.

Projekt planu jest zgodny z zapisami studium zagospodarowania przestrzennego, odnoszącymi się do  terenu objętego planem. W części jest to obszar wpisany do rejestru zabytków.

Plan przewiduje tereny pod zabudowę wielorodzinną, tereny pod usługi handlowe, tereny usług publicznych (oświata, sport i rekreacja). W układzie komunikacyjnym przewidziana jest budowa ścieżek rowerowych. Jest też możliwość zagospodarowania terenu przyległego do przystanku Wzg. Św. Maksymiliana. Plan przewiduje możliwość utworzenia  przystanku SKM, zwanego Gdynią Centrum lub Gdynią Śródmieście. Konsekwencje utworzenia tego przystanku to ciągi piesze, dojazdy – wszystko to znajdowałoby się na terenie objętym planem.

- Uwagi do planu można generalnie podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią uwagi właścicieli, w których ogólnie rzecz biorąc postulowano zintensyfikowanie zabudowy. Druga grupa to uwagi mieszkańców, którzy z kolei chcieliby, żeby w ogóle nic się nie działo (ewentualnie zieleń). My proponujemy rozwiązanie kompromisowe, biorące pod uwagę szereg uwarunkowań (infrastruktura, układ drogowy, wskaźniki zieleni na mieszkańca i wpis do rejestru zabytków). W wielu przypadkach ustalenia idą w kierunku określenia limitów zabudowy, szczególnie wysokości.

Sądzimy, że proponowane rozwiązania będą dobrze służyły funkcjonowaniu tego obszaru.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej- pozytywna DEBATA: 

Radny Tadeusz Szemiot zilustrował swoje wystąpienie slajdami.

 – W imieniu klubu PO chcę zwrócić uwagę na pewne sprawy, które są – naszym zdaniem – mankamentami planu.

Zapis planu ogranicza na ul. Świętojańskiej możliwości w zakresie lokowania usług o charakterze finansowym. Chciałbym zwrócić uwagę, że dla tego obszaru obowiązują już dwa plany miejscowe, dotyczące wschodniej strony ulicy Świętojańskiej, dopuszczające usługi finansowe, dlatego – jak mniemam – konieczne będzie dokonanie zmian w tych planach. Trzeci plan dotyczący ulicy Świętojańskiej jest w trakcie opracowywania (w Biurze Planowania Przestrzennego). Liczymy na to, że będzie to koncepcja kompletna, dająca możliwość ożywienia ulicy Świętojańskiej, że znajdą się tam usługi służące mieszkańcom przez większą część doby. Odbyła się już poważna dyskusja, jak należy działać na rzecz ożywienia ulicy Świętojańskiej. Dzisiaj, po godzinach funkcjonowania placówek finansowych, życie na ulicy zamiera.

Druga sprawa dotyczy korytarza widokowego, który rozpoczyna się na narożniku Urzędu Miasta Gdyni. Osobiście mam zdanie krytyczne na temat zachowania tego korytarza, ponieważ narzuca właścicielom określonych nieruchomości, którzy mają  pecha, że są one tak zlokalizowane, obowiązek zachowania niższej zabudowy. Osoby pracujące w urzędzie uważają, że należy zachować widok na tzw. ratuszową górkę, jaki zapewnia korytarz, a tym samym ograniczyć właścicielom możliwości rozbudowy (i nie ma tu znaczenia czy właścicielem jest osoba prywatna czy gmina).

Sprawa estetyki węzła Św. Maksymiliana: w mediach czytamy o różnych strategiach dla tego miejsca. Ten obszar określono w studium jako główną przestrzeń publiczną, która chyba nie została  odpowiednio zagospodarowana pod względem estetycznym. Przy okazji tego planu chcielibyśmy zwrócić na to uwagę, mimo że w planie takich kwestii nie zawiera się.

 

Przewodniczący St. Szwabski poprosił przedmówcę o odnoszenie się stricte do planu.

 

T. Szemiot- liczymy, że te uwagi będą z czasem uwzględniane. Klub PO będzie głosował za. Przyjęciem projektu.

 

Andrzej  Bień- poruszamy się w szczególnym dla Gdyni obszarze. Niewątpliwie plan dla tego typu terenu powoduje, że nie da się uniknąć konfliktów interesów. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej analizowała ten plan na etapie jego wyłożenia. Także na wczorajszym posiedzeniu, po rozważeniu wszystkich uwag, rekomendowaliśmy w głosowaniu poparcie dla niego. Na pewno plan nie zaspokoi wszystkich oczekiwań. Cieszę się, że pozostanie zielony teren u zbiegu ulic Władysława IV, Obrońców Wybrzeża i Armii Krajowej. Także i ten teren był przedmiotem postulatów właścicieli, którzy odzyskali nieruchomości, aby przeznaczyć go pod zabudowę. Cieszę się, że jednak udało się zachować formułę terenu zielonego. Będzie to oczywiście kosztowało gminę w przypadku, gdy trzeba będzie ten teren wykupić. Zabudowa w pozostałych obszarach dobrze się wpisuje w strukturę zabudowy Śródmieścia. Mam nadzieję, że gdynianie będą z tej przestrzeni dumni. Myślę, że mieszkańcom Śródmieścia ta propozycja też przypadnie do gustu. Plan jest rozsądnym kompromisem.

 

Radny Marcin Wołek zwrócił uwagę na zaplanowany pas transportowy biegnący wzdłuż Alei 17 grudnia: zaplanowano tu przebieg trasy rowerowej, która będzie bardzo interesującą alternatywą dla rowerzystów. Od Gdyni Głównej do Wzg. Św. Maksymiliana, wzdłuż Al. Zwycięstwa, rozpocznie się niebawem budowa trasy rowerowej. Pod względem potraktowania komunikacji rowerowej jest to jeden z najciekawszych planów. Cieszy mnie jeszcze jedno: uwzględnienie lokalizacji przystanku szybkiej kolei. Otworzy to środkową część ulicy Władysława IV i Świętojańskiej, a z drugiej strony uczyni też dostępną kolejną dzielnicę – Działki Leśne. Są to dwa bardzo mocne atuty tego planu.

 

Marcin Horała- jest tu jeden bardzo ważny punkt (na to miejsce wskazywali mieszkańcy) – skrzyżowanie ulicy Świętojańskiej z ul. 10 Lutego. Proponowane rozwiązanie, tj. zabudowa tego miejsca, budzi moje wątpliwości. Oczywiście ten skwer w obecnym kształcie nie jest szczególnie piękny i na pewno proszą się o zabudowę ślepe pierzeje przy ul. 10 Lutego i Świętojańskiej. Gdyby jednak nadal była to przestrzeń publiczna, to stworzyłby się punkt centralny, w którym ludzie umawialiby się na spotkania. Jeśli chcemy, żeby Świętojańska tętniła życiem, to taki plac temu by sprzyjał. Chciałbym, aby skwer nadal był przestrzenią publiczną.

 

Bogdan Krzyżankowski- karty terenów nr 11, 13, 14  - między Władysława IV, Armii Krajowej, ulicami Ks. Prałata H.. Jastaka i Batorego. W k.t. nr 13 jest zapis, że można tam lokalizować usługi służby zdrowia. Znajduje się tam Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście”, a więc jest to zapis chroniący pewne status quo. Co do drugiego obszaru (k.t. nr 14) jest zapis o dopuszczeniu budownictwa wielorodzinnego i usług. Linia podziału przebiega przez niski budynek należący do przychodni „Śródmieście”. Zapis w tej karcie nie wyklucza usług medycznych, natomiast nie chroni ich tak, jak w k.t. nr 13. Władze Miasta podjęły decyzję o zburzeniu części budynku i przekazaniu terenu developerowi. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Mieszczą się tam poradnie i budynek ten stanowi zapas, w którym przychodnia mogłaby się rozwijać. Tylko przy okazji uchwalania planu możemy się pochylić nad tą sprawą, bo potem będą już tylko działania administracyjne. Przychodnia ŚRÓDMIEŚCIE wystąpiła w roku 2007 o sprzedaż na jej rzecz tej nieruchomości. Niestety, odpowiedzi nigdy nie otrzymała. Podczas debaty nad prywatyzacją przychodni jako jeden z argumentów podano to, że spółki lekarskie będą mogły ten grunt sprzedać developerowi. Jest odwrotnie. Akurat ta przychodnia pełni szczególne funkcje.

Radny zapytał, czy możliwe jest zastąpienie proponowanego zapisu w k.t. nr 14 zapisem, który skutecznie chroniłby przed zmianą obecnej funkcji na funkcję nie zdrowotną.

 

Wiceprezydent M. Stępa kolejno odnosił się do powyższych wypowiedzi: - Do radnego Krzyżankowskiego: w obrębie karty, gdzie znajduje się obecnie specjalistyczna przychodnia – przy Armii Krajowej – usługi zdrowotne mają zagwarantowane nie tylko dalsze istnienie, ale i możliwość rozwoju – stan posiadania usług zdrowotnych może być powiększony. Na drugim terenie mogą pojawić się alternatywnie usługi mieszkaniowe, medyczne lub inne, w zależności od woli tego, kto tę działkę nabędzie. Wielkość przychodni i jej możliwości rozwoju są wystarczające, co gwarantuje karta terenu, ale jeśli ta usługa zdrowotna miałaby być traktowana jako komercyjna, to oczywiście jest taka możliwość i proponowany w planie zapis nie stanowiłby przeszkody. Chętnie widzielibyśmy inwestorów, którzy zapewniliby takie przeznaczenie tych terenów. Zapraszamy.

Radny Horała mówił o działce na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i 10 Lutego – Pan radny wolałby widzieć tam zielony plac, tylko trochę „podrasowany”. Proszę pamiętać, że co najmniej 1/3 tego terenu zabrałaby kubatury, którymi zabudowanoby pierzeje. Najistotniejsza jednak dla mnie jest wierność sposobowi myślenia o tym fragmencie śródmieścia, zawartym w projektach z lat 30. My te zapisy szanujemy. Każdy z nas pamięta, że tam zawsze było zielono, to prawda, ale prawdą jest i to, że tam od początku systemowego myślenia o mieście zawsze projektowano zabudowę. Przed wojną właściciel nie zdążył tego zrobić.

Wypowiedź Pana Szemiota: podzielam jego pogląd, że estetyka rozwiązania na Węźle Św. Maksymiliana jest bardzo ascetyczna, ale tunel podziemny służy głównie do przechodzenia z jednej na drugą stronę. Oczywiście można go pięknie zrobić, ale to kosztuje, a porę mamy nie sprzyjającą takim wydatkom. Myślę, że ta surowa forma posłuży nam jakiś czas, ale z czasem poprawa estetyki będzie możliwa. Rozumiem, że nie jest to postulat do planu, który nie przeszkadza w podjęciu stosownych działań w przyszłości.

Sprawa korytarza widokowego: Pan radny Szemiot może nawet słusznie stwierdził, że właściciele mają trochę pecha, że ich nieruchomości zlokalizowane są na przebiegu takiego korytarza, natomiast mieszkańcy mają niebywałe szczęście mając możliwość obserwowania takiego widoku. W Polsce takie warunki mają tylko mieszkańcy górskich miejscowości. Z jednego z najważniejszych punktów w centrum widać naturalny krajobraz wzgórz morenowych. Coś takiego trzeba chronić.

 

Marcin Horała- ad vocem: zdaję sobie oczywiście sprawę, że powierzchnia na realizację celów gospodarczych zmniejszyłaby się (radny mówił o działce leżącej na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i 10 Lutego) w przypadku uwzględnienia mojej propozycji, ale nadal upierałbym się, aby teren ten miał charakter przestrzeni publicznej, niezabudowanej. Można by tam urządzić jakieś ogródki, które byłyby miejscem spotkań, czy imprez. Możliwości jest wiele, ale nie będzie ich, jeśli powstanie tam zabudowa. Faktycznie, przed wojną tak planowano i jest to pewien argument, ale nie może to być argument decydujący. Nie realizujemy też innych założeń przedwojennych planistów, choć oczywiście jest to argument warty rozważenia.

 

T. Szemiot- kwestia jakości przestrzeni w obszarze Węzła Św. Maksymiliana – konieczne byłoby zastosowanie innych sposobów zagospodarowania podziemnych przejść, powiązania z innymi, towarzyszącymi elementami – żeby to nie był tylko pas do przejścia, bo to stwarza zagrożenie, np. dewastacją. Podejrzewam, że odsetek osób tamtędy przechodzących w godzinach wieczornych będzie niski, szczególnie w grupie kobiet.

 UCHWAŁA NR VI/92/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej została podjęta: 24/1/1 Ad 4.5.

Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel szczegółowo, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła strukturę dokumentu (raportu).

Podsumowując Wiceprezydent stwierdziła, iż jednym z widocznych efektów działań podejmowanych przez gminę jest to, iż w Gdyni nie funkcjonują już sklepy z dopalaczami. Skonfiskowanie w tego rodzaju sklepach towarów i skierowanie ich na badania  pozwoliło na stwierdzenie, iż dopalacze zawierają substancje psychoaktywne, a także niezidentyfikowane związki.

 Opinie komisji:Komisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywna 

Bogdan Krzyżankowski- ten program, jak i wszystkie gdyńskie programy – jest obarczony zasadniczą wadą, a mianowicie – wszystkie choroby społeczne powinny być traktowane zgodnie z zasadą Hipokratesa i zawierać trzy elementy: badanie, diagnoza, leczenie. Ten program nadal jest programem intuicyjnym. Wprawdzie usiłuje się posługiwać danymi statystycznymi, ale i tak nie wiemy, ile osób miało kontakt z narkotykami, w jakim wieku były te osoby, jakich substancji zażywały, co było przyczyną, że sięgnęły po narkotyki. Jeśli chodzi o profilaktykę pierwszo i drugorzędową nie możemy tego ocenić.

Drugi zarzut: brak sprawozdania jeśli chodzi o finanse. Nie można ocenić efektywności wydawania środków.

Trzecia sprawa: oczekiwałbym, że program będzie realizowany przez przedstawiciela ściśle związanego z problemem narkomanii. Osoby zajmujące się jego realizacją obarczane są wieloma innymi obowiązkami do tego stopnia, że dziwię się, iż nie wpisano im do zakresu obowiązków tematu ścieżek rowerowych.

Program jest bardzo obszerny i podejrzewam, że wiele osób nie doczytało go do końca

Jest też bardzo dużo dobrych elementów, jak chociażby działania Przychodni Terapii Uzależnień.

Mimo zastrzeżeń jest to program na pewno lepszy od poprzednich. Liczę, że te uwagi Pani Prezydent uwzględni za rok.

W czasie poprzedniej kadencji radni złożyli projekt obligujący do składania sprawozdania z realizacji programu przeciwalkoholowego. Ten projekt został odrzucony. Twierdzono, że sprawozdanie i tak jest robione, jest przedstawiane Panu Prezydentowi i będzie przedstawiane na sesjach. I rzeczywiście przez pierwsze lata był przedstawiany. Otrzymywałem go na płycie. Komisja Zdrowia w ogóle nad nim nie procedowała, a w tym roku nawet na płycie tego nie otrzymałem. Nie chodzi o to, że Pani Prezydent nie dotrzymała słowa, ale o to, że utraciliśmy okazję pokazania mieszkańcom, że problem alkoholowy jest szerszy i głębszy. Straciliśmy możliwość pokazania, jak te problemy rozwiązujemy. Straciliśmy okazję do prowadzenia profilaktyki pierwszorzędowej, bardzo dobrej jeśli chodzi o efekty.

 

Przewodniczący St. Szwabski odniósł się do wypowiedzi przedmówcy stwierdzając: - Znaczna część Pańskiej wypowiedzi była nie na temat.

 

E. Łowkiel- raport dot. alkoholizmu jest w trakcie przygotowywania. W tej kwestii nie ma delegacji ustawowej. Taka delegacja odnosi się do przedstawiania radnym raportu dot. narkomanii. Raport w spr. przeciwdziałania alkoholizmowi na pewno będzie przedmiotem debaty na forum Komisji Zdrowia. W realizowaniu bardzo wielu działań z zakresu profilaktyki pierwszo, drugo i trzeciorzędowej uczestniczy bardzo dużo instytucji. Raport musimy przygotować do końca marca, a instytucje przedkładają nam wszystkie materiały do końca lutego. Otrzyma Pan i ten raport, więc niczego Pan nie stracił.

Odnosząc się do zarzutów dot. programu będącego przedmiotem debaty Wiceprezydent stwierdziła: - Nieprawdą jest, że nikt nie przeprowadza badań. Realizacja programu należy do obowiązków każdej szkoły. Wiele z nich przeprowadza ankiety po to, aby swój program dostosować do potrzeb i oczekiwań uczniów, a także do zagrożeń. Informowałam Pana radnego, że do końca czerwca będą gotowe dane sporządzone na podstawie ankiet. Jako Miasto zapewniamy pełną dostępność do leczenia. Jeśli chodzi o ankietowanie dotyczące zagrożeń, to jest to realizowane przez MOPS i z pewnością dane z tych ankiet będą odzwierciedlone w raporcie za kolejny rok.

Z kpiną skomentował Pan działalność z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej. Otóż te wszystkie działania realizują placówki oświatowe. Współpracuje z nimi wiele instytucji. Zaangażowane w te działania są rady dzielnic. Problemy te są też przedmiotem działań MOPS-u. Bardzo ważne działania z zakresu profilaktyki I-rzędowej realizuje GOSiR.

 

Radny B. Krzyżankowski zwrócił się do Przewodniczącego RM mówiąc: - Nie uważam, żeby moja wypowiedź była nie na temat. Alkohol to też jest środek narkotyczny. Różne są tylko uwarunkowania społeczne i prawne.

Jeśli chodzi o odpowiedź Pani Łowkiel: cieszę się, że badania są robione. Jeśli są, to szkoda, że nie ma o nich mowy w raporcie. Jeśli chodzi o GOSiR, to mam wątpliwości. Sport to zadanie własne gminy. Jeśli ograniczymy się do stwarzania możliwości dla sportowego zaangażowania bez wdrażania innych form, to nie będzie to wystarczające. Sport to także środki dopingujące. Potrzebne są działania edukacyjne. Jeśli będziemy zakładać, że rozwijanie kultury fizycznej uchroni nas przed tym problemem, to możemy się pomylić.

 UCHWAŁA NR VI/93/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2010 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.6.

E. Łowkiel- każda gmina, zgodnie z ustawą, musi zapewnić dziecku możliwość uczestniczenia w lekcjach religii. Gmina Wejherowo wystąpiła o zawarcie porozumienia, dzięki któremu uczniowie z tej gminy będą mogli korzystać z nauki religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni. W zamian gmina Wejherowo będzie współfinansować funkcjonowanie punktu katechetycznego.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR VI/94/11 RADAY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a Gminą Wejherowo w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, ul. Krasickiego 28 została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 4.7.Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.

- Określenie wysokości opłat jest kompetencją Rady Miasta. Maksymalne stawki określiło ministerstwo. Ostatni raz stawki były ustalane w roku 2009. Proponujemy je podnieść, aby możliwe było bardziej racjonalne zarządzanie finansowe schroniskiem. Wysokość subwencji pokrywa niecałe 30 % faktycznych kosztów utrzymania tej placówki.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR VI/95/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdynia, ul. Energetyków 13 została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 4.8.

Projekt przedstawiła Wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska: - Nagroda literacka, która jest przedmiotem projektu, jest już przywoływana  w wielu mediach.

Radna omówiła, zgodnie z treścią załącznika, zmiany w stosunku do tracącej już moc, poprzedniej uchwały dot. przedmiotowej kwestii.

-  Obecnie uroczystości związane z  wręczeniem nagrody relacjonowane są przez TV Kultura. Wśród twórców nagroda cieszy się dużym zainteresowaniem.

 Opinia Komisji Kultury- pozytywna UCHWAŁA NR VI/96/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Gdynia została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 9.

M. Stępa- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane mają na celu utrzymanie w dobrym stanie naszego dziedzictwa. W tym roku wpłynęły 32 wnioski. Po analizie okazało się, że 10 nie spełnia wymogów formalnych. Z większością wnioskodawców prowadzony jest doradczy dialog, który zaskutkuje – jak sądzimy- złożeniem już prawidłowych wniosków w przyszłym roku. Analiza pozostałych wniosków skłoniła do proponowania inwestorom podjęcia określonych działań. Inne działania też mogą podejmować, ale na własny koszt. Po ewentualną pomoc będą mogli się zgłaszać w przyszłości. We wnioskach spełniających wymogi formalne aplikowano o kwoty wyższe niż przyznane. Wybrano prace mające największe znaczenie dla ratowania substancji oraz te, które wpływają na wygląd tej substancji. Ponieważ środków do podziału było za mało, stąd proponujemy, aby dwa obiekty, które były dotowane w latach ubiegłych w tym roku nie były dotowane (wnioski nr 6 i 8 – patrz zał.). W przypadku kolejnych 2. obiektów proponujemy ograniczenie wysokości dotacji (Dom Żeglarzy oraz budynek koszarowy, w którym mieści się Akademia Marynarki Wojennej). Gdybyśmy chcieli uwzględnić wszystkie prace zawarte we wnioskach, to te dwa obiekty wyczerpałyby wszystkie środki jakimi dysponujemy.

Dla grupy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru proponujemy w tym roku pokrycie 70 % kosztów (przedtem było to 75 %).

 Opinie komisji:Komisja Kultury- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR VI/97/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 4.10Projekt przedstawił – zgodnie z treścią załącznika - Wiceprezydent Bogusław Stasiak (dot. projektów do nr-u 4.14 włącznie).

Komisja inwentaryzująca przedmiotowe nieruchomości rekomenduje zamianę majątku rzeczowego na udziały w spółce PWiK,  po wcześniejszym dokonaniu wyceny.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna/powyższe komisje zaopiniowały pozytywnie projekty do nr-u 4.12 włącznie/ UCHWAŁA NR VI/98/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wkładami niepieniężnymi (aport) w postaci prawa własności  niezabudowanych nieruchomości gruntowych została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.11UCHWAŁA NR VI/99/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Olgierda 13 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.12UCHWAŁA NR VI/100/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni – miasta na prawach powiatu – nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.13Przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.Informacje jak w zał. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR VI/101/11 RADY MIASTA GYDNI w sprawie powołania wiceprezydenta Michała Gucia do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni” została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.14Przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Przejęcie nieruchomości ma na celu zapobiegnięcie zakłóceniom, które utrudniałyby realizację procesów inwestycyjnych.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna Komisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR VI/102/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.15.

M. Guć- program został już przyjęty przez radę, ale w sierpniu 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy,  w myśl której należy zmienić tytuł programu. Zawartość programu jest zgodna z wymogami ustawowymi.

Pozostałe informacje jak w zał.  UCHWAŁA NR VI/103/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/866/10 RMG  z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została podjęta jednogłośnie; 24 gł. za Ad 4.16

B. Stasiak- Gdynia, wraz z zagranicznymi partnerami, ubiega się o dofinansowanie projektu DYN@MO, w ramach którego realizowane są działania na rzecz m. in. zrównoważonego transportu publicznego. Wkład własny gminy wyniesie 0,5 mln. EURO.

Pozostałe informacje jak w zał. UCHWAŁA NR VI/104/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: Dyn@mo w ramach Inicjatywy CIVITAS II PLUS finansowanego z 7-go Programu Ramowego (7th Framework Programme for Research and Technological Development) została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.17Zmiany budżetowe omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  Opinie komisji:Komisja Kultury- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii – pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Sportu – pozytywnaKomisja Budżetowa- pozytywna UCHWAŁA NR VI/105/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RM nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.18

K. Szałucki- każdorazowo, przy dokonywaniu zmiany w budżecie, będę też Państwa prosił o dokonanie stosownej zmiany w prognozie.

 Opinia Komisji Budżetowej- pozytywna (dot. także wszystkich, wymienionych w poprzednim punkcie  komisji) UCHWAŁA NR VI/106/2011 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RM nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.19

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska- trwają zmagania, które miasto zostanie stolicą kultury. Projekt z tym związany nosi obecnie nazwę „Gdańsk i Metropolia” co umożliwi większą promocję gdyńskich imprez. Byłaby to dodatkowa promocja bez wykładania pieniędzy.

 Opinia Komisji Kultury- pozytywna UCHWAŁA NR VI/107/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gdańsk dotyczącego poparcia Miasta Gdyni dla projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016 została podjęta jednogłośnie; 25 gł. za. Ad 4.20Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawiła r. J. Zielińska.P.p. – statut stanowi załącznik.  Opinia Komisji Kultury- pozytywna UCHWAŁA NR VI/108/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.21Projekt przedstawił (zgodnie z treścią zał.) Wiceprezydent M. Guć.  UCHWAŁA NR VI/109/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2014 na terenie Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.22Przedstawił Wiceprezydent M. Guć. Informacje jak w zał. UCHWAŁA NR VI/110/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił przewodniczący komisji, radny Andrzej Bień.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń komisji. Komisja koncentrowała się na 2. zagadnieniach – budżecie oraz planowaniu przestrzennym. Stałym punktem posiedzeń jest opiniowanie projektów uchwał.

Komisja skierowała do Prezydenta projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów wspólnych spółdzielniom mieszkaniowym, które na razie dysponują gruntami wyłącznie po obrysie budynków. Umożliwi to mieszkańcom zagospodarowanie tych terenów zgodnie z ich potrzebami.

 Ad 6. Pełna treść sprawozdania z realizacji zadań Rady Dzielnicy Gdynia-Chylonia, przedstawionego przez Przewodniczącego RD, pana Marka Dąbkowskiego - jak w dokumencie załączonym do niniejszego protokołu.

Pan M. Dąbkowski mówił m. in.: - Chylonia jest największą dzielnicą, a to wpływa na wysokość jej budżetu. Zdecydowaliśmy, że winien to być budżet różnorodny i że finansować będziemy działania o charakterze sportowym, oświatowym i społecznym, natomiast nie będziemy finansować przedsięwzięć inwestycyjnych, z wyjątkiem obiektów sportowych, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Uważamy sport za najważniejszą dziedzinę i dlatego pod tym kątem pomagamy szkołom. Współfinansowaliśmy z GOSiR-em budowę boisk sportowych.

Naszych sojusznikiem jest DOSiR, który pomaga nam w kwalifikowaniu osób, do których powinniśmy docierać z pomocą. Pojawiły się instytucje adresujące swoją pomoc pod adresem seniorów. Co roku przygotowujemy pomoc przed świętami Bożego Narodzenia dla najuboższych. Wspieramy wypoczynek dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji. Tego typu działania wymagają koordynacji z DOPS i z parafią (chodzi o to, aby nie dublować pomocy).

Pomysłem na integrowanie mieszkańców są festyny. Dzielnica dysponuje parkiem kilońskim, na terenie którego można te imprezy organizować. Cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Pan Dąbkowski poinformował o podejmowanych działaniach kierowanych pod adresem niepełnosprawnych dzieci, o organizowanych w dzielnicy przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych oraz o wygranych przez dzielnicę konkursach (szczegóły w załączonym do protokołu materiale). 

Przewodniczący St. Szwabski podziękował panu M. Dąbkowskiemu za prezentację imponujących – jak stwierdził – dokonań Rady Dzielnicy.

 Ad 7.

Zagadnienia zawarte w sprawozdaniu przedstawionym przez Przewodniczącego St. Szwabskiego dotyczyły nast. kwestii:

-  trwającego audytu budżetu Związku Komunalnego;

- powstania 10. punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych – ostatni już punkt został otwarty - mieści się przy  ulicy Akacjowej w Orłowie;

- działań edukacyjnych prowadzonych przez związek we współpracy z firmami komunalnymi (EKO DOLINA, PWiK, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej)

 Ad 8.

Treść złożonych do Prezydium interpelacji radnych B. Krzyżankowskiego i M. Horały – patrz: www.gdynia.pl/wladze/rada/5105=htmel.

 Ad 9.

Przewodniczący St. Szwabski przypomniał o obowiązku złożenia do końca kwietnia b.r. oświadczeń majątkowych.

 

Kolejna informacja przekazana przez Przewodniczącego RM dotyczyła 90. rocznicy utworzenia polskiego szkolnictwa morskiego i związanego z rocznicą miejsca obrad rady w maju b.r. – sesja odbędzie się na pokładzie „Daru Młodzieży” (25 maja b.r.). – Co prawda termin rocznicy już minął, ale jej terminowe uczczenie przez radnych było niemożliwe  z uwagi na trwającą wówczas kampanię wyborczą.

 

Leszek Cichowski- klub radnych PO złożył projekt powołania młodzieżowej rady miasta. Projekt ma na celu zachęcenie młodych do aktywności obywatelskiej. Przykłady innych miast pokazują, że ten pomysł sprawdza się. Zapraszam do pracy nad tym projektem w komisjach. Spotkanie w tej sprawie z uczniami i dyrektorami szkół odbędzie się w kwietniu, na terenie Wyższej Szkoły Prawa i Dyplomacji przy ul. Śląskiej. Wręczymy Państwu oficjalne zaproszenia.

 

Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski poinformował o terminie posiedzenia wyjazdowego Komisji Gospodarki Komunalnej (na terenie EKO DOLINY).

 Ad 10.

Wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji: 27 kwietnia b.r.; godz. 12 Ad 12. Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski    Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska    

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2011
Data udostępnienia informacji: 10.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2011 14:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
28.04.2011 12:31 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.03.2011 13:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2011 14:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2011 12:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2011 12:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2011 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2011 11:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2011 11:01 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.03.2011 14:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.03.2011 11:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.03.2011 15:38 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.03.2011 11:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.03.2011 08:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2011 08:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska