V Sesja Rady Miasta z dnia 23.02.2011 r.

 

PORZĄDEK OBRAD
V SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 lutego 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM   

1.                   Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                   Przyjęcie porządku obrad,
3.                   Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta,
4.                   Projekty uchwał w sprawach:  
4.1              przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.2              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim, zobacz projekt, zobacz załącznik graficzny, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3
4.3              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica”, zobacz projekt, zobacz załącznik graficzny, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3
4.4              informacji o zamiarze likwidacji linii kolejowej nr 746 Gdynia Główna – Gdynia Port Centralny, zobacz projekt,
4.5              zmiany Uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zobacz projekt,
4.6              zmiany Uchwały Nr XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez ZKM w Gdyni, zobacz projekt,
4.7              ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, zobacz projekt,
4.8              wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej, zobacz projekt
4.9              wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Kaczewskiej i ul. Lutyckiej, zobacz projekt,
4.10          przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.  zobacz projekt,
5.       Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
6.       Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły,
7.       Informacja o pracach Związku Komunalnego.
8.       Interpelacje.
9.       Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
V sesji Rady Miasta Gdyni
23 lutego 2011 r.     

Projekty uchwał w sprawach:      
  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 89, zobacz tekst,
  2. przystąpienia Miasta Gdyni do „Porozumienia między burmistrzami” („Covenant of Mayors”) dotyczącego opracowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej, zobacz tekst
PROTOKÓŁ NR 5/11V SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 23 lutego 2011 r. Porządek obrad:1.                  Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                  Przyjęcie porządku obrad,3.                  Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta,4.                  Projekty uchwał w sprawach:  4.1              przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia,4.2              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim4.3              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica”,4.4              informacji o zamiarze likwidacji linii kolejowej nr 746 Gdynia Główna – Gdynia Port Centralny,4.5              zmiany Uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,4.6              zmiany Uchwały Nr XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez ZKM w Gdyni,4.7              ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,4.8              wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej,4.9              wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Kaczewskiej i ul. Lutyckiej,4.10          przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni’4.11          wynagrodzenia Prezydenta Miasta’4.12          wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni, Pana Wojciecha Szczurka’4.13          zmiany uchwały nr IV/62/11 RMG z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;4.14          wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poł. w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej 89’4.15          przystąpienia Miasta Gdyni do „Porozumienia między burmistrzami” („Covenant of Maorys”) dotyczącego opracowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej  5.      Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,6.      Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły,7.      Informacja o pracach Związku Komunalnego.8.      Interpelacje.9.      Informacje.10.  Wolne wnioski.11.  Ustalenie terminu następnej sesji.12.  Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.  Ad 1. Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

Przewodniczący powitał obecnych na obradach członków Zarządu Rady Dzielnicy Babie Doły.

- Po raz pierwszy w historii samorządu Gdyni wysłuchamy na obradach sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy. Będzie to już stały zwyczaj naszych sesyjnych spotkań – stwierdził r. St. Szwabski.

Przewodniczący przywitał obecną w loży gości młodzież – uczniów X L.O., która – jak zauważył pan Szwabski – kibicuje Radzie Gdyni już od jakiegoś czasu i która wykazuje duże zainteresowanie problematyką samorządową.

 Ad 2.Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 2. projektów uchwał – w spr. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni i w spr. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni - zgłosił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

Jak wyjaśnił wnioskodawca, wniesienie  projektów w trybie nadzwyczajnym wiąże się z  ustawą budżetową na 2011 rok, którą ogłoszono 9 lutego b.r. i która obniża kwotę bazową stanowiącą podstawę do  naliczania wysokości wynagrodzenia Prezydenta.

  

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie do porządku obrad RM projektu w spr. zmiany uchwały dot. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na etapie  publikowania uchwały przez Wojewodę Pomorskiego pojawiła się wątpliwość, którą zgłosili prawnicy urzędu wojewódzkiego, dotycząca trybu wejścia w życie uchwały.

Dla uniknięcia sporu prawnego konieczne jest wprowadzenie pod obrady przedmiotowego projektu.

 

Wobec propozycji Przewodniczącego RM dot. głosowania nad zmianami w trybie an bloc nie zgłoszono sprzeciwu.

 Wniesienie do porządku obrad wyżej zgłoszonych 3. projektów uchwał zaakceptowano jednogłośnie: 27 gł. za Uzupełniony porządek obrad o zgłoszone projekty (plus aneks stanowiący załącznik – 2 projekty uchwał) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Ad 3.Wobec braku uwag Przewodniczący uznał protokół IV sesji RMG za przyjęty.  Ad 4.1.

Ustalenia planu przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa: - Plan obejmuje obszar zlikwidowanej Stoczni Gdynia, który, na szczęście, nie stał się czarną dziurą. Pojawiła się tam Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w sposób odpowiedzialny podeszła do gospodarowania tym terenem i to ona wystąpiła o opracowanie planu. Co więcej sama zleciła, na swój koszt, wykonanie szeregu opracowań specjalistycznych dot. głównie infrastruktury, które zostaną przez nas wykorzystane. Celem opracowania planu jest stworzenie dzielnicy przemysłowej, basenu miejsc pracy. Prawdopodobnie pojawi się tu o wiele więcej miejsc pracy niż było ich przed powstaniem strefy, a plan ma to ułatwić. Zaplanować trzeba sieć drogową, sieć infrastruktury tak, aby zapewnić wszystkim podmiotom strefy dostęp do nich.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

Jerzy Miotke- Panie Prezydencie, powtórzę mój postulat, zgłoszony na posiedzeniu komisji, o rozszerzenie obszaru planu o ulicę Gołębią na całej jej długości – od ulicy Energetyków do dolnej części  ul. Janka Wiśniewskiego.  Zły stan techniczny ulicy Energetyków na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do Zespołu Szkół Technicznych sprawia, że bardzo często ten odcinek jest zablokowany i niedrożny. Uwzględnienie wniosku i udostępnienie ulicy Gołębiej wszystkim użytkownikom dałoby gwarancje lepszego skomunikowania. Ostatnio Bałtycka Baza Kontenerowa ustawiła  szlaban, który uniemożliwia przejazd ulicą Gołębią do ulicy Janka Wiśniewskiego.

 

M. Stępa- pochyliliśmy się uważnie nad tą propozycją. Rozumiejąc intencję nie dostrzegliśmy jednak takiej potrzeby, ponieważ zarówno odcinek ul. Gołębiej jak i ul. Energetyków są objęte planem dla obszaru przylegającego do przedmiotowego od strony północno – zachodniej i w tym planie przypisuje się tym drogom funkcje transportowe, tak więc planistycznie sprawa jest już załatwiona. Pozostają do rozwiązania kwestie własnościowe dla tego terenu. Ewentualne włączenie tych fragmentów ulic do miejskiego funkcjonowania będzie polegało na ewentualnym przeprowadzeniu rozmów z gospodarzami tych terenów.

 UCHWAŁA NR V/74/11 RADY MIASTA GDYNI w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.2.

M. Stępa- plan został sporządzony zgodnie z obowiązującą procedurą, opisaną w  ustawie o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Rada podjęła decyzję o przystąpieniu w 2009 r. do sporządzania planu,  a obecnie plan jest gotowy do uchwalenia. Projekt uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia instytucji wewnętrznych i zewnętrznych. Plan został wyłożony do wglądu, odbyła się publiczna dyskusja. Do Prezydenta wpłynęła jedna uwaga.

Wiceprezydent odniósł się do rozbieżności w zapisach zauważonej na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej – w załączniku mówiącym o sposobie rozstrzygnięcia uwag jest informacja o nieuwzględnieniu, natomiast w uzasadnieniu projektu, który zresztą nie jest przedmiotem uchwalania przez Radę, o uwzględnieniu w części. W sensie formalnym uwaga nie została uwzględniona w całości, natomiast intencja autora jest zgodna z zapisem już będącym w projekcie planu, a zatem nie było potrzeby uwzględniać uwagi.

Plan był omawiany na posiedzeniach kilku komisji, a dotyczy skrzyżowania drogi obwodowej z ulicą Chwarznieńską i – z ewentualną w przyszłości - drogą zbiorczą, która byłaby elementem szkieletu komunikacyjnego dla tzw. Gdyni Zachód.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR V/75/11 RADY MIASTA GDYNI w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo – zachodnim została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.3.

M. Stępa- konieczność sporządzenia planu wynika z tego, iż przedmiotowy teren poddawany jest coraz intensywniejszemu zagospodarowaniu, co systematycznie zmniejsza możliwość wchłaniania się wód opadowych. Trzeba więc zapewnić ich dalszy odbiór przez zbiorniki naturalne. Wody te są następnie odprowadzane do morza systemem cieków naturalnych, a w tym przypadku ciekiem, który trzeba odtworzyć. Ciek ten zanikał w związku z szeregiem zjawisk zachodzących w przyrodzie, niemniej jednak zdążył uformować koryto. A zatem należy przebieg potoku odtworzyć. Odtworzenie przebiegu cieku na terenie Trójmiejskiego Parku wymaga uprzedniej decyzji o tzw. odlesieniu, a to z kolei może się odbyć na podstawie planu.

Plan uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia, był wyłożony do wglądu, odbyła się publiczna dyskusja. Wyjątkowo nie wpłynęła żadna uwaga.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR V/76/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica” została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.4.

Prezentujący projekt Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż likwidacja linii kolejowej nr 746 będzie polegała przede wszystkim na likwidacji dotychczasowej nazwy. Cała linia liczy ok. 1100 metrów. Większość torów nadal będzie służyć – rozebranych zostanie kilkadziesiąt metrów torów. Z punktu widzenia samorządu linia może być zlikwidowana, ponieważ nie służy do realizacji przewozów osobowych. Wykorzystywało się ją do przewozów towarowych. Obecnie służą do tego inne linie. Najważniejszy opiniodawca, czyli Port Gdynia, zapytany o to pisemnie wyraził brak zainteresowania zgłoszeniem ewentualnego sprzeciwu wobec tej propozycji decyzji Polskich Linii Kolejowych. Likwidacja nastąpiłaby w ramach wewnętrznych działań  kolei, która robi porządki na swoim terenie.

 Opinie j.w. UCHWAŁA NR V/77/11  RADY MIASTA GDYNI w spr. informacji o zamiarze likwidacji linii kolejowej nr 746 Gdynia Główna – Gdynia Port Centralny została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.5.Projekty związane z kwestiami komunikacyjnymi przedstawił Dyrektor ZKM, pan Olgierd
Wyszomirski.

- Przedmiotowy projekt dotyczy przede wszystkim rowerów, które dotychczas mogły być przewożone wyłącznie za zgodą kierowcy. Kierowcy byli oczywiście zobowiązywani do wyrażania zgody, jeśli – ich zdaniem – liczba pasażerów na to pozwalała. Niestety, życzliwość kierowców w stosunku do rowerzystów budziła pewne wątpliwości i stąd projekt zdejmujący te ograniczenia. Bazując na doświadczeniach Gdańska wprowadzamy zasadę, że przewóz jest kwestią samodzielnej decyzji pasażera.

Na przeciw temu wychodzi rozwiązanie zawarte w innym projekcie, a mianowicie zwolnienie z opłat za przewóz roweru. Tak więc będzie można przewozić rowery bez zgody kierowcy (szczegóły jak w załączniku). Postawiony jest jednak jeden warunek: rower musi być odpowiednio zabezpieczony przez właściciela.

Zliberalizowaniu ulegają też przepisy dotyczące przewozu bagaży. Każdy bagaż podręczny będzie mógł  być przewożony bezpłatnie i bez ograniczeń.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

Marcin Wołek- z dużą radością witam proponowane rozwiązanie z 2. powodów: zwiększamy zakres integracji między różnymi środkami transportu. Nie zawsze jesteśmy w stanie dojechać do celu rowerami ze względów pogodowych, czy ze względu na ukształtowanie terenu (mieszkańcy Witomina czy Karwin zgłaszali ten problem). Drugi powód to integracja zasad z zasadami obowiązującymi u naszych sąsiadów. Stwarzamy tym samym sprzyjające warunki do dalszej integracji transportu.

Bardzo dziękuję za to rozwiązanie.

 UCHWAŁA NR V/78/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/305/03 RADY MIASTA GDYNI  z dnia 31 grudnia 2003 roku w spr. ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji  miejskiej, organizowanej  przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.6.

O. Wyszomirski- projekt dotyczy tramwaju wodnego kursującego od 5. lat. W zeszłym roku zmniejszył się trochę popyt w stosunku do planowanego, a jednocześnie wzrosły koszty. Co roku następuje waloryzacja płatności na podstawie wskaźnika inflacji, dlatego będziemy musieli więcej zapłacić Żegludze Gdańskiej. Istotne jest też to, że gminy ościenne, współfinansujące tramwaj, chcą ograniczyć środki na dopłaty do tramwaju do niezbędnego minimum.

Zakłada się wzrost o 2 zł. ceny biletu normalnego i o 1 zł. ulgowego. Opłaty za rowery pozostaną na tym samym poziomie.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR V/79/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/993/06 RMG z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez ZKM w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za. Ad 4.7.

O. Wyszomirski- projekt dotyczy cen za przejazdy autobusami i trolejbusami. Projekt opracowano na podstawie uchwały Związku Metropolitarnego, która rekomenduje przyjęcie takich samych opłat na terenie całej metropolii Zatoki Gdańskiej. Zasady zostały już przyjęte przez Radę Gdańska. Różnica polega tylko na tym, że w odniesieniu do przejazdów na terenie Gdyni proponowane są niższe opłaty za bilety okresowe, co wiąże się z różnymi powierzchniami obu miast.

Jakie jest uzasadnienie merytoryczne podwyżki? Przede wszystkim powodem jest to wzrost cen paliw i energii elektrycznej. Opierając się na danych podanych przez przewoźników można stwierdzić, że ceny oleju napędowego wzrosły o 16 %. Ceny energii wzrosły aż o 42 % (dotyczy to głównie trolejbusów). Drugą sprawą jest wzrost kosztów amortyzacji taboru. Nowe autobusy i trolejbusy kupowane przez przewoźników są o wiele doskonalsze pod względem technicznym, ale przez to droższe. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej systematycznie wprowadza autobusy zasilane gazem (jest ich już 14). Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej wprowadza nowe autobusy o tradycyjnym zasilaniu. Nowe pojazdy wprowadza do eksploatacji Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej. W związku z projektem unijnym już 19 nowych trolejbusów wprowadzono do eksploatacji. Są to najnowocześniejsze pojazdy w Europie i są przedmiotem dumy. Te pojazdy są wyposażone w dodatkowy napęd pomocniczy, są klimatyzowane i mają wmontowany system biletów elektronicznych. Są to najdroższe pojazdy, ale i pojazdy o najwyższym standardzie (każdy kosztuje ok. 1 600 000 zł.). Co prawda 70 % kosztów zakupu pokrywa UE, tym niemniej nastąpił wzrost kosztów amortyzacji.

Koszty zakupu usług przewozowych wzrosły o 20 mln. zł. Niestety wzrostowi kosztów towarzyszyło zmniejszanie przychodów z biletów. Nie jesteśmy w stanie wygrać konkurencji z samochodami osobowymi, chociaż są podejmowane starania w tej kwestii. Innym czynnikiem jest wzrost stawki VAT z 7. do 8%. Poprzednia podwyżka nie zapewniła wzrostu przychodów, co wiązało się z odejściem pasażerów na skutek rozwoju motoryzacji samochodowej, ale i zmianami strukturalnymi taryfy (zlikwidowane zostały tzw. granice taryfowe). Zostały wprowadzone bilety jednogodzinne zapewniające tzw. korespondencyjność taryfy. To wszystko spowodowało, że mimo wzrostu cen biletów jednorazowych nie uzyskano wzrostu przychodów ze sprzedaży biletów, dlatego niestety wzrasta udział dopłat budżetowych komunikacji miejskiej (w minionym roku sięgającym już  55,5 %). Tymczasem na forum gospodarczym w Warszawie, które zajmuje się integracją komunikacji miejskiej, określono dla całego kraju modelowy wskaźnik, tj. 50 % udziału finansowego mieszkańców i 50 % środków budżetowych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i na skutek trwającej niestety tendencji obniżania się popytu na rzecz rozwoju transportu indywidualnego przyjęliśmy, że ta podwyżka powinna zapewnić dodatkowe przychody, czyli 3,3 mln. zł. w skali roku. Zmieniłyby się też opłaty dodatkowe za przejazdy bez ważnego biletu. Niższa będzie o 20 % dodatkowa opłata w przypadku przejazdów ulgowych bez ważnego dokumentu. W przypadku odwoływania się i posiadania takiego dokumentu opłata będzie anulowana poza opłatą manipulacyjną.

Przewiduje się też inne, korzystne rozwiązania dla pasażerów. Podwyższa się wiek do 24. lat, upoważniający do przejazdów ulgowych (przepis ten ujednolica się w całej metropolii). Zwalnia się też z opłaty za bagaż (inne ulgi – patrz zał.).

Proponowane są także zmiany nomenklaturowe. M. in. wracamy do określenia „bilety normalne”, a nie „pełnopłatne” (dostosowanie do regulacji przyjętej w Gdańsku). Zmienią się nazwy pewnych dokumentów uprawniających dzieci szkolne do przejazdów bezpłatnych. Dotychczas z przejazdów minibusami dla niepełnosprawnych mogły korzystać tylko osoby z Gdyni. Rozszerza się to uprawnienie na osoby spoza Gdyni, ale z zachowaniem pierwszeństwa dla gdynian.

Pan Wyszomirski poinformował o treści dołączonej do dokumentów autopoprawki (treść jak w załączniku).

Odnosząc się do zmian zaproponowanych w autopoprawce pan Wyszomirski wyjaśniał: - Pojawiły się na szczeblu metropolii możliwości korzystania z nowych nośników biletów elektronicznych. Do przewoźników zgłaszają się banki, które chcą, aby ich karty mogły także pełnić funkcję nośników biletów elektronicznych. Banki udzielałyby osobom z tego korzystającym rabatów. Trwają rozmowy i negocjacje tego dotyczące. Proszę na razie Wysoką Radę o stworzenie możliwości formalno – prawnych dla wykorzystywania takich kart jako nośników biletów elektronicznych.

Pan O. Wyszomirski odczytał opinie związków zawodowych dotyczące przedmiotowego projektu uchwały, a także pozostałych projektów z  bloku prezentowanego przez dyrektora ZKM (opinie stanowią załączniki).

Pan Wyszomirski odniósł się do niektórych zarzutów podniesionych w przywołanych opiniach:

- zarzut dot. braku elastyczności działań ZKM - na bieżąco monitorowane jest wykorzystywanie możliwości przewozowych i wszędzie tam, gdzie kursy były źle wykorzystywane, uległy  likwidacji lub zawieszeniu. Nie można ograniczać tam, gdzie zapełnienie zmniejszyło się np. z 70 do 55 osób;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej ma podpisaną umowę i dokonuje zakupu energii elektrycznej po preferencyjnych cenach

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna DEBATA: 

Marcin Horała- nastąpił już wzrost kosztów utrzymania oraz wzrost cen podstawowych produktów i oto tym projektem dokładamy mieszkańcom nowe podwyżki – wzrosną koszty przewozów komunikacją zbiorową, a jest to jedyna forma poruszania się dla osób, które nie mają innych możliwości przemieszczania się. Pytanie, czy ten wzrost kosztów jest niezbędny. Gdyby Pan Prezydent powiedział, że Miasto stoi na skraju bankructwa, sam popierałbym taką podwyżkę. Tak jednak nie jest. Miasto stać na to, żeby wydawać w tym roku na promocję ponad 13 mln. zł. Stać nas na uchwalenie budżetu wyborczego, który powoduje, że koszt obsługi długu będzie wyższy o 10 mln. zł. Gdyby nie to, mielibyśmy teraz w budżecie te 3 mln. zł., które chcemy uzyskać. Uważam, że sytuacja budżetowa jest taka, że są rezerwy i że są wydatki najmniej priorytetowe, z których najpierw powinniśmy brać środki, zanim obciążymy najmniej zamożnych mieszkańców.

Dziwi mnie taka postawa. Podczas uchwalania płatnej strefy parkowania mówiliśmy, że celem jest zachęcenie do korzystania z transportu zbiorowego, a zniechęcanie do korzystania z samochodów osobowych (czego zresztą nie jestem do końca zwolennikiem). Wprowadzono „kij” dla użytkowników samochodów osobowych, więc przynajmniej chciałoby się, żeby nie „kij”, a „marchewka” była dla osób korzystających z komunikacji publicznej.  Nie wiem, czy polityka „kija i kija” jest dobrym sposobem promowania komunikacji zbiorowej. Koszty życia obecnie rosną, więc w sytuacji spowolnienia gospodarczego i rosnącego bezrobocia  nie powinniśmy teraz tej podwyżki  uchwalać. Ja osobiście będę głosował „przeciw” projektowi uchwały.

 

Marcin Wołek- rzeczywiście, podwyżki cen jakichkolwiek usług czy produktów nie mogą być łatwo i lekko przyjmowane i zawsze dla opozycji jest to gratka. Promujemy rozwój transportu zbiorowego poprzez inwestycje, o których tutaj była mowa. Nie możemy nie dostrzegać gigantycznej zmiany jaka nastąpiła w rozwoju komunikacji miejskiej na terenie naszego Miasta. Z dawnego systemu wyszliśmy ze zdezelowanym taborem, ze zdezintegrowanym systemem komunikacji, a obecnie jesteśmy  już wzorem, i to nie tylko dla Europy wschodniej. W zakresie komunikacji trolejbusowej zaczynają korzystać z naszych doświadczeń  już nie tylko miasta czeskie i węgierskie, ale nawet austriackie. Warto przypomnieć o gazyfikacji części taboru, bo dzięki temu stajemy się docelowo trochę mniej podatni na wahania cen ropy naftowej.

Rzeczywiście, podwyżka nigdy nie jest elementem łatwym, warto jednak zwrócić uwagę, że ona jest różna w zakresie biletów jednorazowych i okresowych. Nie tylko zmniejsza się liczba pasażerów, ale zmianie ulega też ich struktura. Pasażerowie kupujący bilety normalne to na dzisiaj najczęściej użytkownicy samochodów osobowych. Coraz więcej jest pasażerów korzystających ze zniżek, w tym osoby w starszym wieku. Przypominam, że w Gdyni osoby po 70. roku życia jeżdżą za darmo. Ta podwyżka nie dotknie wszystkich. Nie jest możliwe zapewnienie dobrej jakości usług bez właściwego finansowania, bez przychodów. Uważam, że 50 % środków budżetowych i 50 % środków mieszkańców to bardzo uczciwa oferta dla gdynian.

 

W ramach repliki wobec głosu przedmówcy głos zabrał ponownie radny Marcin Horała: - Pan Wołek wypowiedział szereg pochwał na temat stanu taboru i z większością zgodzę się, tyle że udało się to wypracować przy starej taryfie. Skoro mówimy o zmniejszającej się liczbie użytkowników to nie rozumiem, na jakiej podstawie kolega radny oczekuje, że po podwyżce polepszymy tę strukturę. Raczej po podwyżce osoby płacące za normalne bilety zaczną rozważać korzystanie z alternatywnych środków komunikacji.

A propos drobnej „wycieczki politycznej”: przy poprzedniej podwyżce i ja, i moi koledzy z opozycji głosowaliśmy „za” uważając ją za zasadną. Przy uchwalaniu budżetu na rok 2010 mówiliśmy, że władze wydają za dużo na wybory, kiedy zazwyczaj opozycja nakłania, żeby wydawać więcej. To właśnie kolega wnioskował o kwotę znacznie większą niż ta, którą teraz uzyskamy dzięki podwyżce cen biletów.

Podtrzymuję swoje stanowisko: rozwijajmy komunikację publiczną, zachęcajmy do korzystania z niej, ale nie podnośmy teraz cen biletów.

 

Andrzej Bień- podwyżka na pewno nie jest dla mieszkańców zachęcająca, ale spróbujmy na to spojrzeć szerzej. Wprowadzamy do projektu istotne elementy, które trochę rekompensują podwyżkę, np. znosimy opłaty za przewóz bagaży. Przypomnę też o cenie paliwa. Do każdego biletu dokładamy z publicznych pieniędzy ponad 50 %. Politycznie rzecz biorąc  – nie warto uchwalać podwyżki. W ogóle najfajniej byłoby wprowadzić bezpłatne przejazdy, ale wiemy, że ten, kto dostaje za darmo nie szanuje tego, co otrzymuje. Obecnie Miasto dopłaca do każdego biletu ponad 50 %. Warto o tym pamiętać.

 

Bartosz Bartoszewicz- utrzymywanie cen biletów na niskim poziomie powoduje, że dopłacają do tego mieszkańcy. Te 50 % to nie są pieniądze samorządu, ale także pieniądze mieszkańców, więc tu też musimy zachowywać pewne proporcje.

 

Powyższą wypowiedź wysoko ocenił Przewodniczący St. Szwabski stwierdzając: - Jest to cenne uzupełnienie.

 UCHWAŁA NR V/80/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została podjęta: 22/1/3 Ad 4.8.

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Stwierdzono brak możliwości przejęcia przedmiotowej nieruchomości w innym trybie niż przedmiotowy (jak w tytule uchwały).Pozostałe informacje zgodne z treścią załącznika.  Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna UCHWAŁA NR V/81/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 4.9.

Poza przedstawieniem treści projektu (zgodnie z treścią zał.), Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o naniesieniu poprawki w uzasadnieniu do projektu – wpisanie  słów: „Prezes Agencji Mieszkaniowej” w miejsce słów: „Prezes Agencji Mienia Wojskowego”.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR V/82/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Kaczewskiej i ul. Lutyckiej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.10Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik Krzysztof Szałucki.  UCHWAŁA NR V/83/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została podjęta jednogłośnie: 12 gł. za Ad 4.11

Po przedstawieniu projektu zgodnie z treścią załącznika, radny Andrzej Kieszek stwierdził, iż zmniejszenie kwoty bazowej jest precedensem i dotyczy także diet radnych.

 UCHWAŁA NR V/84/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.12Przedstawił r. A. Kieszek.  UCHWAŁA NR V/85/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.13

Wiceprezydent Michał Guć ponownie wyjaśnił (patrz też pkt 2 niniejszego protokołu) przyczyny wniesienia projektu pod obrady.

Zapis o trybie wejścia w życie uchwały został powtórzony za zapisem zawartym w poprzedniej uchwale, dotyczącej tej samej materii, ponieważ wówczas nie budził żadnych wątpliwości. Obecnie służby prawne Wojewody stwierdziły, iż zasady wejścia w życie nie powinny zawierać dodatkowych warunków poza terminem, który ma upłynąć po publikacji aktu w dzienniku urzędowym województwa.

Przedmiotowy projekt mówi więc o wejściu w życie uchwały w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego i na tym treść owego zapisu kończy się.

Wiceprezydent zwrócił też uwagę, iż w projekcie prostuje się błąd zawarty w zmienianej uchwale, tj. w miejsce cyfry „9” zawartej w numerze uchylanej uchwały należy wpisać cyfrę „8”.

 UCHWAŁA NR V/86/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/62/11 RMG z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.14

B. Stasiak- projekt koresponduje z przyjętym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Rekomendujemy wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy (dot. przestrzeni przewidywanego skrzyżowania Obwodowej z ul. Chwarznieńską).

Autopoprawka: w paragr. 1  nazwa instytucji powinna brzmieć: „Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa”

 UCHWAŁA NR V/87/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej 89 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.15

M. Stępa- przedmiot projektu jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej, która zmierza do wzmocnienia działań komisji na rzecz zrównoważenia zużycia energii. W ciągu roku powinien być przygotowany plan równoważenia zużycia energii w zakresie Miasta, a więc zwiększenia energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Także z racji innych regulacji ustawowych jesteśmy zobowiązani do opracowania założeń do planu zaopatrzenia w energię. Taki plan mamy, ale sprzed kilku lat, a zatem powinien być zaktualizowany. Ten obowiązek, wynikający z porozumienia, pokrywa się więc w części z i tak  realizowanymi przez nas  działaniami. Przystąpienie do porozumienia  umożliwi dostęp do sieci wymiany informacji pomiędzy europejskimi miastami, które warto pozyskiwać i potem informować innych. Z tym wiąże się przedkładanie sprawozdania co 2 lata . Z Polski w programie uczestniczą jeszcze następujące polskie miasta: Warszawa, Kraków i Bielsko Biała. Chcemy do tego przystąpić nie po to, żeby się ścigać, ale dlatego, że jest to przepustka do uczestniczenia w innych, ciekawych projektach, m.in. w projekcie mającym na celu poprawianie transportu publicznego. Mamy szansę wziąć udział w jednym z programów jako miasto wiodące, a warunkiem jest właśnie przystąpienie do porozumienia. Z uczestnictwem w tym programie wiąże się możliwość pozyskania znaczących środków europejskich.

 Opinia Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

St. Szwabski- dołączenie do tego porozumienia będzie bardzo cenne. Pierwotna inicjatywa wyszła od miast amerykańskich kilka lat temu, a następnie została podjęta przez miasta europejskie. Widzę jeszcze jedno uzasadnienie dla podjęcia uchwały – weszliśmy do UE uznając, że jest to gotowy już projekt, a to, niestety, jest projekt, który wciąż trzeba budować. Takie m. in. porozumienia budują strukturę UE. Nieprzystępowanie do tego rodzaju inicjatyw jest w jakimś sensie „jazdą na gapę”. W taki sposób pokazujemy innym polskim miastom, że „na gapę” jeździć nie należy.

Przewodniczący podziękował panu M. Stępie za wprowadzenie przedmiotowego projektu pod obrady.

 UCHWAŁA NR V/88/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Miasta Gdyni do „Porozumienia między burmistrzami” („Covenant of Mayors”), dotyczącego opracowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa przedstawił jej przewodniczący, radny Bartosz Bartoszewicz. Radny poinformował o składzie komisji stwierdzając, iż każdy z członków ma doświadczenie w zakresie działalności organizacji pozarządowych. Jest to jedna z 2. komisji pracujących w liczbowo maksymalnym składzie (8 osób). Dotychczas odbyły się 4 posiedzenia, z czego jedno dotyczące Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

W jednym z założeń co do przyszłej pracy komisji stwierdza się, iż część posiedzeń odbywać się będzie w siedzibach rad dzielnic.

W najbliższym czasie komisja odwiedzi Komendę Straży Pożarnej, a następnie Policję i Straż Miejską.

 Ad 6.

St. Szwabski- mam przyjemność zainaugurować nową formę współpracy z radami dzielnic w postaci przedstawiania ich sprawozdań (w porządku alfabetycznym). Mam nadzieję, że każda rada w ciągu kadencji będzie mogła się zaprezentować co najmniej dwukrotnie. Dzisiaj gościmy członków Zarządu Rady Dzielnicy Babie Doły.

 

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca ustępującego Zarządu Rady Dzielnicy Babie Doły, pani Krystyna Klimko: - Jest to najmniejsza dzielnica, a więc i jej budżet był najmniejszy.

Przewodnicząca poinformowała o wysokości budżetu rady w poszczególnych latach kadencji 2006 – 2010:

2007 rok: 14 899 zł.

2008 rok: 15 275 zł.

2009 rok: 15 831 zł.

2010 rok: 16 209 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane w 100 %. Przewodnicząca poinformowała, jakie inwestycje zrealizowano w ramach w/w środków (przy częściowym dofinansowaniu gminy).

Rada realizowała szereg przedsięwzięć posiłkując się środkami uzyskiwanymi od sponsorów, tj. festyny, zajęcia dla młodzieży  na terenie hali sportowej, konkursy, zabawy.

Co tydzień odbywały się dyżury poświęcone poradom prawnym dla mieszkańców.

Odbyło się 27 sesji.

W roku bieżącym rada dysponuje budżetem w wysokości 16 995 zł. Głównym zadaniem, jakie przyjęto do realizacji w roku 2011, jest remont pętli autobusowej (szacowany koszt: 11 500 zł.).

Rada brała udział w konkursach realizowanych przez Miasto  (Przewodnicząca szczegółowo poinformowała o wygranych i  przegranych konkursach).

Konkurs, do którego Przewodnicząca odniosła się szerzej, związany był z tematem „Piękna dzielnica” (rok 2008). Temat przedstawiony przez radę, a dotyczący montażu pochylni dla osób niepełnosprawnych na plaży, został nagrodzony, ale do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany z powodu braku planu zagospodarowania (duża ilość terenu jest we władaniu wojska). – Przystępując do konkursu byliśmy zapewniani przez Agencję Mienia Wojskowego, że możemy wziąć udział w konkursie, ale kiedy wygraliśmy, agencja wycofała się ze swoich deklaracji. Sprawa jest zawieszona.

Pani Klimko odniosła się do współpracy z urzędem mówiąc: - Jest to nasze ostatnie spotkanie, dlatego dziękujemy Państwu i wszystkim pracownikom, z którymi spotykaliśmy się, za te 8 lat, za miłą, życzliwą i owocną współpracę, za cenne wskazówki dotyczące rozwiązywania naszych problemów. Dziękujemy również szefostwu naszej obsługi w biurze rady za wykwalifikowaną kadrę, kompetentną, służącą pomocą w każdej chwili. Dziękujemy za Panią Bożenę Braksal.

 

St. Szwabski- dziękuję za zwięzłe i pełne treści sprawozdanie.

 Ad 7.

St. Szwabski- w międzyczasie nie odbyło się żadne zgromadzenie. Zarząd wyznaczył datę zgromadzenia absolutoryjnego na 18 kwietnia b.r. Przygotowujemy sprawozdanie z wykonania zadań i realizacji budżetu 2010 r.

Przygotowujemy też audiowizualne materiały promujące zachowania proekologiczne, które ukazują się w lokalnych telewizjach i zniechęcają do spalania odpadów w domowych paleniskach i przedstawiające jednocześnie korzystne efekty wykorzystywania odpadów do produkcji energii w instalacjach profesjonalnych. Działaniom medialnym towarzyszy przygotowywanie materiałów, które mają służyć edukacji ekologicznej w szkołach.

W fazie realizacji jest 10. punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. Materiały związku są do dyspozycji radnych.

 Ad 8.

Treść interpelacji złożonych przez radnych Pawła Stolarczyka i Marcina Horałę – patrz www.gdynia.pl/wladze/rada/5106=htmel

 Ad  9.

Radny Kamil Góral zwrócił się do przedstawicieli Rady Dzielnicy Babie Doły z następującymi słowami: - Pani Przewodnicząca, Pani Wiceprzewodnicząca i Panie Wiceprzewodniczący: poświęciliście działalności w radzie dzielnicy wiele pracy, pasji i energii. Wyznaczyliście nowe kierunki rozwoju dzielnicy. Dzięki Państwa trosce, wyjątkowemu oddaniu i odpowiedzialności rada zachowała ciągłość pracy i efektywność działania. Ze względu na liczne obowiązki nie zawsze mogłem być do Państwa dyspozycji. Głębokie ukłony za Państwa pracę. Za Waszą pasję, niezłomną chęć działania wielki uśmiech, uścisk  i  wielkie „dziękuję” płynące z serca.

 

Radny B. Bartoszewicz poinformował, iż informacje o terminach posiedzeń Komisji Samorządności w poszczególnych radach dzielnic są dostępne w biurze rady.

Informacja dla dziennikarzy i radnych: w najbliższy piątek upływa termin rejestracji osób chętnych do pracy w nowych radach dzielnic. - Proszę o zgłaszanie list.

Radny sprostował błąd zawarty w jego wcześniejszej wypowiedzi (patrz pkt 5), na który – jak poinformował – zwrócił mu uwagę radny A. Bień – jedno ze spotkań komisji odbędzie się nie w Komendzie Straży Pożarnej, ale w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.

 

Joanna Zielińska – wszystkie dokumenty i zdjęcia osób starających się o karnety na mecze ARKI zostały przekazane do klubu.  Z chwilą, gdy karnety będą gotowe do odbioru, poinformuję o tym Państwa.

 

Radny M. Horała poinformował o zbieraniu podpisów pod wnioskiem grupy mieszkańców o nadanie placowi imienia Prezydenta Ignacego Mościckiego: - Dowiedziałem się, że przed wojną była ulica imienia Prezydenta i jego małżonki. Wskazany przez wnioskodawców plac jest bezimienny. Pod wnioskiem podpisało się już wiele osób. Proszę też o poparcie radnych.

 

Przewodniczący RM zasugerował przedmówcy zwrócenie się z prezentowaną przez niego sprawą do Komisji Statutowej, która takimi zagadnieniami zajmuje się.

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke poinformował o możliwości otrzymania zaproszeń na premierę filmu pt. „Czarny Czwartek”.

Radny zwrócił się z podziękowaniem do członków Zarządu RD Babie Doły wyrażając swoje uznanie dla pracy działaczy. – Szkoda, że tak rzadko miałem okazję gościć u Państwa.

 Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji: 23 marca b.r., godz. 12 

Ad 12.

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski.

  Na podstawie stenogramu opracowała:insp. Zofia Kostrzewska

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2011
Data udostępnienia informacji: 10.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2011 11:39 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.02.2011 09:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.02.2011 12:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.02.2011 12:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.02.2011 13:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.02.2011 11:06 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.02.2011 11:02 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.02.2011 10:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.02.2011 10:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.02.2011 10:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.02.2011 09:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.02.2011 09:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.02.2011 09:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.02.2011 09:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska