IX Sesja Rady Miasta z dnia 22.06.2011

Porządek obrad:

       1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta,
4.                           Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5.                           Projekty uchwał w sprawach: 
5.1   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, zobacz projekt,
5.2   przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2010 (tekst sprawozdania przygotowano dla radnych na płytach CD); zobacz projekt,
5.3   udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2010.zobacz projekt,
5.4   nadania nazwy „Rondo Izabeli Jarugi – Nowackiej” skrzyżowaniu ulic Polskiej i Rotterdamskiej w Gdyni, zobacz projekt,
5.5   zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011. zobacz projekt, zobacz załącznik,
5.6   zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022, zobacz projekt,
5.7   zmiany Uchwały Nr VI/90/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. zobacz projekt.  zobacz załącznik,
5.8   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na docinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej, zobacz projekt zobacz załącznik,
5.9   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego. zobacz projekt, obacz załącznik,
5.10           przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Szturmanów i Szyprów. zobacz projekt, zobacz załącznik,
5.11           zmiany uchwały Nr VIII/187/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni   w latach 2007-2011. zobacz projekt
5.12           zmiany określenia zasad ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
 zobacz projekt
5.13           przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 dla Miasta Gdyni. zobacz projekt
5.14           przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „The Bothnian Green Logistic Corridor”     w ramach Programu „ region Morza Bałtyckiego 2007-2013” zobacz projekt
5.15           Przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „SEB_NODE – Integracja systemów transportowych Litwy, Polski i Rosji dla węzła transportowego Południowo-Wschodniego Bałtyku” – w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013. zobacz projekt
5.16           wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kowieńskiej. zobacz projekt
5.17           wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miasta Gdyni                   we współwłasności nieruchomości – ul. Wodna 26 w Chełmie. zobacz projekt
5.18           wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni. zobacz projekt
5.19           zmiany uchwały VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.  zobacz projekt
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
IX sesji Rady Miasta Gdyni

22 czerwca 2011 r.

 Projekty uchwał w sprawach:
 

1.      zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/107/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gdańsk dotyczącego poparcia Miasta Gdyni dla projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016, zobacz projekt

2.      kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji w wysokości do kwoty 481 992 zł na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania, zobacz projekt

3.      zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, zobacz projekt

4.      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, zobacz projekt

5.      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krzywoustego, zobacz projekt

6.      zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/125/11 Rady Miasta Gdyni z 27.04.2011 r., zobacz projekt,

7.      określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2012 roku, zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 9/11IX SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 22 czerwca 2011 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,  2. Przyjęcie porządku obrad,3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta,4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.5. Projekty uchwał w sprawach: 5.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok5.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2010 (tekst sprawozdania przygotowano dla radnych na płytach CD)5.3. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2010.5.4. nadania nazwy „Rondo Izabeli Jarugi – Nowackiej” skrzyżowaniu ulic Polskiej i Rotterdamskiej      w Gdyni5.5. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.5.6. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 20225.7. zmiany Uchwały Nr VI/90/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.5.8. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na docinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej5.9. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego.5.10. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Szturmanów i Szyprów.5.11. zmiany uchwały Nr VIII/187/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni   w latach 2007-2011.5.12. zmiany określenia zasad ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.5.13. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2010” z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 dla Miasta Gdyni.5.14. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „The Bothnian Green Logistic Corridor”     w ramach Programu „ region Morza Bałtyckiego 2007-2013”5.15. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „SEB_NODE – Integracja systemów transportowych Litwy, Polski i Rosji dla węzła transportowego Południowo-Wschodniego Bałtyku” – w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013.5.16. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kowieńskiej.5.17. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miasta Gdyni                   we współwłasności nieruchomości – ul. Wodna 26 w Chełmie.5.18. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.5.19. zmiany uchwały VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni;5.20. wyboru przedstawicieli RMG w Gdyńskiej Radzie Pożytku Publicznego;5.21. zmiany uchwały RMG nr VI/107/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gdańsk, dotyczącego poparcia Miasta Gdyni dla projektu „Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016”;5.22. kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji w wysokości do kwoty 481 992 zł. na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania;5.23. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni;5.24. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej;5.25. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krzywoustego;5.26. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/125/11 RMG z 27.04.2011 r.;5.27. określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2012 roku 6. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne,7. nformacja o pracach Związku Komunalnego.8. Interpelacje.9. Informacje.10. Wolne wnioski.11. Ustalenie terminu następnej sesji.12. Zakończenie obrad.  Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.   Ad 1.  

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Przewodniczący RM poinformował o sukcesach sportowych członków RMG: - Najważniejszym sukcesem jest osiągnięcie radnej Beaty Szadziul, która wygrała samochodowy rajd kobiecy w Rosji.

Drugim sukcesem jest udział radnych Marcina Wołka i Bartosza Bartoszewicza w maratonie ulicą Świętojańską. Trasa liczyła 10 km, którą radni szczęśliwie przebiegli.

 Ad 2.  

Radny B. Bartoszewicz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr. wyboru przedstawicieli RMG do Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego. - Dopiero w poniedziałek odbyło się Gdyńskie Forum Organizacji Pozarządowych – stąd tryb nadzwyczajny. Z RMG proponujemy delegowanie 2. przedstawicieli – radną Małgorzatę Balsewicz oraz radnego Grzegorza Taraszkiewicza.

 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za.

 Porządek obrad uzupełniony o projekt zgłoszony przez radnego B. Bartoszewicza oraz projekty zawarte w aneksie do porządku obrad (tytuły projektów jak w porządku stanowiącym część niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za.  Ad 3. 

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół VIII sesji RMG za przyjęty.

 

Ad 4.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski- w tym roku Rada przyjmuje po raz pierwszy, w formie uchwały, sprawozdanie Prezydenta. Pan Prezydent przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności do 31 marca b.r. Dokument został przekazany wszystkim radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Nad sprawozdaniem pracowała też niezależna jednostka, która przeprowadziła audyt. Wyniki tego audytu także zostały nam przekazane. Opiniowanie trwało w tym roku ok. 4. miesięcy, myślę więc, że wszyscy mieli czas na zaznajomienie się z poszczególnymi elementami sprawozdania. Wszystkie jednostki przyjęły sprawozdanie w sposób pozytywny. Opinie poszczególnych komisji, a także RIO również były pozytywne.

Komisja Rewizyjna uznała, iż sprawozdanie jest sporządzone rzetelnie. Planowane dochody w wysokości 1 049 086 811 zł. zostały wykonane w 99,46 %. Planowane wydatki na kwotę 1 287 850 358 zł. wykonano w prawie 90 %. Przychody z tytułu kredytu wykonano w 100 %, a rozchody, czyli spłaty kredytu,  także w 100 %.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2010 opiniując je pozytywnie.

 

St. Szwabski- odnoszę wrażenie, że Pan Przewodniczący przeszedł od razu do punktu porządku 5.1.

 Ad 5.1. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok – patrz załączniki.  

Opinie komisji:

Komisja Budżetowa- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)– pozytywna

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)-pozytywna

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/158/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 została podjęta: 22/0/5 Ad 5.2. 

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni naczelnik wydziału organizacyjnego Mariusz Szpaczyński. – Podstawę prawną, zgodnie z którą jest składane sprawozdanie, stanowią przepisy o samorządzie gminnym i powiatowym. Sprawozdanie Prezydenta jest sumą sprawozdań komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych za dany rok. Od wielu lat Prezydent składał Radzie takie sprawozdania wraz ze sprawozdaniami finansowymi i z wykonania budżetu, ale nie były one wcześniej akceptowane przez Radę w formie odrębnych uchwał – były częścią opisową sprawozdań finansowych i z wykonania budżetów. Na skutek zmian w ustawie o finansach publicznych, określających tryb przyjmowania sprawozdań finansowych i z wykonania budżetu.  Stąd wniosek, iż sprawozdanie Prezydenta winno być przyjmowane w formie odrębnej uchwały.

Pan Spaczyński wskazał na dwa błędy, które – jak zapewnił – zostały sprostowane (dane przekazane przez dwa podmioty dotyczyły  roku 2009).

- Przedstawiamy dane w sposób statystyczny. W naszej opinii daje to lepszy obraz naszej działalności. Przytoczę parę danych: Rada Miasta podjęła w roku sprawozdawczym 355 uchwał. Prezydent jest ich wykonawcą. Sam Prezydent wydał ponad 4 tysiące zarządzeń. Liczba prowadzonych spraw systematycznie rośnie, o czym świadczy np. liczba wniosków. Ich liczba w roku 2010 wyniosła 191 600 (wzrost o 2 % w stosunku do roku ubiegłego). Liczba pism wychodzących wyniosła 355144. Łatwo obliczyć, że jest to prawie 1000 listów wysyłanych dziennie. Wydano 252644 decyzji administracyjnych. Skutecznie zaskarżono tylko 87 decyzji, co stanowi 0,03 %, a więc nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do poprzedniego roku (o 25 %). Praca urzędu była przedmiotem tak kontroli wewnętrznych jak i zewnętrznych, a ich wyniki były podawane do publicznej wiadomości.

Niektóre jednostki złożyły sprawozdania, które zostały uwzględnione w sprawozdaniach odpowiednich wydziałów.

Szczegółowe dane – patrz załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/159/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2010 została podjęta: 20/0/7 Ad 5.3. 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Prezydentowi absolutorium przedstawił Przewodniczący komisji, radny Stanisław Borski: - Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z dokumentami, o których mówiłem wcześniej (patrz pkt 5.1. – p.p.), wystąpiła 10 czerwca b.r. do RIO z opinią nt. absolutorium, a 13 czerwca otrzymała odpowiedź, w której stwierdza się, iż opinia i materiały przedstawione przez komisję pozwalają na udzielenie absolutorium.

 


Opinie komisji:

Wszystkie wymienione w punkcie 5.1. komisje sformułowały opinie pozytywne, rekomendujące udzielenie Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2010.

 UCHWAŁA NR IX/160/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2010 została podjęta: 20/0/7  Ad 5.4. 

Projekt, jak i jego uzasadnienie (stanowi załącznik), przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

 UCHWAŁA NR IX/161/11 RADY MIASTA GYDNI w sprawie nadania nazwy „Rondo Izabeli Jarugi Nowackiej” skrzyżowaniu ulic Polskiej i Rotterdamskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za 

Przewodniczący St. Szwabski- jest to wypełnienie naszego zobowiązania, które podjęliśmy na sesji w kwietniu 2010 r., bezpośrednio po tragedii pod Smoleńskiem. Jednocześnie jest to zadośćuczynienie postulatowi środowiska politycznego Pani Izabeli Jarugi Nowackiej, z którym współpracowaliśmy przy wyborze właściwego miejsca dla uczczenia pamięci Pani Izabeli Jarugi Nowackiej. Dziękuję za tą współpracę.

 Ad 5.5. 

Autopoprawka do projektu, przedstawiona przez Skarbnika Miasta Krzysztofa Szałuckiego stanowi załącznik.

 

Charakterystyki budżetowe przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, pan K. Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji RMG pozytywne.

 UCHWAŁA NR IX/162/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.6. 

Projekt będący konsekwencją podjęcia uchwały dot. zmiany budżetu (patrz pkt 5.5.), zgodnie z treścią załącznika, omówił Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 UCHWAŁA NR IX/163/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 5.7 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak przypomniał o podjęcia przez radę w marcu b.r.. Była to uchwała z cyklu uchwał dotyczących gospodarowania środkami PFRON. W dniu 17 maja b.r. do urzędu nadeszła informacja o zwiększeniu środków.

Wiceprezydent poinformował o propozycji rozdysponowania środków – patrz zał.  

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/164/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/90/11 Rady Miasta Gdyni  z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.8. 

Wiceprezydent Marek Stępa poinformował o zamiarze przystąpienia do sporządzania planu dot. rejonu rzeki Kaczej podkreślając, iż rzeka jest największym, naturalnym ciekiem wodnym na terenie Gdyni. Założeniem jest chronienie tego obszaru i utworzenie w jego granicach terenu rekreacyjnego. Przystąpienie do sporządzania planu byłoby zgodne z ustaleniami studium zagospodarowania przestrzennego i planem prac planistycznych.

 

B. Bartoszewicz- jako mieszkaniec Małego Kacka dziękuję za przystąpienie do planu. Ta okolica jest niezwykle piękna.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/165/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej, na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.9. 

Jak poinformował Wiceprezydent M. Stępa, zasadniczymi przesłankami przystąpienia do sporządzania przedmiotowego planu jest potrzeba rozwiązania problemów z obsługą komunikacyjną m. in. rejonu ulic Bylińskiego i Pomianowskiego oraz  uporządkowania zabudowy.

Reszta informacji jak w zał.  

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR IX/166/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za.  Ad 5.10 

Wiceprezydent M. Stępa stwierdził na wstępie prezentacji, iż plan obejmuje najtrudniejszy odcinek przebiegu rzeki Kaczej. Zdarzają się tu przypadki zawłaszczania obszaru, co utrudnia korzystanie z publicznej własności jaką są wody płynące. Zamiarem planistów jest stworzenie możliwości dla powstania  terenu rekreacyjnego i korytarza ekologicznego wzdłuż cieku Kaczej.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR IX/167/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Szturmanów i Szyprów została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.11 

Wiceprezydent B. Stasiak rozpoczął prezentację projektu od przedstawienia treści autopoprawki (w paragrafie 1.) o nast. brzmieniu: „W kolejnych latach zakłada się zmiany stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych odpowiednio w danej kategorii w mieszkaniowym zasobie gminy do 2,50 % wartości wskaźnika odtworzeniowego województwa pomorskiego. Wysokość podwyżki stawek czynszu najmu w kolejnych latach będzie każdorazowo obliczana dla poszczególnych kategorii mieszkań, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie przepisów kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wartości odtworzeniowej ustalanej dla województwa pomorskiego”.

- Do obecnie obowiązującego planu konieczne jest wniesienie korekty, której efektem będzie możliwe zmienianie w kolejnych latach stawek czynszu do 2,5 % wskaźnika odtworzeniowego. Taka regulacja stworzy możliwość odpowiedniego reagowania na potrzeby w gospodarce mieszkaniowej. 3 % wskaźnik nigdy nie był proponowany przez naszą radę. Jako górny pułap proponujemy 2,5 %. Przedmiotowa regulacja ma dać narzędzie do korygowania stawki czynszu.

 

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/168/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/187/07 RMG z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2007-2011 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.12 

Prezentujący projekt Skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, iż zmiana spowodowana jest wymogiem imiennego określenia poborcy opłaty targowej. – Proponuję przyjęcie Pana Macieja Wojewodę.

Autopoprawka: w paragrafie 2. wpisanie, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/169/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.13 

B. Stasiak- ustawodawca określił, że obowiązkiem gminy jest sporządzenie sprawozdania. W celu ujednolicenia tej inwentaryzacji określono wytyczne dotyczące opracowywania sprawozdań. Stąd jego obszerna treść. Dokument można podzielić na dwa bloki: czynności proekologiczne związane z ochroną środowiska oraz działania eliminujące niekorzystne zjawiska (np. nadmierny hałas).

 

Wykaz autopoprawek do projektu – patrz załącznik.

 UCHWAŁA NR IX/170/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 dla Miasta Gdyni” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za.  Ad 5.14 

M. Stępa- w obsłudze terminali portu gdyńskiego dominował dotychczas transport drogowy. Jest to niedobre zjawisko i celowe byłoby odwrócenie tej tendencji. Jednym z działań prowadzących do osiągnięcia tego celu jest praca nad zielonymi korytarzami transportowymi w długich odcinkach  tras europejskich. . Jeden z takich projektów przygotowywany jest przez Skandynawów i Polaków. Projektowany koszt programu to 230 tys. EURO, przy czym pomoc unijna pokryje 85 % kosztów. A zatem wkład własny wyniósłby 34,5 tysiąca EURO, który w większości pokryłaby  praca pracowników Biura Rozwoju Miasta. Podjęcie uchwały stworzy możliwość ubiegania się o przyjęcie projektu i tym samym uzyskanie dofinansowania.

 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/171/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „The Bothnian Green Logistic Corridor” w ramach Programu „Region Morza Bałtyckiego 2007-2013” została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za.  Ad 5.15 

Istotą projektu – jak wyjaśniał Wiceprezydent M.Stępa – jest zbadanie możliwości stworzenia połączenia promowego z Kłajpedą i Kaliningradem, co umożliwi pełniejsze wykorzystanie możliwości przeładunkowych portu Gdynia. Wartość projektu to 100 tys. EURO, przy czym wkład własny gminy wyniesie 25 tys. EURO (także w większości w postaci pracy Biura Rozwoju Miasta). Podjęcie uchwały umożliwi ubieganie się o zatwierdzenie projektu.

 

Opinia komisji j.w.

 UCHWAŁA NR IX/172/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „SEB-NODE – Integracja systemów transportowych Litwy, Polski i Rosji dla węzła transportowego Południowo-Wschodniego Bałtyku” – w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.16 

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, omówił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/173/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Kowieńskiej została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.17 

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. B. Stasiak.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR IX/174/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miasta Gdyni we współwłasności nieruchomości – ul. Wodna 26 w Chełmnie została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.18 

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. B. Stasiak.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR IX/175/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Korzeniowskiego 12, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 5.19 

W imieniu projektodawców – klubu radnych PO – projekt przedstawił radny Łukasz Cichowski: - Projekt został przez nas złożony na wniosek Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Ma on na celu rozszerzenie grona osób korzystających z bezpłatnych przejazdów tramwajem wodnym. Wnioskujemy o przyznanie pełnej ulgi (bezpłatne przejazdy) honorowym, zasłużonym krwiodawcom. Są to ludzie działający bezinteresownie i szlachetnie. Honorowe krwiodawstwo jest symbolem ratowania ludzkiego życia, wrażliwości społecznej. Gdyńskie koło jest jednym z najaktywniejszych na Pomorzu. To w Gdyni miała miejsce zbiórka potencjalnych dawców szpiku kostnego. Nasza rada uhonorowała w tym roku  Prezesa miejskiego klubu medalem im. E. Kwiatkowskiego. Powinniśmy iść dalej w budowaniu wizerunku naszego Miasta, przyjaznego temu .środowisku. Koszty są niewielkie, bo ulgami zostaną objęci jedynie zasłużeni dawcy krwi, czyli niewielka grupa. Myślę, że budżet poradzi sobie z tym wydatkiem. Może zabrzmi to patetycznie, ale przyjmując tą uchwałę dajemy honorowym krwiodawcom darmowy bilet na tramwaj wodny, a oni dają nam często bilet  do dalszego życia.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia negatywna (w zaproponowanej formule – informacja przewodniczącego komisji)

Komisja Strategii- negatywna -  w zaproponowanej formule

 DEBATA: 

Jerzy Miotke- kursy tramwaju wodnego są realizowane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Beneficjentami, a jednocześnie stronami finansującymi to przedsięwzięcie są Urząd Marszałkowski oraz samorządy gmin (Helu, Jastarni, Gdyni). Pomysłodawcą jeśli chodzi o to przedsięwzięcie jest samorząd Gdyni. Propozycja kolegów z PO rozszerza krąg osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o grupę honorowych, zasłużonych dawców krwi. Zgodnie z uchwałą RMG z 2007 roku oraz innymi aktami takie uprawnienia mają też posłowie, senatorowie, dzieci do lat 4., inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane niezdolne do pracy, członkowie wielodzietnych rodzin. Spróbowaliśmy precyzyjniej, niż to zrobili autorzy projektu,, oszacować kwotę rekompensaty dla ZKM, bo przecież trzeba zrekompensować utratę przychodu. W oparciu o rejestr, którym dysponuje Zarząd, ludzi, którzy uzyskali tytuł honorowego zasłużonego dawcy na przestrzeni ostatnich 30 lat jest 3 800. W Gdyni jest to grupa licząca nieco ponad 100 osób. Gdyby założyć, że skorzysta z tego 400. dawców to jest to kwota rzędu kilku tysięcy

- Mówię – podkreślił radny – w imieniu grona autorów (5. radnych) poprawki: postanowiliśmy ograniczyć grono osób uprawnionych tylko do mieszkańców Gdyni. Sugerujemy też wystąpienie do pozostałych stron o zrekompensowanie ZKM utraty części przychodów.

Radny poinformował, iż pod propozycją przedstawionej wyżej poprawki podpisały się następujące osoby: radni Ewa Krym, Beata Łęgowska, Andrzej Denis, Andrzej Bień i Jerzy Miotke.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- tytułem uzupełnienia wypowiedzi Pana Miotke: wg mojej wiedzy wszyscy członkowie klubu „Samorządność” poparli ten projekt poprawki. Radni z naszego klubu wyrażą poparcie dla poprawki.

 

J. Miotke- oczywiście, przepraszam.

 

Ł. Cichowski- rozumiem intencje i argumenty autorów poprawki, które są w pewnym sensie zasadne, natomiast naszą intencją było nierozróżnialnie na dawców gdyńskich i nie gdyńskich. Nie wiem, czy byłoby to eleganckie wobec gości Gdyni. To tak, jakby gdynianie płacili 12 zł., a goście 15 zł. Proponuję w odpowiedzi rozważenie przyznania  biletu ulgowego dla wszystkich dawców. Będziemy głosowali przeciwko poprawce.

 

Tadeusz Szemiot-  nie obawiałbym się nadmiernej grupy krwiodawców w sposób przesadny korzystających z tramwaju wodnego. To nie takie kwestie decydują o tym, czy ktoś przyjeżdża, czy nie, do Gdyni. Proszę o zastanowienie się, czy rzeczywiście jest uzasadnione takie zawężanie tej grupy.

 

Joanna Zielińska- będę głosowała za poprawką. Gdynia nie jest jedynym miastem, gdzie ogranicza się przywileje do mieszkańców. Sopot daje prawo bezpłatnego wejścia na molo tylko swoim mieszkańcom.

 

B. Bartoszewicz- jestem zdecydowanym zwolennikiem uhonorowania gdyńskich dawców. Przypominam rozmowy o cenach biletów. Pamiętajmy, że Rada Miasta dokłada środki na funkcjonowanie transportu i są to pieniądze gdynian. Tak więc de facto mieszkańcy Gdyni opłacaliby ulgi dla osób spoza Gdyni.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- nikt nie mówił o obawie związanej z eskalacją wydawanych środków, gdyby korzystali z tego nie tylko gdynianie. Chodzi o docenienie pewnej grupy ludzi. Przecież uzasadnienie też było aktem pochwalnym dla gdyńskich krwiodawców. Mówiliśmy, że jest to środowisko szczególnie aktywne w Gdyni i jest to uhonorowanie tego właśnie, gdyńskiego środowiska, które jest dla nas bardzo ważną grupą.

 

Bogdan Krzyżankowski- demonizujemy kwestię kosztów. Krwiodawcy zasłużeni stanowią raptem 0,06 % ogółu mieszkańców. Jeśli o ten sam ułamek wzrośnie koszt transportu tramwajem, to nie jest to wielkie obciążenie. Wpisując się natomiast w tendencję, że mieszkańcy spoza danego Miasta są traktowani gorzej, wpisujemy się w bardzo złą politykę. Gdynia była zawsze bardzo gościnnym miastem i różnicowanie na gdynian i na nie gdynian jest po prostu złe. Niedługo będą lepsze miejsca dla gdynian, itd. Honorowe krwiodawstwo należy promować. Mieszkańcy np. Rumii też oddają krew na rzecz naszych mieszkańców. W ten sposób powstanie szereg absurdalnych sytuacji. Krwiodawcy oddają część siebie dosłownie i w przenośni, żeby ratować innych i myślę, że powinniśmy ich wszystkich za to uszanować. To uhonorowanie jest potrzebne, żeby w jakiś sposób zrewanżować się tym ludziom. Gmina ma niewiele takich możliwości. Uważam, że powinniśmy zrezygnować z poprawki. Ta dyskusja przestaje być elegancka.

 

M. Stępa- chciałbym zapytać, czy wnioskodawcy, w ramach elegancji, zainteresowali się, co myślą o tym ci, którzy też będą ponosić koszty? Gdynia będzie jednym z 4. partnerów pokrywających deficyt wynikający z tego przedsięwzięcia. Wpływy z biletów pokrywają tyko 50 % tego przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że właśnie elegancja wymagałaby skonsultowania się z innymi udziałowcami. Wydaje się też, że eleganckie również jest wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny i dlatego rozumiem, że Państwo sugerują, żeby ponosić także koszty partnerów w tym zakresie, ale tu rodzi się już we mnie opór. Ani Hel, ani Jastarnia, ani – podejrzewam – samorząd województwa, nie zdecydują się na zaangażowanie swoich środków, a szczególnie te dwa samorządy, które już mają kłopoty z wywiązywaniem się z zawartych  przez siebie umów. Albo będziemy ich przypierać do muru, co nie jest specjalnie eleganckie, albo będziemy ponosić za nich koszty co, nie wiem czy na tej sali powinno być czynione. Jedynie refundowanie własnym obywatelom jest czymś odpowiedzialnym. Szlachetność na wynos trochę mi trzeszczy.

 

T. Szemiot- refundacja tych kosztów w zestawieniu z liczbą osób korzystających z ulgi nie wymagałaby od Gdyni nadmiernej rycerskości. Nie mówimy o dużej kwocie. Oczywiście konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji i przekonanie partnerów do partycypowania. Gdynia jest największym podmiotem w tym gronie.

 

J. Miotke- jestem przekonany, że gdyńscy honorowi dawcy krwi są liderami wśród wszystkich dawców. Sądzę tak na podstawie posiadanej przez siebie wiedzy. Uważam więc za celowe podkreślenie wkładu i zaangażowania gdyńskich dawców. Stąd propozycja poprawki.

 Poprawka, zgodnie z którą do punktu 1. paragrafu 3. dodano by nast. zapis: „Zasłużeni
Honorowi Dawcy Krwi, mieszkańcy Gdyni …” (dalej jak w zał.) została przyjęta: 20/5/2
 UCHWAŁA NR IX/176/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały nr VI/132/07 RMG z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.20 

Na wstępie prezentacji pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, radny B. Bartoszewicz, poinformował o autopoprawce, tj. wpisanie „do” w miejsce „w” (do Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego).

- Od 95 roku organem pośredniczącym we współpracy między Prezydentem a organizacjami pozarządowymi była Komisja Konsultacyjna. Z uwagi na nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie postanowiliśmy zmienić nazwę Komisji Konsultacyjnej na Radę Pożytku Publicznego. Komisja składała się z przedstawicieli Prezydenta, Rady Miasta Gdyni i organizacji pozarządowych. Wybory do Rady Pożytku Publicznego odbywają się zgodnie z określonymi w ustawie procedurami. Część członków już jest wybrana. Na ostatnim Forum Organizacji Pozarządowych organizacje wybrały swoich przedstawicieli. Dzisiaj proponujemy dwie osoby: radnych Małgorzatę Balsewicz i Grzegorza Taraszkiewicza. Po sesji swojego wyboru dokona Prezydent zgłaszając kolejne dwie osoby. Ogółem w skład rady wejdzie 16. członków, z czego 12. to przedstawiciele organizacji.

 UCHWAŁA NR IX/177/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Pożytku Publicznego została podjęta: 20/0/2 Ad 5.21 

Wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska- wczoraj został dokonany wybór Europejskiej Stolicy Kultury. Został nią Wrocław. Jest nam przykro, że Gdynia, jako część metropolii gdańskiej, nie dostąpi tego zaszczytu. Projekt wniesiono z przyczyn formalnych, w celu usunięcia błędu jaki wkradł się do paragrafu 23. -  w miejsce słów „Radzie Miasta Gdyni”, wpisanie: „Prezydentowi Miasta Gdyni” (wykonanie uchwały powierza się …). Przedmiot uchwały stracił rację bytu, ale dzisiejszy projekt wniesiono pod obrady w imię poprawności formalnej.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/178/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RMG nr VI/107/11 z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gdańsk, dotyczącego poparcia Miasta Gdyni dla projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za.  Ad 5.22 

B. Stasiak- projekt jest następstwem inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej. W celu pozyskania środków na usunięcie azbestu niezbędne jest przeprowadzenie stosownej procedury, której częścią jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Ta uchwała i to zdarzenie powinny być inspiracją dla innych podmiotów, które borykają  się z takim problemem.

 

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/179/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji w wysokości do kwoty 481 992 zł. na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za. Ad 5.23 

J. Zielińska- zmieniana uchwała została podjęta z 3. błędami wytkniętymi przez Wojewodę – dwoma istotnymi i jednym stylistycznym. W paragr. 3.  wpisanie słów: 14 dni (…od daty ogłoszenia). W paragr. 1. wpisanie ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. Błąd stylistyczny wystąpił w ustępie 1. paragr. 10.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/180/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.24 

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/181/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.25 

Jak informował p. B. Stasiak, po zbadaniu, czy ze strony którejś z grup kapitałowych PKP nie ma roszczeń w stosunku do gruntu, nie ma już przeszkód, aby nieruchomość została sprzedana.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR IX/182/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krzywoustego została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.26 

M. Stępa- prosimy o zgodę na wystąpienie do  wojewódzkiego sądu administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, który – w ramach swoich funkcji kontrolnych – uchylił jeden z paragrafów uchwały dot. założenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ul. Śmidowicza 49. Wojewoda uznał, iż tego typu akt nie jest aktem prawa miejscowego, wobec czego nie musi on być publikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Nie jest to pierwszy przypadek, gdzie nasi radcy prawni stoją na stanowisku, że tego typu uchwały są aktami prawa miejscowego, a Wojewoda odmawia ich publikacji. Wydaje się w tej sytuacji, że jedynym sposobem na ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii jest odwołanie się do mądrości niezawisłego sądu administracyjnego.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 UCHWAŁA NR IX/183/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/125/11 RMG z 27.04.2011 r.  została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.27 

B. Bartoszewicz- co roku stajemy przed koniecznością określenia wysokości środków dla rad dzielnic. Przypomnę, że w zeszłym roku stawka wynosiła 7,50 zl. na mieszkańca. W tym roku podnosimy stawkę do 7,80 zł. Potwierdzamy wysoką jakość wniosków składanych przez rady w ramach konkursów. Potwierdzamy wolę kontynuowania przyznawania środków w tej formule. Dodatkowo we wrześniu ub. r. potwierdziliśmy przekazanie radom  20 mln. zl.

Uważamy, że 7,80 zł. to bardzo dobra propozycja.

 DEBATA: 

Radny Ł. Cichowski zgłosił w swoim i – jak oświadczył – radnego Marcina Horały imieniu poprawkę, zgodnie z którą wysokość stawki wyniosłaby 10 zł. (pełna treść poprawki jak w zał.). – Zarówno moi koledzy z klubu poprzedniej kadencji, jak i radny Horała, konsekwentnie wnoszą o zwiększenie środków. Uważamy, że przyznana kwota jest zbyt mała, a tym samym wzrost wysokości stawki jest za wolny. Z perspektywy mojej przeszłej pracy jako radnego dzielnicy mogę stwierdzić, że jest to za mało. Oczywiście rozumiem argumenty mówiące o konkursach i dużej dotacji na realizację dróg gminnych, ale to też jest rodzaj grantu, a dla każdej dzielnicy podstawą są stałe dochody.

 

Andrzej Bień- z radością przyznalibyśmy i 20,50 zł. i 100 zł., gdybyśmy je mieli, natomiast z czego w zamian rezygnujemy? Z innych planów? To nie będą granty na inwestycje. Każda dzielnica dostanie konkretne pieniądze jej przypisane. Nikt nie będzie musiał ubiegać się o te środki. Każda dzielnica otrzyma stałą pulę pieniędzy. Będą to pieniądze na prace koncepcyjne, planistyczne i na prace realizacyjne w kolejnych latach. Jest sztywna, stała pula.

 

Stanisław Borski- przypomnę, że temat ten był rozpatrywany dość wnikliwie w czasie ubiegłej kadencji. Konkursy sprawdziły się. Rozszerzyliśmy ich formułę. Zaczęło się od „bezpiecznej dzielnicy”, a potem dochodziły kolejne tematy. Aktywność rad dzielnic polega na działaniu. Jeśli działają, to mają możliwość pozyskania tych środków.

 

Marcin Horała- odpowiadając Panu Bieniowi: kwota 440 tys. zł. (bo tyle by to wyniosło po postulowanym przez nas wzroście stawki) jest to 0,0036 % budżetu. Myślę, że damy radę. Możemy zaproponować rezygnację z finansowania święta ulicy Świętojańskiej, czy z promocji nagrody literackiej – stąd proponuję wziąć pieniądze dla dzielnic. Uważam, że lepszym rozwiązaniem będzie przeznaczenie środków na bieżące potrzeby rad dzielnic. Dziwie się tej alternatywie, że oto dajemy na konkursy, teraz jeszcze na drogi gminne (jest ich zresztą nieco mniej niż w ubiegłym roku, bo było 10 mln. zł. a obecnie jest 9 mln. zł). Cały czas dziwi mnie, że koledzy występując w wyborach pod tytułem „samorządność” tak się obawiają przekazania części swoich kompetencji o szczebel niżej. Apeluję o odwagę. Nie zawali to nam ani budżetu, ani kompetencji gdyńskiej rady. Dajmy radom dzielnic szansę na wykazanie się.

 

K. Szałucki- jedno muszę sprostować: środki, które przeznacza się na drogi dzielnicowe są większe niż sugeruje Pan Horała. Te 9 mln. zł. są środkami, o których decydują  rady dzielnic, ale gmina łoży znacznie większe pieniądze. Nie zeszliśmy z poziomu 10. na 9 mln. zl., tylko inny jest klucz decydowania o tych pieniądzach.

 

B. Bartoszewicz- na pewno odwagi nam nie brakuje, czego dowodem są zeszłoroczne uchwały o przekazywanych środkach radom dzielnic. Dyskutowaliśmy parę godzin nad tym, jaka będzie lepsza formuła przekazywania środków i m. in. wypracowaliśmy formułę konkursową. Prowadzicie Panowie grę słowną, jaka prowadzona jest z dziećmi – „podaj liczbę, a jak się poda, to można powiedzieć, że się wygrało”.

 

J. Zielińska- na same inwestycje jest 18 mln. zł., ale najpierw trzeba je przygotować i na te prace przygotowawcze przeznacza się 2 mln. zł. na pierwsze dwa lata. Tak więc w sumie jest to 20 mln. zł.

 

M. Horała- Państwo operujecie kwotą jaką będą miały rady w przeciągu 4. lat. My mówimy o perspektywie budżetu jednorocznego, bo w ogóle oczywiście na drogi gminne wydajemy więcej. Wchodzą w to także remonty, itd. Z radością przyjmuję deklarację, że przekazanie tych 9 mln. zł. na drogi nie znaczy, że Miasto innych środków na ten cel już nie przeznaczy. Obawiałem się, że będzie inaczej. Jednak po raz kolejny chodzi o środki, do których dopuszczamy rady dzielnic w sensie współdecydowania, natomiast nam chodzi  o przekazanie radom szerszych kompetencji w zakresie podejmowania decyzji co do kierunku wydatkowania środków. Jestem przekonany, że rady poradzą sobie znakomicie. Powiem więcej: myślę, że rady dzielnic poradziłyby sobie znacznie lepiej.

 

Tadeusz Szemiot- prawidłową odpowiedzią na projekt poprawki nie jest wykazywanie co już zrobiliśmy, tylko wskazywanie dalszych kierunków, dalsze wzmacnianie rad dzielnic. I tak należy czytać projekt poprawki. Zawsze możemy powiedzieć „jeszcze za mało”. Dlaczego proponujemy 10 zł.? Żeby było to stopniowo zwiększane. Zwiększając środki dajemy radom tym samym większą decyzyjność, bo te środki mogą przeznaczyć na to, co oni uważają za najistotniejsze. Dawanie na drogi jednak ogranicza rady do wydawania w określonym celu. To samo dotyczy konkursów.

 

St. Borski- replika: mówimy o kwocie 3 zł. na mieszkańca. Te 3 zł. nie są w stanie zadowolić żadnej dzielnicy jeśli chodzi o przygotowanie jakiegokolwiek projektu. Stawka kapitacyjna służy realizacji tzw. miękkich projektów promocyjnych. Wszystkie środki inwestycyjne mają pochodzić z konkursów czy środków na inwestycje. Myślę, że ten kierunek jest właściwy i został on wypracowany oraz uzgodniony z radami dzielnic. Walka o zwiększenie tej stawki jest czymś w rodzaju:  damy więcej, bo my to wywalczyliśmy.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- wyrażam swoje uznanie, że gdy budżety rad dzielnic wzrastają o kilkadziesiąt milionów złotych, kiedy rady zakasują rękawy, określają zadania, my nagle mówimy o skąpych radnych Miasta. Sytuacja została sprowadzona do absurdu. Apeluję, żeby radni pomogli radom dzielnic w dobrym wydaniu tych potężnych pieniędzy. Ja też uważam, że rady świetnie sobie poradzą, ale nie zwalnia to nas z obowiązku niesienia pomocy. To jest teraz najważniejszy komunikat.

 

Wobec zgłaszania się do zabrania głosu przez radnego M. Horałę Przewodniczący RM stwierdził, iż radny wyczerpał już swoje możliwości zabierania głosu, zaś formuła ad vocem nie może być w jego przypadku zastosowana (powyższe wypowiedzi nie były kierowane bezpośrednio do radnego M. Horały).

 

Radny T. Szemiot zabrał głos w formule ad vocem: - Radny Horała powinien mieć możliwość wyrażenia swojej opinii. Mówienie o radnych opozycji jest też mówieniem o radnym Horale.  

 

Radny M. Horała ponownie zgłosił chęć zabrania głosu w trybie ad vocem, na co Przewodniczący RM nie wyraził zgody.

 

Poprawka w spr. zwiększenia stawki do 10 zł. nie została przyjęta: 7/20/0

 UCHWAŁA NR IX/184/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2012 roku została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 6. 

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne z powodu usprawiedliwionej nieobecności Pprzewodniczącego rady zostanie przedstawione w późniejszym terminie.

 Ad 7. 

St. Szwabski- 30 maja b.r. odbyło się Zgromadzenie związku. Porządek obejmował przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu, realizacji planu finansowego oraz sprawozdania biegłego, który wykonał swoją pracę na zlecenie związku. W wyniku tych prac Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi, w składzie którego i ja mam zaszczyt pracować. Przewodniczącym Zarządu jest Pan Tadeusz Wiśniewski, a trzecim członkiem jest Pan Wojciech Kozłowski, samorządowiec z Wejherowa.

Zarząd przygotował obrady kolejnego Zgromadzenia, na którym omówione zostaną zmiany dotyczące Statutu. Zmiany będą dotyczyły kompetencji, które gminy członkowskie przekazały związkowi. Jest to istotne w kontekście gospodarki odpadami. Niestety, problemy spowodowały, że odbędzie się to w późniejszym terminie.

Związek funkcjonuje normalnie, nadzoruje to, co niepokojącego dzieje się na składowisku odpadów i w zakładzie utylizacji  Eko Dolina. Przypomnę, że związek ma nieco ponad 1 % udziałów w tym przedsięwzięciu. Głównym udziałowcem jest Miasto Gdynia, z którą współpracujemy w tym zakresie. Staramy się wypracować takie rozwiązania, które pozwolą uniknąć problemów w przyszłości.

 Ad 8.  

Interpelację złożył radny B. Krzyżankowski.

Treść złożonej interpelacji – patrz:  http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

  Ad 9.  

Przekazano następujące informacje:

 

Przewodniczący RMG poinformował o wpłynięciu na jego ręce petycji młodzieży gimnazjalnej, odnosząca się do projektu dot. Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Pod petycją podpisało się 401 gimnazjalistów. Wnoszą o ponowne rozpatrzenie możliwości włączenia do rady gimnazjalistów. Jak wiemy, nasze prace zmierzają w kierunku utworzenia rady młodzieży, w skład której mają wejść licealiści. Petycję skieruję do grupy, która zajmuje się tym projektem. Mam nadzieję, że zostanie to  wykorzystane.

 

B. Bartoszewicz- w ciągu ostatniego miesiąca odbyło się 6 pozarządowych konsultacji społecznych. Dziękuję za wzięcie w nich udziału następującym radnym: Małgorzacie Balsewicz, Joannie Zielińskiej, Joannie Chacuk, Ewie Krym, Maji Wagner, Jerzemu Miotke, Jarosławowi Kłodzińskiemu. Bardzo dziękuję w imieniu własnym i organizacji. .

 

Radny Andrzej Kieszek odczytał stanowisko Komisji Statutowej (stanowi załącznik) w sprawie obywatelskiego projektu uchwały Pana J. Urbana w sprawie wsparcia małych przedsiębiorców oraz rzemiosła.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o terminach i miejscach uroczystości zaplanowanych w związku z Dniami Morza.

 Ad 10. 

W imieniu klubu PO wolny wniosek zgłosił radny B. Krzyżankowski: - W imieniu klubu radnych PO wnioskuję o utworzenie na terenie Gdyni domu samotnej matki, kobiet w ciąży, kobiet w okresie chronionego macierzyństwa oraz o stworzenie skutecznego mechanizmu usamodzielniania się podopiecznych w oparciu o system mieszkań chronionych.

Uzasadnienie: taki dom został w Gdyni zlikwidowany na skutek błędnego mniemania, że opieka może się opierać na asystentach rodzinnych i częściowym finansowaniu wynajmowanych mieszkań. Niestety, w systemie powstała luka, ponieważ zdarzają się częste sytuacje, w których niezbędna jest opieka instytucjonalna. Takie domy powinny być jednym z ogniw systemu.

 Ad 11.  Termin kolejnej sesji: 24 sierpnia b.r.; godz. 12 Ad 12. 

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska       

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 26.05.2011
Data udostępnienia informacji: 26.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2011 15:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.06.2011 08:47 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.06.2011 13:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.06.2011 11:00 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.06.2011 10:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.06.2011 09:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
26.05.2011 10:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska