IV Sesja Rady Miasta z dnia 02.02.2011 r.

 PORZĄDEK OBRAD
IV SESJI RADY MIASTA GDYNI
2 lutego 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM   

1.                   Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                   Przyjęcie porządku obrad,
3.                   Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta,
4.                   Projekty uchwał w sprawach:  

4.1              przyjęcia budżetu Miasta na rok 2011 (projekt uchwały przekazano P.T. Radnym w terminie wcześniejszym); projekt budżetu miasta znajduje sie pod tym linkiem: http://www.gdynia.pl/bip/budzet/430_.html
4.2              Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2011-2022 (projekt uchwały przekazano P.T. Radnym w terminie wcześniejszym), zobacz projekt, zobacz uzasadnienie, zobacz załącznik
4.3              ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zobacz projekt,
4.4              ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2011 roku, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.5              zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2,
4.6              zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu, zobacz projekt,
4.7              wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej współwłasności nieruchomości Gminy Gdynia i osoby fizycznej, przysługującej w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie, zobacz projekt,
4.8              nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej położonej przy ul. Hozjusza, zobacz projekt,
4.9              nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW Nr GD1Y/00028459/2 położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska, zobacz projekt,
4.10          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Maciejewicza, zobacz projekt,
4.11          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1/00030328/2 położonych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka, zobacz projekt,
4.12          nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 43 (dr Maria Kozielecka), zobacz projekt,
4.13          nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 44 (Ryszard Woliński), zobacz projekt,
4.14          nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 45 (Mikołaj Ziółkowski). zobacz projekt,

5.       Informacja o pracach Związku Komunalnego.
6.       Interpelacje.
7.       Informacje.
8.       Wolne wnioski.
9.       Ustalenie terminu następnej sesji.
10.   Zakończenie obrad.

PROTOKÓŁ NR 4/11IV SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 2 lutego 2011 r. Porządek obrad:1.      Otwarcie sesji Rady Miasta.2.      Przyjęcie porządku  obrad.3.      przyjęcie protokołu z III sesji RMG.4.      Projekty uchwał w sprawach:4.1              przyjęcia budżetu Miasta na rok 2011; 4.2              Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2011-2022; 4.3              ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,4.4              ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2011 roku,4.5              zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni,4.6              zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu,4.7              wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej współwłasności nieruchomości Gminy Gdynia i osoby fizycznej, przysługującej w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie,4.8              nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej położonej przy ul. Hozjusza,4.9              nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW Nr GD1Y/00028459/2 położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska,4.10          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Maciejewicza,4.11          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1/00030328/2 położonych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka,4.12          nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 43 (dr Maria Kozielecka),4.13          nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 44 (Ryszard Woliński),4.14          nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 45 (Mikołaj Ziółkowski). 5.      Informacja o pracach Związku Komunalnego.6.      Interpelacje.7.      Informacje.8.      Wolne wnioski.9.      Ustalenie terminu następnej sesji.10.  Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.  Ad 1. Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  Ad 2.Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał przedłożony porządek obrad za przyjęty. Ad 3.

Do protokołu 3. sesji uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący RMG uznał protokół za przyjęty. Ad 4.1.

Projekt budżetu omówił – zgodnie z treścią załącznikaSkarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

Pan Szałucki zwrócił uwagę, iż dokument składa się z 2. części – podstawowej, która była przedstawiana jako dokument projekcyjny i z autopoprawki, na którą składają się 2 dokumenty (wyjaśnienie – patrz niżej).

Budżet został zrównoważony na poziomie 1 262 753 753 zł. Z uwagi na wyjątkowość budżetu roku 2010 należy uznać poziom zrównoważenia budżetu projektowanego na rok 2011 za bardzo wysoki. Gwarantuje pełnienie i realizację wszystkich podstawowych funkcji oraz zadań, a także prowadzenie działań rozwojowych.

Proponowana autopoprawka (1 248 313 zł.) wynika z konieczności zwiększenia liczby realizowanych zadań, co ujawniło się w okresie między oddaniem projektu a dniem

Sdzisiejszym. Pojawiła się też kwota (823 616 zł.) będąca wynikiem uruchomienia wolnych środków na realizację zadań, które trzeba ująć w budżecie, a na realizację których brakowało wcześniej środków zewnętrznych.

Na całkowity budżet, łącznie z autopoprawką,  składa się kwota 1 284 632 474 zł., a więc stanowi on 98,46 % budżetu roku 2010. Budżet roku 2010 był budżetem bardzo wysokim, rekordowym w gdyńskich warunkach.

Omawiając część dochodową, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik wskazał, iż dochody bieżące stanowią 89 % wszystkich dochodów, a ich źródłami są podatki i opłaty lokalne, subwencje, dotacje ze skarbu państwa, przy czym dotacje i subwencje stanowią niespełna 20 % budżetu w przedmiotowej części.

Skarbnik przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, strukturę wydatków bieżących i majątkowych. Pan Szałucki zwrócił uwagę, iż proporcje między wydatkami majątkowymi a inwestycyjnymi  to 1 : 4 na rzecz wydatków bieżących. Tym samym wraca się do proporcji z lat ubiegłych. Odstępstwem od tego był rok 2010, w którym wielki wysiłek inwestycyjny sprawił, iż ta proporcja wynosiła 1 : 3.

W wyniku prac komisji RM powstało 7 zadań rekomendowanych do projektu budżetu. Zgodnie z decyzją Prezydenta spośród tych zadań dwa zostały wpisane do projektu: boisko przy SP Nr 34 oraz uporządkowanie ulicy Kcyńskiej i te zadania m. in. składają się na treść autopoprawki.

Część dochodowa związana z autopoprawką odpowiada kwocie 1 248 313 zł. i związana jest przede wszystkim z umowami z UE oraz realizacją zadań związanych z prowadzeniem warsztatów aktywności twórczej.

Część wydatkowa autopoprawki to, poza wydatkami będącymi efektem środków otrzymywanych z UE, dwa zadania proponowane przez komisje oraz bieżące zadania, które pojawiły się pomiędzy złożeniem projektu a dniem dzisiejszym, a dotyczące bieżącego funkcjonowania Miasta  (pozycje i kwoty jak w zał.).

Złożone zostały dwie wersje autopoprawki – z 26 stycznia i 1 lutego. Autopoprawką do przyjęcia jest druga – z 1. lutego, która różni się od poprzedniej 3. zadaniami. Są to zmiany wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Chodzi o to, że 6 grudnia ub. r. Zarząd Dróg i Zieleni dostrzegł zagrożenie, iż w ramach przyznanych środków może nie podołać obowiązkom związanym z odśnieżaniem, wobec czego złożył wniosek o zmniejszenie zadań remontowych związanych z ulicami Jaskółczą, Krasickiego i Olgierda. Na szczęście pogoda zaczyna sprzyjać, stąd Pan Prezydent zdecydował, iż remonty tych ulic należy realizować, natomiast brakującą kwotę (0,5 mln. zł.) dla ZDiZ należy zgromadzić dzięki oszczędnościom, jakie już powstały w tej jednostce.

Zasadniczo budżetowi 2011 jest bardzo blisko do najbardziej intensywnego budżetu realizowanego do tej pory, tj. budżetu 2010. Co nas skłoniło do takiego projektowania? Bardzo ważne jest to, iż zaczynają się odtwarzać podstawowe źródła finansowania jakimi są podatki. Odnotowuje się obecnie ich wzrost i już stanowią 93 % stanu z okresu najlepszego w tym zakresie.

Skarbnik przeszedł do omawiania kolejnego zagadnienia mówiąc: - Sprawą, która może budzić wątpliwości jest kwestia zadłużenia budżetu Miasta. Na dzisiaj mogę zagwarantować i zapewnić, iż długookresowe zadłużenie po zakończeniu obrachunku roku 2010 będzie stanowiło niespełna 41 % co oznacza, że jeśli będziemy musieli skorzystać z wpisanego w budżet kredytu (140 mln. zł.) – na co się nie zanosi – to całkowite zadłużenie Miasta, łącznie z tymi 140 mln. zł., nie przekroczy 50 %, a zatem nie ma najmniejszych wątpliwości, że budżet jest bezpieczny, dający co najmniej 16 % rezerwy. Tak zwane krótkookresowe zadłużenie wyniesie 6,17 %.

- Myślę, że proponowany budżet można scharakteryzować następująco: jest to budżet przede wszystkim stabilizacji, dlatego że wracamy do charakterystycznych dla nas źródeł finansowania (wyjątek stanowił rok 2010). Jest to też budżet adaptacji do rygorów nowej ustawy o finansach publicznych. W tym roku po raz pierwszy wchodzimy w nową formułę liczenia współczynników zadłużenia gmin. Jest to na pewno realny i bezpieczny budżet.  

 Opinie komisji:Komisja Budżetowa- pozytywnaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna Komisja Kultury- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (Komisja Zdrowia)- pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej (Komisja Strategii)- pozytywna DEBATA: 

Tadeusz Szemiot- Skarbnik określił budżet 2011 roku jako budżet stabilizacji. Rozszerzając to określenie – jest to też budżet roku powyborczego, wyraźnego wyhamowania inwestycji i  nakładów majątkowych. Z planowanych w roku ubiegłym nakładów w wysokości ok. 340 mln. zł. schodzi się do poziomu 267 mln. zł., a doświadczenie mówi, że wykonanie będzie niższe chociażby dlatego, że procesy inwestycyjne trwają dłużej niż rok. De facto jest to mniej o co najmniej 70 mln. zł.

Rozwierają się nożyce między wydatkami bieżącymi a majątkowymi. Jeśli brać pod uwagę cały wolumen nakładów to stoją one w miejscu, natomiast wydatki inwestycyjne maleją. W coraz większym stopniu zaczynamy przejadać dochody. Warto zwrócić uwagę na wydatki bieżące, które składają się z zadań własnych i zleconych. W przypadku zadań zleconych jesteśmy dysponentem środków przekazywanych z zewnątrz. Ich poziom w ogóle nie zależy od nas, natomiast w zadaniach własnych wzrost wynosi 24 mln. zł. Faktem jest, że nie jest to wzrost duży, ale jednak ma miejsce.

Kilka obserwacji, które nazwałbym ciekawostkami: mniej wydatków przewiduje się na realizację planów zagospodarowania przestrzennego, mniej na komendy policji, a także na oświetlenie ulic, czy na utrzymanie zieleni. Bardzo dynamicznie wzrasta koszt obsługi długu publicznego, co oczywiście wynika z wcześniej podjętych zobowiązań – wzrost o 203,2 %, a w liczbach bezwzględnych jest to wzrost o 11 mln. zł. 

W budżecie nie ma pewnych wydatków. Jak zwykle brakuje większych środków na ulice gminne (stale ten sam poziom). Zrezygnowano z modernizacji ulicy Starowiejskiej, nadal też nie są planowane prace związane z modernizacją Bulwaru Nadmorskiego

I jasne strony: to dobrze, że na realizację ścieżek rowerowych zaplanowane są tak istotne nakłady. Patrzę tu na pełnomocnika ds. ścieżek rowerowych (mowa o radnym M. Wołku) i wyrażam nadzieję, że zostanie to zrealizowane.

W imieniu członków klubu PO radny Szemiot oświadczył: - Będziemy głosować przeciw projektowi.

 

Marcin Horała- projektu budżetu na rok 2011 nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od roku budżetu 2010. W tym budżecie (rok 2011) zwraca uwagę pewne zahamowanie w zakresie wydatków bieżących, powiedziałbym, że zrozumiałe, a może nawet zbyt małe. W dobrze zorganizowanej firmie, przy takim zmniejszeniu przychodów, następuje cięcie kosztów i ich racjonalizacja. Przekłada się to na wyraźne zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, do czego -  przy rozumieniu, z czego to wynika - trudno podchodzić z entuzjazmem. Wzrost kosztów obsługi długu to wynik wcześniejszej polityki, zwłaszcza zeszłorocznej. Zwraca uwagę utrzymanie w ryzach wydatków bieżących, podczas gdy w roku ubiegłym wydatki te znacznie wzrosły. Okazuje się, że można taniej promować miasto.

Cóż więc takiego zdarzyło się w tamtym roku, czego nie ma w tym (bo przecież wiemy, że sytuacja gospodarcza jest co najmniej nie gorsza, jeśli nie lepsza)?  Odpowiedź pozostawię domyślności wyborców.

Nie mogę tu nie wspomnieć o przykrej dla mnie kontynuacji maksymalizacji ucisku fiskalnego, a więc o śrubowaniu podatków, które od nas zależą. Niski jest poziom w stosunku do całego budżetu, zbyt niski moim zdaniem, wydatków na takie potrzeby jak drogi gminne. I mój osobisty konik: modernizacja skrzyżowania ulicy Chylońskiej  i Północnej pojawia się po raz piąty w budżecie i żywię nadzieję, że po raz ostatni, bo zostanie ono zrealizowane.

Budżet jest znacznie zdeterminowany czynnikami zewnętrznymi, czyli budżetem 2010 roku, który był taki, jaki był i w którym doprowadziliśmy do znacznego wzrostu wydatków w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz  wchodzącą w życie nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Dlatego nie sposób jakoś szczególnie go chłostać. Z drugiej strony znaczna część realiów (zwłaszcza biorących się z zeszłego roku) nie wzięła się znikąd, a więc nie do końca jest to sprawa jedynie czynników zewnętrznych.

Mamy budżet realny, wyraźnie lepszy niż w zeszłym roku, natomiast jego słabe strony nie pozwalają nam głosować „za”.

Radny Horała poinformował, iż radni PiS wstrzymają się od głosu.

 

Paweł Stolarczyk- w imieniu wielu mieszkańców dziękuję Panu Prezydentowi za uwzględnienie wniosku dotyczącego wykonania bramownicy na ulicy Kcyńskiej, uniemożliwiającej tirom przejazd do ulicy Morskiej. Równoważny wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych między ulicą Piaskową a przystankiem SKM Gdynia Cisowa nie został uwzględniony. Zważywszy na fakt, że około połowa korzystających z tego przystanku SKM korzysta z nielegalnego przejścia do ulicy Piaskowej, może tam dojść do tragicznego wypadku. Oba te wnioski, nie obciążające znacznie budżetu, były bardzo ważne dla mieszkańców.

 

W imieniu klubu „Samorządność” głos zabrał radny Marcin Wołek, który zaznaczył, że jednocześnie odniesie się do kilku wypowiedzi przedmówców: - Po pierwsze w projekcie budżetu przekraczamy po stronie dochodów granicę 1 mld. zł. Struktura dochodów: ¾ dochodów to dochody własne, z czego 30 % to udział w podatku od osób fizycznych i prawnych, czyli powracamy na ścieżkę ich wzrostu, co pozwala myśleć ze spokojem o kolejnych latach.

Nawiązując do budżetu zeszłorocznego trzeba stwierdzić, że budżet 2011 jest budżetem adaptacji, ale i kontynuacji, tyle że dopasowanym do zmieniających się warunków zewnętrznych i warto zauważyć, że struktura dochodów jest korzystniejsza.

Niezwykle ważną informacją jest to, iż subwencja ogólna w znakomitej części jest przeznaczona na oświatę. Co roku dodajemy tu ok. 130 mln. zł. Można powiedzieć, że są to wydatki bieżące i można mówić, że są to wydatki sztywne, ale wydatki na oświatę i rozwój gdynian należy też postrzegać w kategoriach inwestycji, które zwracają się w bardzo długim okresie czasu, ale  zwracają się (świadczą o tym oceny w testach kompetencyjnych).

Warto się odnieść do minionego czasu i przypomnieć, że wydatki inwestycyjne  od 2008 r. i te, które obecnie planujemy, dadzą w sumie ok. 1 mld. zł. To jest ogromny wysiłek i trzeba to rozpatrywać nie tylko w okresie jednego roku i tu bardzo dziękuję za uwagę tego dotyczącą radnemu Szemiotowi. Wszyscy wiemy, że inwestycji nie da się zrealizować od stycznia do grudnia danego roku, zwłaszcza wtedy, gdy są to duże inwestycje, a takich w ciągu ostatnich lat w Gdyni nie brakowało i ich kontynuacji w roku 2011 nie zabraknie.

Kwestia zadłużenia: 6 % przy dopuszczalnych 15 % na dany rok budżetowy, a więc mamy bardzo duży zapas. Zadłużenie 40 % to de facto wartość kredytu, który musieliśmy wpisać do budżetu i który może napoczniemy, ale może i nie, natomiast cała jego wartość musiała być wpisana do budżetu. Jest to pułapka księgowa, która może skutkować niewłaściwą interpretacją.

Wydatki inwestycyjne: kontynuuje się  i planuje zakończyć w tym roku takie przedsięwzięcia jak przebudowa Węzła Św. Maksymiliana, coraz większe inwestowanie w Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, który staje się wzorem nie tylko dla innych polskich miast, ale jest też coraz wyraźniej postrzegany w Europie bałtyckiej. Koledzy z Karsklony już zauważyli, że zaczynamy prześcigać w niektórych obszarach przyjaciół z drugiej strony Morza Bałtyckiego. Przebudowa ulic powiatowych i gminnych, skokowy rozwój komunikacji rowerowej (dziękuję Panu Szemiotowi za uwagę tego dotyczącą). Są to środki bliskie 18 mln. zł., z czego z UE otrzymaliśmy ok. 8 mln. zł. Modernizacja dróg gminnych – 10 mln. zl. Przebudowa ulicy Przebendowskich, przebudowa i modernizacja gdyńskich szkół, przede wszystkim liceów ogólnokształcących. Kanalizacja burzowa – na to też przeznaczane są spore kwoty. Rozpoczyna się przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim. Na ten rok planowana jest modernizacja układu komunikacyjnego w postaci wydzielenia odrębnej trasy rowerowej na bulwarze. Nie zgodzę się więc z twierdzeniem, że nic się nie dzieje na bulwarze. Dzieje się – i to całkiem sporo - na etapie projektowym. Tam, gdzie styka się woda z lądem faza projektowania jest szczególnie trudna i czasochłonna.

Wydatki majątkowe wynoszą 267 mln. zł. Jeśli nawet nie uda się wszystkiego zrealizować, to pod koniec roku będziemy mogli powiedzieć, że zainwestowaliśmy jako Miasto 1 mld. zł. To naprawdę bardzo dużo.

Nie można zapominać o spółkach komunikacyjnych, które też są aktorami rozwoju miasta. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej jeszcze w tym roku otrzyma unowocześnioną trakcję i 4 nowe pojazdy. Pozostałe spółki otrzymają 7 nowych autobusów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej realizuje bardzo innowacyjny program  gazyfikacji taboru.

Jest to budżet i kontynuacji i stabilizacji, ale jest to też budżet bardzo bezpieczny. Oczywiście w stosunku do 2010 roku prawie każdy projekt budżetu byłby bezpieczny. Tamten budżet był bardzo napięty, bo musieliśmy dokończyć realizację dużych zadań inwestycyjnych. Kilka lat temu nie mogliśmy przewidzieć zmian zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Cieszę się, że tylko minimalnie zwalniamy tempo inwestycyjne. Traktuję to jako nabranie głębszego oddechu przed kolejnymi latami. Jest to bardzo dobry budżet. Bardzo prorozwojowy.

 

Radny Bogdan Krzyżankowski zgłosił poprawkę w sprawie przesunięcia kwoty 300 tys. zł. w dziale 851 (ochrona zdrowia), z rozdziału 85149 do rozdziału 85111 (szpitale ogólne).

Radny tak uzasadnił powyższy wniosek: - Przyjmując budżet programów profilaktycznych, głównie szczepień przeciw HPV, uwzględniliśmy koszt szczepionki sprzed 3 lat. Teraz ten koszt jest dużo niższy – mówią o tym doniesienia z innych gmin. Zrobiłem stosowne rozeznanie na naszym rynku. Koszt szczepionki wyniesie prawdopodobnie ok. 180 zł., co w skali całego programu da ok. 300 tys. zł.  Na szpitale przeznaczyliśmy zdecydowanie mniej środków niż w latach ubiegłych. Szpitale bardzo liczyły na nasze wsparcie. Te pieniądze są tam bardzo potrzebne. Pozwoli to na zachowanie poziomu z lat poprzednich.

 

Replika radnego Marcina Horały: - Zasadniczo zgadzam się z jedną z tez mojego znakomitego kolegi, radnego Wołka - pod koniec jego wypowiedzi padło zdanie, że w porównaniu z rokiem 2010 prawie każdy budżet wydawałby się bezpieczny. I faktycznie, mówimy o budżecie, w którym dopuszczaliśmy do wyraźnego wzrostu wydatków bieżących, nie mających pokrycia w bieżących wpływach, finansowanych poprzez kredyt i skokową wyprzedaż majątku Miasta. Tu chcę pochwalić tegoroczny budżet za zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku prawie o połowę. Cieszę się dlatego, że majątek to zasób skończony, a jest to bardzo ważne źródło dochodów, szczególnie w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Możemy tym samym zapewnić sobie na wiele lat stałe źródło finansowania inwestycji.

 

Radny Andrzej Bień odniósł się do fragmentu wypowiedzi radnego T. Szemiota dot. planów zagospodarowania przestrzennego: - Są tam dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej. W jednym jest obcięcie środków, natomiast w drugim jest zwiększenie środków – tu wzrasta finansowanie Biura Planowania Rozwoju Miasta. Maleją środki na realizację planów przez podmioty zewnętrzne.

Odnosząc się z kolei do kwestii inwestycji radny Bień mówił: - Jeśli spojrzymy co się dzieje w skali ogólnopolskiej w zakresie inwestycji to zobaczymy, że tu dopiero jest „zawał”. Tutaj występujecie Państwo przeciwko budżetowi, który ma bardzo racjonalny udział wydatków inwestycyjnych, a w skali całego państwa tniecie w dramatyczny sposób wydatki inwestycyjne. Trzeba uderzyć się we własne piersi.

 

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi w ramach repliki radny T. Szemiot stwierdził: - Jestem radnym Gdyni, a nie posłem na Sejm i nie jestem urzędnikiem ministerstwa. Dbam o „swój ogródek” i jak najlepiej wypełniam swoje obowiązki. Podkreślam: swoje obowiązki.

 

K. Szałucki- mimo wszystko też dziękuję. Od 2009 roku mamy recesję gospodarczą. My postanowiliśmy ciągnąć miasto, wszyscy inni zmniejszaliby poziom finansowania sfery inwestycji o 20, 30 %, co doprowadziłoby małe przedsiębiorstwa do upadku. Mimo że mieliśmy możliwość zadłużania się, przez 4 lata prowadziliśmy bardzo samodzielną politykę.  Panie Tadeuszu, to także przy Pana udziale, choć bez Pańskiej akceptacji, zdecydowaliśmy się na stworzenie lokomotywy bezpieczeństwa dla Gdyni i wydaje się, że osiągnęliśmy to właśnie w roku 2010.

Panu Horale dziękuję za dostrzeżenie powstrzymywania się od rzeczy, które można powściągnąć w zakresie wydatków bieżących, ale w bardzo trudnych warunkach. Proszę pamiętać, że duże inwestycje rodzą stałe koszty bieżące. Potem też są koszty i to niemałe. To naprawdę wielki dylemat, komu dawać, a komu nie.

Panie Krzyżankowski, przyjmując Pana argumenty proszę, aby wycofał Pan swoją poprawkę. W budżecie musimy mieć wpisaną całą wielkość na szczepionki. Nie wiemy, jaka będzie finalna cena. Jeśli będzie niższa (wierzę Panu, że będzie), to zajmiemy się tym, ale dopiero wtedy, gdy będzie realna możliwość. Dzisiaj proszę o nieprzyjmowanie tej poprawki, bo ona jest niebezpieczna. Dzisiaj jesteśmy przed przetargiem. Nie twórzmy sobie tutaj ryzyka.

Skarbnik poinformował, iż projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

 

M. Horała- ad vocem wypowiedzi Skarbnika: ponownie wracamy do schematu dyskusji nad budżetem 2010 r., kiedy też zwracałem uwagę na przesadną rozwartość. Argumentowano, że należy podciągać gospodarkę inwestycjami, czego ja nie kwestionuję. Chodzi o dopuszczenie nie tylko do braku oszczędności, ale bardzo szybkiego wzrostu wydatków bieżących w sytuacji co najmniej stagnacji dochodów bieżących, co skutkowało zaciągnięciem kredytu i sprzedażą majątku.

 

W ramach repliki głos zabrał radny B. Krzyżankowski: - Oczywiście, każdy budżet to jest jakieś prognozowanie. Jeśli zrobimy oszczędność jakiegoś rzędu, jeśli moja prognoza okaże się słuszna, to jaka jest gwarancja, że te oszczędności trafią do tego działu, o którym mówiłem i nie zostaną skonsumowane przez resztę budżetu? Jeśli dostanę zapewnienie, że oszczędności zostaną skierowane do szpitali, to chętnie zrezygnuję z poprawki.

 

K. Szałucki- żadnej gwarancji nie ma.

 O braku możliwości co do składania deklaracji o jakie prosił radny Krzyżankowski zapewnił też wnioskodawcę Przewodniczący RMG. 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- dyskusja nad budżetem odbywa się na wielu poziomach, jednak mieszkańcy czekają na określone tematy. Tu z pewnym ubolewaniem przypomnę wypowiedzi o zbyt niskich, zdaniem mówców, nakładach na drogi gminne. Na tej sali zgodziliśmy się, że kolejne zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych mają być wskazywane przez rady dzielnic i dlatego w budżecie powinny być zostawione kwoty tylko na te inwestycje, co do których podjęliśmy już zobowiązania (umieszczone na liście rankingowej komisji gospodarki komunalnej) i one są w budżecie. Gwarantujemy tym samym, że będą one realizowane. Teraz czekamy na wnioski rad dzielnic. Nadymanie więc kwoty w tym zakresie byłoby zaskakujące i równoznaczne ze złamaniem umowy, którą tutaj zawarliśmy.

Panie radny Krzyżankowski, mam nadzieję, że kompetencją Miasta pozostanie zastanawianie się na bieżąco nad przekazywaniem oszczędności. Być może okaże się, że pojawią się inne priorytety -  i tu przypomnę, że finansowanie szpitali nie jest naszym zadaniem. Chciałbym, aby tego rodzaju decyzje podejmowali radni na bieżąco.

 

Radny B. Krzyżankowski podtrzymał wniosek o wniesienie do projektu poprawki, wobec czego Przewodniczący RM poddał ją pod głosowanie:

Poprawka dot. przeniesienia 300 tys. zł. z rozdziału 85 149 do rozdziału 85 111 nie została przyjęta: 6/21/1 UCHWAŁA NR IV/60/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011 została podjęta: 21/5/2 Ad 4.2.

K. Szałucki- ustawa obliguje do sporządzania instrumentu kontrolnego, którego celem jest monitorowanie poziomu zadłużenia jednostek. Prognoza opiera się na charakterystykach budżetowych roku 2011 i możliwych projekcjach na kolejne lata tak długo, jak długo ma miejsce zadłużenie. Prognoza jest sporządzona zgodnie z zasadami przygotowanymi przez ministerstwo finansów.

Autopoprawka do projektu przedstawiona przez Skarbnika, stanowi załącznik. Pan Szałucki wyjaśnił, iż powodem jej sporządzenia była konieczność wstawienia nowych charakterystyk budżetowych i zwiększenie dochodów majątkowych. Wprowadzone kwoty związane są z realizacją 2. zadań: „Tree Star” oraz zadania związanego z programem „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej”. Projekty te pojawiły się po sporządzeniu podstawowego dokumentu (prognozy – p.p.).

Ponadto Skarbnik poinformował, iż prognoza została przyjęta przez RIO bez uwag. Mimo że sporządzona została po raz pierwszy, wykonanie było właściwe.

 Opinie komisji:Komisja Budżetowa- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Kultury- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Strategii-  pozytywna 

M. Horała- prognoza rysuje bardzo czarny scenariusz. Świadczy o wieloletniej stagnacji. Można założyć, że ten czarny scenariusz nie zrealizuje się, ale czy będzie szary, czy lekko czarny tego nie wiemy. Nie sposób popierać taką prognozę, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z zaszłości wynikających z budżetów poprzednich lat oraz tego, że jest ona wynikiem określonych przepisów prawnych.

Radny poinformował, iż przedstawiciele PiS w RMG wstrzymają się od głosu.

Radny Horała zwrócił się do Skarbnika z następującą kwestią: - Pod koniec 2010 roku minister finansów wydał rozporządzenie precyzujące sposób liczenia długu publicznego samorządów terytorialnych, którego definicja ma charakter rozszerzający. Prognoza została przygotowana wcześniej. Czy założenia są zgodne z rozporządzeniem, czy też mamy się spodziewać nowelizacji dokumentu?

 

K. Szałucki- znaliśmy oczywiście wszystkie regulacje. Nie korzystamy z innych instrumentów dłużnych niż kredyt, a wobec tego w naszych warunkach nie ma potrzeby korzystania z zasad określonych w rozporządzeniu.

 UCHWAŁA NR IV/61/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022 została podjęta: 24/0/4 Ad 4.3

Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel zaznaczyła na wstępie prezentacji, iż projekt w przedłożonym kształcie jest wnoszony pod obrady rady prawdopodobnie po raz ostatni, ponieważ zaawansowane są prace nad projektem ustawy zmieniającej zasady gospodarowania odpadami. Z uwagi na przedłużanie się konsultacji, których przedmiotem jest projekt ustawy, konieczne jest wniesienie projektu z uwagi na potrzebę podniesienia górnych stawek opłat, które nie były podnoszone od roku 2008. Rzeczywistość prawna i finansowa związana z kosztami utrzymania firmy wymusza podniesienie górnych stawek. Tak więc główną przyczyną wzrostu jest znaczne podwyższenie kosztów odbioru odpadów.

Pozostałe przedstawione informacje – patrz zał. Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR IV/62/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.4.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.

Wiceprezydent odczytała opinię samorządu aptekarskiego, w której zawarta jest bardzo wysoka ocena systemu aptek funkcjonującego w Gdyni.

 Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR IV/63/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2011 roku została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 4.5.

Wiceprezydent Michał Guć- projekt ma charakter porządkowy. Placówki tego typu co przedmiotowa przechodziły w ostatnich latach istotne zmiany i w rezultacie zmienił się ich charakter.

Pozostałe informacje jak w zał.  Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR IV/64/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 4.6

Przyczyny wniesienia projektu pod obrady omówił Wiceprezydent Marek Stępa. W Sopocie powstała inicjatywa utworzenia nowej linii autobusowej, a o organizowanie przewozów na tej linii Sopot zwrócił się do Gdyńskiej Komunikacji Miejskiej. Zgodę na to musi wyrazić Rada Miasta Gdyni. Sopot pokryje koszty ponoszone przez przewoźnika i koszty ponoszone przez organizatora.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR IV/65/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 4.7.

Prezentujący projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak wyjaśnił, iż przedmiotem zbycia ma być 4-ta część mieszkania. Rzadka sytuacja związana z projektem  (dot. mieszkania położonego w Warszawie) powstała w wyniku losowych zdarzeń. Częściowym udziałowcem lokalu mieszkalnego w Warszawie jest gdynianin. Osoba ta chce zbyć swój udział i dlatego rekomendowana jest bezprzetargowa forma zbycia. Wartość wycenia rzeczoznawca majątkowy.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii-  pozytywna UCHWAŁA NR IV/66/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze berprzetargowej współwłasności nieruchomości Gminy Gdynia i osoby fizycznej, przysługującej w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za. Ad 4.8

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iż przedmiotowy projekt jak i kolejne – do punktu 4.11 włącznie, dotyczą tego samego zagadnienia – nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna (do pkt-u 4.11 włącznie)Komisja Strategii- pozytywna (j.w.)Komisja Gospodarki Komunalnej – pozytywna (j.w.) UCHWAŁA NR IV/67/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Hozjusza została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 4.9.UCHWAŁA NR IV/68/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu, działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y/00028459/2 położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.10UCHWAŁA NR IV/69/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Macierewicza została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.11UCHWAŁA NR IV/70/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y/00030328/2 położonych w pasie ulicy Płk. Stanisława Dąbka została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.12

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, poinformował o wnioskach, jakie wpłynęły do komisji, w spr. nadania Medalu.

Kandydaci zostali wyłonieni przez komisję w głosowaniu tajnym.

 

Radny A. Kieszek odczytał treść uzasadnienia projektu zgodnie z treścią załącznika.

Powyższe dotyczy także kolejnych 2. projektów. Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Zdrowia-pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywna UCHWAŁA NR IV/71/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal Nr 43 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.13Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR IV/72/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal Nr 44 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.14UCHWAŁA NR IV/73/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal Nr 45 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 5.

Stanisław Szwabski- w dniu 14 stycznia b.r. odbyło się zgromadzenie związku, na którym przyjęto taryfy dostaw wody, za które odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ECO oraz Stocznia Gdynia, która też dostarcza wodę dla fragmentu obszaru Gdyni.

Na tym samym zgromadzeniu został uzupełniony skład Komisji Rewizyjnej.

Od początku bieżącego roku trwała w związku kontrola RIO (odbywa się co 4. lata). Protokół z kontroli nie zawiera uwag jeśli chodzi o sposób prowadzenia finansów związku. Uważamy to za duży sukces.

 Na jednej z poprzednich sesji informowałem o rozwijającym się systemie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. W ostatniej fazie znajduje się realizacja 10. punktu, przy ulicy Akacjowej. Jego otwarcie jest przewidziane na 1. marca b.r. Tym samym każdy mieszkaniec gmin związkowych będzie mógł w pobliżu miejsca swojego zamieszkania znaleźć taki punkt, w którym będzie mógł nieodpłatnie zdeponować odpady niebezpieczne.

Zarząd związku przystąpił do prac związanych z przygotowywaniem sprawozdania z realizacji budżetu w roku 2010. Wiąże się to z przygotowaniami do sesji absolutoryjnej, która prawdopodobnie odbędzie się do końca kwietnia.

 Ad 6. Do Prezydium RM wpłynęły interpelacje radnych Łukasza Cichowskiego i Pawła Stolarczyka.

Treść interpelacji – patrz www.gdynia.pl/wladze/rada/5106=htmel.

 Ad 7.

Przewodniczący RMG przypomniał, iż 10 lutego minie 85 rocznica nadania Gdyni praw miejskich. Z tej okazji zaplanowane są różne imprezy, a najważniejsza z nich to uroczysta sesja RM.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o wszystkich imprezach jakie odbędą się w związku z przedmiotowym wydarzeniem.

 Bartosz Bartoszewicz- jednym z postanowień Komisji Samorządności poprzedniej kadencji było, aby na koniec kadencji rad dzielnic odbyły się spotkania, na których będzie można radnym podziękować za ich aktywność. Komisja Samorządności sformułowała taki wniosek do Pana Przewodniczącego. Są już określone terminy tych spotkań (Pan Bartoszewicz przekazał stosowne informacje nt. terminów poszczególnych spotkań) 

St. Szwabski- na moje ręce wpłynęło sprawozdanie Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa oraz sprawozdanie z działalności Straży Pożarnej (oba dokumenty są do wglądu w biurze rady).

 Ad 8.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 9. Termin kolejnej sesji: 23 lutego b.r.; godz. 12 Ad 10Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.    Na podstawie stenogramu opracowała:insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 20.01.2011
Data udostępnienia informacji: 20.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2011 09:28 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.01.2011 13:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.01.2011 13:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.01.2011 08:57 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.01.2011 08:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.01.2011 13:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.01.2011 08:35 Korekta Katarzyna Manikowska
20.01.2011 08:34 Korekta Katarzyna Manikowska
20.01.2011 08:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska