Wynik postępowania na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2011 roku

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni nr 266/10/VI/P z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz nr 290/10/VI/P z dnia 21 grudnia 2010 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2011 roku.


W przetargu wzięły udział 3 firmy: Labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu, drukarnia FOLAREX Henryk Walentynowicz z Elbląga i Optima S.C. z Gdyni.


Swoje oferty na część A złożyły: firma Labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu oraz drukarnia FOLAREX Henryk Walentynowicz z Elbląga. Przy wyborze oferty w części A Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
1. cena oferty brutto (waga 70 %)
2. ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" (waga 30 %).
Powyższe oferty zostały ocenione następująco:
Oferta nr 1 - Labelpoland.com sp. z o.o., ul. O. Kolberga 6B/21, 81-881 Sopot
1. Cena oferty brutto - 399.700,00 zł (66,76 pkt)
2. Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 28,28 pkt
Razem: 95,04 pkt
Oferta nr 2 - Drukarnia FOLAREX Henryk Walentynowicz, ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg
1. Cena oferty brutto - 381.200,00 zł (70 pkt)
2. Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 21,57 pkt
Razem: 91,57 pkt


Oferta firmy Labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach - 95,04 pkt. „Ratusze" wydrukowane przez tę firmę cechowała lepsza ostrość druku, jakość odwzorowania kolorów i poprawna obróbka introligatorska.


Ofertę na część B przetargu złożyła tylko jedna firma: Optima S.C. z Gdyni z ceną 32.615,00 zł. Oferta była poprawna pod względem formalnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 21.12.2010
Data udostępnienia informacji: 21.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2010 15:59 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz