Wybór wykonawcy roboty budowlanej: Budowa ulicy Aragońskiej


UI/EW/7041-105/2010 Gdynia, dnia 07.10.2010r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych :
„Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją"

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.09.2010r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją" oraz wybór oferty Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. mającej swą siedzibę w Gdyni (81-038) przy ul. Hutniczej 35, działającej na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego po nr KRS: 0000023405 z ceną ryczałtową brutto: 2 317 283,41 zł, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16158/10/V/U z dnia 31.08.2010r:
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
- okres wykonania - 3 %

Wykonawcy uzyskali :
01. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 3 589 095,81 zł (4,28 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 275 dni (0,00 pkt)
RAZEM 4,34 pkt

02. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 2 317 283,41 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 180 dni (0,30 pkt)
RAZEM 9,86 pkt

03. Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 2 559 094,77 zł (8,51 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,14 pkt)
3. okres wykonania - 180 dni (0,30 pkt)
RAZEM 8,95 pkt

W budżecie miasta na lata 2010/2011 zabezpieczono środki w dziale 600 Rozdział 60016 § 6050 - modernizacja dróg gminnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 07.10.2010
Data udostępnienia informacji: 07.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 13:57 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
07.10.2010 15:20 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka