Wybór wykonawcy robót budowlanych:Budowa kanału deszczowego Aleja Jana Pawła II

UI/EW/7023-34/2010 Gdynia, dnia 13.10.2010r
OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: "Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.10.2010r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 1 662 860,00 zł, złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,, ELGRUNT'' z siedzibą w Gdyni ( 81- 571 ) ul. Starochwaszczyńska 64, działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. 12843, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15941/10/V/U z dnia 06.08.2010r:
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
- okres wykonania - 3 %
Wykonawcy uzyskali :
01. MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 71-310 Szczecin,
ul.Waryńskiego 29
1. cena brutto - 2 281 870,72 zł (5,97 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 50 miesięcy (0,14 pkt)
3. okres wykonania - 75 dni (0,30 pkt)
RAZEM 6,41 pkt

02. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 1 662 860,00 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 210 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,56 pkt

W budżecie miasta na lata 2010/2011 zabezpieczono środki w dziale 900 Rozdział 90001 § 6050 - gospodarka komunalna-gospodarka ściekowa i ochrona wód - regulacja cieków.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 13.10.2010
Data udostępnienia informacji: 15.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 13:51 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
15.10.2010 22:48 Dodanie informacji Łukasz _Kierznikiewicz