Wybór wykonawcy: Regulacja rz.Chylonki wraz z budową sieci wodoc. i kan.sanit w ul.Św.Mikołaja.

UI/EW/7023-30/2010 Gdynia 11.01.2010r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni''

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.01.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.12.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni'' oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 04) złożył Hieronim Szukalski właściciel Zakładu Projektowo Wykonawczego ,,H-BUD'' Hieronim Szukalski z siedzibą w Sopocie ( 81-747 ) ul. 3 Maja 23/2, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. 13801, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sopotu, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12439/09/V/U z dnia 13.10.2009r:
- cena oferty brutto - 97 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %

Wykonawcy uzyskali :
01. Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 3 646 804,63 zł (5,02 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,21 pkt)
RAZEM 5,23 pkt
02. Konsorcjum :
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64 - Lider
2. POLWAR SA, 80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 2
1. cena brutto - 3 537 404,01 zł (5,45 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
RAZEM 5,54 pkt
03. Konsorcjum:
1.NAVIMOR INVEST sp. z o.o. , 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212 - Lider
2.Wiesław Koszałka, 84-252 Zamostne 9, PHU ,, Koszałka''
1. cena brutto - 3 643 204,89 zł (5,03 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
RAZEM 5,33 pkt

04. Zakład Projektowo Wykonawczy ,,H-BUD'' Hieronim Szukalski, 81-747 Sopot ul.3 Maja 23/2
1. cena brutto - 2 460 285,12 zł (9,70 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
RAZEM 10,00 pktOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 11.01.2010
Data udostępnienia informacji: 11.01.2010