Wybór wykonawcy na remont Hali Targowej, ul. Wójta Radtkego-instalacja hydrantowa i przyłącze wody.


         Zarządzeniem Nr 13548/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2010r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.12.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro na wybór Wykonawcy na remont Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego, obejmujący budowę instalacji hydrantowej oraz przyłącza wody drugostronnego zasilania oraz wybór najkorzystniejszej oferty firmy Instalatorstwa Sanitarno-Gazowe, Elektryczne i Ogólnobudowlane Leszek Kamiński z siedzibą : ul. Plac Wałowy 12B/3; 80-821 Gdańsk z ceną brutto 111.733,32 zł, która była najniższa spośród wszystkich ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Poza ww. ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 niżej wymienione oferty :
1. Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjne „SAN-WENT" Sp. z o.o.
ul. Stryjska 24; 81-506 Gdynia - z ceną brutto 174.598,07 zł
2. EKO-TECH Karol Słomski
ul. 27-go Stycznia 7; 83-140 Gniew - z ceną brutto 115.971,73 zł
3. Usługi Hydrauliczne Damaschke Mariusz
Bojano; 84-207 pocz. Koleczkowo, ul. Zamczysko 4 - z ceną brutto 168.116,00 zł.
      Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.3 i ust.4 oraz art.89 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczono z postępowania o zamówienie publiczne Wykonawcę: Usługi Hydrauliczne Damaschke Mariusz; Bojano; 84-207 pocz. Koleczkowo ul. Zamczysko 4 a jego ofertę odrzucono, gdyż nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ :
a) załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału poprzez wykazanie należytego wykonania 2 robót budowlanych o wartości min.100.000 zł netto w zakresie wykonawstwa robót sanitarnych , nie zawierają podpisów Zamawiających roboty, wskazane w wykazie robót, załączonym do oferty i tym samym nie spełniają określonego warunku w pkt. 7.1.3. SIWZ,
b) do oferty nie załączono dokumentu, aktualnego na dzień złożenia oferty potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł. i tym samym nie spełniono określonego warunku w pkt. 7.1.7. SIWZ,
c) do oferty nie załączono kosztorysu ofertowego i tym samym nie spełniono określonego
warunku w pkt. 7.1.8. SIWZ .


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 22.01.2010