Przebudowa skrzyżowania ul.10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd jako etap I przebudowy ul. 10 Lutego w Gdyni

 EZP nr 340/117/UI/09                                                           
                                                                    
                                                                        OGŁOSZENIE
                                                             o wyniku postępowania  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 13162/09/V/U z dnia 8 grudnia 2009 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 Euro przeprowadzonego w dniu 20.11.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I przebudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Najkorzystniejszą ofertę z ceną: 295 890,00 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiło Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., mające swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 27, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

                Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono oferty wykonawców:1. NORD-Investments-SA – 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 26.2. Schuessler-Plan Inżynierzy Sp.z o.o. – 00-094 Warszawa, ul. Wierzbowa 9/11Treść ofert nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
                Natomiast na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 wykluczono z postępowania: DGN Pracownię Drogową Sp. z o.o., 80‑125 Gdańsk, ul. Kartuska 422A. Wykonawca nie dostarczył pisemnych zobowiązań innych podmiotów o udostępnieniu osób wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2010
Data udostępnienia informacji: 04.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:43 Korekta Magdalena _Kubicka