Opracowanie koncepcji organizacji i promocji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 15747/10/V/M z dnia 13 lipca  2010 r. postanowiono: 

1. Zaakceptować wynik konkursu na „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji  Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010” ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15093/10/V/M z dnia 25 maja 2010.

  2. Zaakceptować przeprowadzenie negocjacji  z Agencją Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000323812, NIP  586-223-12-14 w celu zawarcia umowy na organizację i promocję X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010 W terminie składania prac konkursowych, do dnia 24 czerwca 2010,  do siedziby organizatora wpłynęły 3 prace konkursowe. oznaczone w sposób anonimowy jak poniżej: Praca 1., liczba rozpoznawcza 001007Praca 2., liczba rozpoznawcza 557404Praca 3., liczba rozpoznawcza  280184 

W dniu 29 czerwca  prace konkursowe (po jednym egzemplarzu z każdej z ww. prac) zostały przekazane członkom Sądu Konkursowego  celem oceny zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie i postanowieniami art.87 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.).

W terminie od dnia 29 czerwca do dnia 6 lipca 2010 prace podlegały ocenie Sądu Konkursowego. W dniu 7 lipca 2010 Sąd konkursowy dokonał streszczenia ocen i porównania złożonych prac konkursowych.  

Numer pracy

Liczba pkt w kryterium Innowacyjność koncepcji i kompleksowe ujęcie tematyki Forum – waga kryterium 50%

 
Liczba pkt w kryterium

Profesjonalizm w opracowaniu projektu – waga kryterium 30%

 
Liczba pkt w kryterium Cena – waga kryterium 20%

Razem

001007

16

9,9

9,85

35,75
557404

9,5

4,8

9,87

24,17
280184

24

13,2

10,00

47,2

Za najkorzystniejszą została uznana praca konkursowa oznaczona liczbą 280184, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Po rozstrzygnięciu konkursu dokonana została identyfikacja autorów prac konkursowych.

 

Praca 1., liczba rozpoznawcza 001007, Firma Projektowo- Reklamowa Niedzielski, Pl. Sikorskiego 4, 31-115 Kraków

Praca 2., liczba rozpoznawcza 557404, Kombinat Artystyczny Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk

Praca 3., liczba rozpoznawcza  280184, Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., Ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

 

W terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu autor wybranej pracy konkursowej Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o zaproszona zostanie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy na organizację i promocję X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2010
Data udostępnienia informacji: 16.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2010 09:59 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska