Ogłoszenie o wynikach przetargu poniżej 193 000 euro na wybór wykonawcy dokumentacji proj- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Lipowej

                                                   OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
poniżej 193 000 Euro na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy”. 


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16762/10/V/U z dnia 19.10.2010 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro, przeprowadzonego w dniu 09.09.2010 r. na wybór wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto: 85 300,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma Ekkom Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z postępowania wykluczono Wykonawcę: konsorcjum SUDOP Polska Sp. z o.o., 00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14 i SUDOP Praha a.s., 130 80 Praha 3, Olšanská 1a. Wykonawca ten nie dostarczył tłumaczenia dowodu wpłaty należnej składki za ubezpieczenie i prawidłowo wystawionego pełnomocnictwa szczegółowego oraz nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 25.10.2010
Data udostępnienia informacji: 25.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2010 11:21 Aktualizacja treści Alina Liwerska
25.10.2010 11:19 Dodanie informacji Alina Liwerska