Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 17132/10/V/O z dnia 23.11.2010r. zatwierdzono wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na


dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego w ramach realizowanego projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"


przeprowadzonego w dniu 17. 11.2010r. W postępowaniu złożono 2 oferty:

        1. Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Słowackiego 175.
        2. „Rynek 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu 50-265, Pl. Gen. J. Bema 2/9.

Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia z najniższą ceną brutto 109 950,58 zł złożyła firma:

Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Słowackiego 175.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę firmy: „Rynek 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu 50-265, Pl. Gen. J. Bema 2/9. Treść tej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można potraktować jako oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof _Ratajczak
Data wytworzenia informacji: 24.11.2010
Data udostępnienia informacji: 24.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2010 12:58 Dodanie informacji Krzysztof _Ratajczak