Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni.

UI/EW/7044-81/2010 Gdynia 24.03.2010r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy : udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych obejmujących: ,, Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni''.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.03.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.03.2010r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych obejmujących: ,, Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni'' oraz wybór oferty Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ,,TELMAX'' Edward Pastuła, 84-120 Władysławowo, ul. Ignacego Krasickiego 40 z ceną ryczałtową brutto: 304 696,85 zł, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy odrzuca się ofertę nr 04 firmy Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,HENTAR'' Henryk Taraszkiewicz, 16-400 Suwałki ul. Majerskiego 15, Filia w Gdańsku, 80-365 Gdańsk ul. Wika Czarnowskiego 2a/10 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zamieścił w ofercie wymaganego kosztorysu ofertowego.
Pozostałe oferty oceniane były wg przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 13957/10/V/U z dnia 16.02.2010r kryteriów: cena oferty brutto - 95 %, okres udzielonej gwarancji - 5 % i uzyskały :

01. Przedsiębiorstwo Portowe ,, SIEĆ" sp. z o.o. , 81-337 Gdynia ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto - 307 895,06 zł (9,40 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
RAZEM 9,90 pkt
02. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 402 600,00 zł (6,45 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
RAZEM 6,60 pkt
03. PMP Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo , ul. Budowlanych 2
1. cena brutto - 331 163,11 zł (8,67 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy (0,50 pkt)
RAZEM 9,17 pkt
05. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ,,TELMAX'' Edward Pastuła, 84-120 Władysławowo, ul. Ignacego Krasickiego 40
1. cena brutto - 304 696,85 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
RAZEM 10,00 pkt
W budżecie miasta na 2010 rok zabezpieczono środki w dziale 600 rozdziale 6016 § 6050 - drogi publiczne gminne i w dziale 900 Rozdział 90015 § 6050 - oświetlenie ulic, placów i dróg/oświetlenie ulic

Ogłosznie o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 24.03.2010
Data udostępnienia informacji: 24.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 14:41 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka