Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Skrajnej w Gdyni

UI/BW/7633- 37/2010 Gdynia, dnia 04.06.2010r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.06.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.05.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto 302 072,00 zł złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", mające swą siedzibę w Gdyni 81-571, przy ul. Starochwaszczyńskiej 64, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 14636/10/V/U z dnia 13.04.2010r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 5 %


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 302 072,00 zł (9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 75 dni (0,43 pkt)
RAZEM 9,79 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo „ABT" Sp. z o.o., 80-311 Gdańsk, ul. Grottgera 19A/2
1. cena brutto - 321 336,34 zł (8,70 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania - 70 dni (0,50 pkt)
RAZEM 9,40 pkt

2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art.90 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania została odrzucona oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć" Sp. z o.o. mające swą siedzibę w Gdyni 81-337 przy ul. Rotterdamskiej 7. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 04.06.2010
Data udostępnienia informacji: 04.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2010 11:03 Przeniesienie do 2010 Bartosz _Wardencki
08.10.2010 11:02 Przeniesienie do 2010 Bartosz _Wardencki
20.07.2010 11:28 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
04.06.2010 12:01 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka