II sesja z dnia 06.12.2010 r.

 PORZĄDEK OBRAD
II SESJI RADY MIASTA GDYNI
 6 grudnia 2010 roku
GODZ. 18:00, s. 105 UM   

1.       Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Ślubowanie Prezydenta Miasta
4.       Projekty uchwał w sprawach:  

4.1.wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za E.Łowkiel),

4.2.wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za B.Stasiaka),

4.3.wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M.Stępę),

4.4.wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M.Gucia),

4.5.ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni – Pana Wojciecha Szczurka,

4.6.ustalenie składów stałych komisji Rady Miasta;

5.       Interpelacje.
6.       Informacje.
7.       Wolne wnioski.
8.       Ustalenie terminu następnej sesji.
9.       Zakończenie obrad.

PROTOKÓŁ NR 2/2010II SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 6 grudnia 2010 r. Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji RMG.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ślubowanie Prezydenta Miasta.
 5. Ślubowanie radnego Marcina Wołka.
 6. Projekty uchwał w sprawach:
6.1.    wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za E. Łowkiel).6.2.    wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za B. Stasiaka),6.3.    wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M. Stępę),6.4.    wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M. Gucia),
 1. Ślubowanie 4. nowych radnych Miasta Gdyni.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni.
 5. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących RM.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego RMG.
 8. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego RMG.
 9. Projekty uchwał w sprawach:
15.1.ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni – Pana Wojciecha Szczurka,15.2.powołania stałej Komisji Statutowej,15.3.powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,15.4.powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,15.5.powołania stałej Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej,15.6.powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny,15.7.powołania stałej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,15.8.powołania stałej Komisji Oświaty,15.9.powołania stałej Komisji Kultury,15.10.               powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji,15.11.               powołania stałej Komisji Rewizyjnej,15.12.               powołania stałej Komisji Budżetowej
 1. Rezolucja.
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad.
 Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.  Ad 1.

Otwarcie sesji ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.

 Ad 2.

Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół I sesji RMG za przyjęty.

 Ad 3.

Radna J. Zielińska odczytała zaplanowany porządek obrad zwracając uwagę, iż różni się on znacznie od porządku przedstawionego w czasie 1. sesji.

Odczytany przez p. J. Zielińską proponowany porządek stanowi załącznik.

 

O modyfikację porządku wystąpił radny Tadeusz Szemiot zgłaszając chęć wniesienia pod obrady projektu rezolucji: - Projekt rezolucji jest wyrazem dezaprobaty dla działań pomorskiego oddziału NFZ w odniesieniu do oddziału kardiologicznego Szpitala Morskiego w Gdyni Redłowie. Chciałbym, aby wszyscy radni mogli zabrać głos w tej sprawie, dlatego wnoszę o umieszczenie projektu po punkcie dot. ślubowania 4. radnych. Proszę o głosowanie za wniesieniem projektu rezolucji pod obrady.

 

Radny T. Szemiot, na prośbę Przewodniczącej, odczytał proponowany tekst rezolucji (stanowi zał.).

 

Przewodnicząca zarządziła 5-minotową przerwę, po której oznajmiła: - Klub „Samorządności” poprze projekt rezolucji. Jesteśmy przekonani o konieczności dalszego funkcjonowania oddziału kardiologicznego w Szpitalu Morskim. W tej sprawie podjął już działania Pan Prezydent, o czym wiadomo z doniesień prasowych. Wypowiadał się w tej sprawie w TV także Wiceprezydent M. Guć.

 Przypis protokolantki: pierwotnie przyjęta kolejność projektu rezolucji w porządku (po punkcie dot. ślubowania 4. radnych) została zmieniona w trakcie obrad, w związku z przedstawieniem propozycji poprawek przez Wiceprezydent E. Łowkiel i wnioskiem formalnym Prezydenta W. Szczurka o przesunięcie punktu na koniec porządku,, celem zyskania czasu na przeanalizowanie poprawek (ostatecznie projekt występuje pod punktem 16. – patrz porządek obrad stanowiący część niniejszego protokołu). Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za Porządek obrad poszerzony o dodatkowy punkt (projekt rezolucji) przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za. Ad 4.

Pan Wojciech Szczurek złożył ślubowanie o nast. treści:

„Obejmując Urząd Prezydenta Miasta Gdyni, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. 

Prezydent Wojciech Szczurek oświadczył: - Chciałbym wyrazić głębokie przekonanie, że przed nami kadencja radzenia sobie z wielkimi wyzwaniami, kadencja ciekawych pomysłów. Dołożę starań, aby gdyński samorząd – Rada i współpracujący z Radą Prezydent – pokazali mieszkańcom, że radzenie sobie z  wyzwaniami traktujemy jako naszą powinność. Wierzę, że wykażemy skuteczność w rozwiązywaniu problemów i że będzie ona efektem naszych dobrych pomysłów.

 Ad 5.

Radny M. Wołek złożył ślubowanie po odczytaniu przez Przewodniczącą roty ślubowania o nast. treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ad 6.

Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o wpłynięciu do Prezydium RMG pisma Komisarza Wyborczego wskazującego, iż na miejsca radnych, których mandaty wygasają, konieczne jest wybranie kolejnych osób z odpowiednich list wyborczych.

 

Prezydent Wojciech Szczurek- w związku z moją niezwykle wysoką oceną pracy członków Kolegium Prezydenta poprzedniej kadencji, a także wysokim wyborczym poparciem dla tych osób, moi dotychczasowi zastępcy, tj. Pani Ewa Łowkiel, Pan Bogusław Stasiak, Pan Marek Stępa i Pan Michał Guć, zostaną powołani na urzędy Wiceprezydentów Miasta Gdyni.

 Ad 6.1. UCHWAŁA NR II/9/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy (Grzegorz Taraszkiewicz) na miejsce radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 6.2. UCHWAŁA NR II/10/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy (Stanisław Szwabski) na miejsce radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 6.3. UCHWAŁA NR II/11/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy (Paweł Brutel) na miejsce radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 6.4. UCHWAŁA NR II/12/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy (Danuta Jadwiga Reszczyńska) na miejsce radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 7.

Rotę ślubowania odczytała Przewodnicząca J. Zielińska.

 Ślubowanie złożyły osoby, które weszły w skład Rady na skutek podjęcia stosownych uchwał (patrz pkt 6), tj. Grzegorz Taraszkiewicz, Stanisław Szwabski, Paweł Brutel, Danuta Reszczyńska.  Ad 8.

J. Zielińska- zgłaszam rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Prezydium. Bardzo dziękuję za zaufanie.

 Przewodniczenie obradom przejął Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke.  

Marcin Horała- chciałbym się podzielić osobistą refleksją. Głosowałem za wyborem Pani Przewodniczącej i tym samym jakby za nowym otwarciem uznając, że będzie to służyło dobru Miasta. Okazało się jednak, że miałem do czynienia z pewną fikcją, że była to kandydatura „na niby”. Jest mi z tego powodu co najmniej bardzo przykro, że zaczynamy pracę od pierwszej sesji takim akcentem. Co innego, gdyby taka informacja pojawiła się przed wyborem Pani Przewodniczącej. W sytuacji, gdy takiej wiedzy nie miałem, a także kilku innych radnych na tej sali, czuję się osobiście bardzo głęboko wprowadzony w błąd.

 

T. Szemiot- wyrażę jedynie ubolewanie, że objęcie najważniejszej funkcji w Radzie Miasta jest poprzedzone tego rodzaju działaniami.

 UCHWAŁA NR II/13/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Joanny Zielińskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni została podjęta: 21/0/6 Ad 9.Do pełnienia funkcji członków Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: Marek Łucyk, Andrzej Kieszek, Tadeusz Szemiot, Jarosław Kłodziński, Joanna Chacuk, Marcin Horała.  

Spośród w/w osób zgody na kandydowanie nie wyraził radny Marcin Horała.

 Zgłoszone kandydatury przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za Skład Komisji Skrutacyjnej:Przewodniczący- Marek ŁucykCzłonek- Tadeusz SzemiotCzłonek- Andrzej KieszekCzłonek- Jarosław KłodzińskiCzłonek- Joanna Chacuk Ad 10.

Radna J. Zielińska rekomendowała kandydaturę radnego Stanisława Szwabskiego na Przewodniczącego RMG: - Pan Szwabski jest doktorem inżynierem chemii. Jest radnym Gdyni od 1990 roku. W roku 1989 wspólnie z Panią Franciszką Cegielską, Panem Wojciechem Szczurkiem i kilkoma osobami obecnymi na tej sali tworzył Komitet Obywatelski „Solidarności”. Po pierwszych wyborach został radnym. Jest radnym z najdłuższym stażem – jest obecnie jedyną osobą zasiadającą w radzie od początku funkcjonowania samorządu gdyńskiego. Od 98 r. do końca ostatniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego RM. Od 95 r. jest członkiem Komunalnego Związku „Dolina Redy i Chyloni”, a od 98 r. przedstawicielem Gdyni w Związku Miast Polskich i pełni w nim od 2006 r. funkcję członka Zarządu. Od 2006 r. jest też członkiem Komitetu Regionów UE. W 2009 r. została mu powierzona funkcja wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Zewnętrznych. W czasie 5. kadencji Komitetu Regionów Pan Szwabski został wybrany na koordynatora politycznego grupy European Aliance.

Pan Stanisław Szwabski przez wszystkie lata godnie reprezentował gdyńską radę. Jest autorem prac z dziedziny chemii i prac o tematyce samorządowej. Płynnie mówi w językach  francuskim i angielskim. Porozumiewa się w językach niemieckim i włoskim. Uważam, że nie ma lepszego kandydata.

 

Pan Stanisław Szwabski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny M. Horała zgłosił kandydaturę radnego Bartosza Bartoszewicza: - Uważam, że ta kandydatura ma szereg zalet. Po pierwsze jest to radny „Samorządności”, więc pewien zwyczaj polityczny zostanie zachowany, jest też radnym z pewnym doświadczeniem, więc sprawne przewodniczenie obradom czy mierzenie czasu trwania wypowiedzi nie będzie dla niego problemem. Na pewno zadba o to, aby wszelkie uchwały były podejmowane bez zbędnej dyskusji, czy zbędnych poprawek. Ma tę zaletę, że wszedł do rady w sposób zwyczajny, więc nie trzeba stosować żadnych trików przy tym wyborze. Myślę więc, że jest to kandydatura godna uwagi, choć zdaję sobie sprawę, że nie idealna. Myślę, że idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby na Przewodniczącego rady został wybrany Pan Prezydent, jednak takiego triku opracować się, niestety, nie udało. Przynajmniej na razie.

 

B. Bartoszewicz- bardzo dziękuję za tą rekomendację, ale nie wyrażam zgody na kandydowanie. Mój staż w radzie jeszcze mi nie pozwala na pełnienie tak ważnej funkcji. Zgadzam się z argumentacją radnej Zielińskiej i będę głosował na kandydaturę Pana Szwabskiego.

 

Radny M. Horała zwrócił się do radnego St. Szwabskiego z nast. pytaniami: - W minionej kadencji zaobserwowałem, że rada pracuje na pewnym poziomie formalnym i faktycznym, niższym od jej pozycji ustrojowej i że nie zajmowała pozycji równorzędnego partnera czy organu władzy. Jaki jest Pana ogląd tej sprawy i czy zamierza Pan podjąć jakieś działania, które by zapewniły radzie pozycję równorzędnego, samodzielnego organu władzy samorządowej, sprawującego realne funkcje kontrolne i uchwałodawcze w stosunku do władzy wykonawczej?

Drugie pytanie jest pytaniem osobistym: jak Pan ocenia tę formę wyboru Przewodniczącego?

 

St. Szwabski- odpowiadając na pierwsze pytanie muszę powiedzieć wyraźnie, że oba organy, a przede wszystkim rada, działają w oparciu o ustawy. Ustawodawstwo samorządowe w miarę upływu lat, od 8 marca 90 r., podlegało pewnej ewolucji, w wyniku której mogliśmy odczuwać, że ten początkowy, ogromny zakres wolności w funkcjonowaniu samorządu stopniowo się zawęża. Z drugiej strony jeśli chodzi o równowagę między organem stanowiącym a wykonawczym, którym początkowo był Zarząd, a później stał się nim Prezydent, to ta równowaga przesunąła się nieco na stronę organu wykonawczego. Można w tej sytuacji oczywiście czuć niedosyt w funkcjonowaniu rady w stosunku do organu wykonawczego, ale tak właśnie jest, a więc ma tu miejsce wyraźne ograniczenie kompetencji rady. Rada jednak ma swój szczególny organ w postaci Komisji Rewizyjnej, która sprawuje bezpośrednią kontrolę nad funkcjonowaniem organu wykonawczego. Wydaje mi się, że ta komisja w czasie ostatniej kadencji funkcjonowała w sposób optymalnie doskonały. Czy rada wykorzystała efekty pracy komisji – tu nie jestem do końca pewny, ale myślę, że jest tu jeszcze pewne pole do poszerzenia współpracy.

Jeśli chodzi o moją pracę, jako Przewodniczącego, będę się starał, podobnie jak dotychczas, stworzyć wszystkim radnym możliwie szerokie możliwości działania. Mój gabinet będzie otwarty – zapewniam - dla wszystkich, w każdym momencie, tak, żeby każdy z  Państwa mógł uzyskać wsparcie Przewodniczącego i Prezydium. W każdej sprawie.

Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie: determinacja moich kolegów z klubu „Samorządności”, abym kontynuował pracę Przewodniczącego, była przesądzająca i ostatecznie zdecydowała, choć ja sam też chcę nadal tę funkcję pełnić. Oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić radę funkcjonującą z innym Przewodniczącym. Świetnie się wywiązywała ze swoich obowiązków w tym krótkim czasie Pani Joanna Zielińska. Sytuacja, jaką stworzyły wyniki wyborów, oczywiście może być uznana za niekomfortową, niemniej rada może wybrać Przewodniczącego w każdym momencie swojego funkcjonowania, w każdym momencie kadencji. .

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej (stanowi załącznik) z przebiegu głosowania tajnego odczytał radny M. Łucyk.

W głosowaniu tajnym kandydatura radnego Stanisława Szwabskiego uzyskała poparcie w postaci 20 gł. „za”, przy 8 głosach ważnych, bez dokonania wyboru.  Ad 11. UCHWAŁA NR II/14/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni została podjęta: 27/0/1 

St. Szwabski- dziękuję za okazanie mi zaufania, jak i dziękuję tym, którzy nie głosowali „za”. Deklaruję, że nie będzie to żadną podstawą do innego traktowania przeze mnie tych radnych.

Wobec śmiechu na sali pan Szwabski poprawił się mówiąc: - Dołożę starań, aby ci, co do których mogę przypuszczać, że nie głosowali za moją kandydaturą, w przyszłości uznali, że sprawuję tę funkcję ku pożytkowi całej rady, bez żadnego wyjątku

Radny St. Szwabski przejął przewodniczenie obradom.

 Ad 12.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę podjętą na I sesji RM, VI kadencji – w spr. liczby wiceprzewodniczących RMG – przedstawiła Wiceprzewodnicząca Beata Łęgowska.

Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie, liczbę wiceprzewodniczących ustala się na 3.

 DEBATA: 

Marcin Horała- przed wyborami dostałem od Pana Prezydenta zawieszkę na drzwi i tam było napisane, że w Gdyni niepotrzebne są kłótnie i złe obyczaje partii politycznych. Chodzi o to, abyśmy wszyscy wspólnie pracowali dla dobra Miasta – mniej więcej taki był przekaz tej ulotki. Jest jeden dobry obyczaj, honorowany nawet przez kluby partyjne w sejmie mimo wojny politycznej, polegający na tym, że wszystkie opcje polityczne, mogące sobie pozwolić na założenie klubu, współuczestniczą w pracach organów przedstawicielskich. Jest to tylko uwaga, którą chciałbym poddać pod rozwagę.

 

Przewodniczący St. Szwabski zwrócił uwagę przedmówcy, iż jego uwagi nie dotyczą przedmiotu projektu.

 

Bogdan Krzyżankowski- na ostatniej sesji przegłosowaliśmy 3-osobowy skład Prezydium, co wydawało się zasadne, bo kryzys nas „dopadł” i wydawanie zbędnych pieniądzy (a radni funkcyjni to dodatkowy koszt) to wydatek nieuzasadniony. Uważam to za „Bizancjum”.

 

Marcin Wołek- w czasie dyskusji nad budżetem będziemy mogli dyskutować nad oszczędnościami. Nie udawajmy, że jeden wiceprzewodniczący mniej czy więcej da realne oszczędności. Cieszę się, że przedstawiciel PO zdiagnozował, że mamy kryzys - rozumiem, że Pan radny mówił o Polsce, a nie tylko o Gdyni. Pamiętam, że w czasie poprzedniej kadencji dość długo twierdzono, że w Polsce kryzysu nie ma. Dlatego ta deklaracja mnie cieszy. Jeśli chodzi o oszczędności, to przestańmy uprawiać politykę polegającą na stwarzaniu iluzji, że coś oszczędzamy, bo to są tylko pozorne oszczędności. Dopiero praca nad budżetem pokaże, czy będziemy w stanie coś oszczędzić, czy też bardziej efektywnie wydawać nasze wspólne pieniądze.

 

B. Krzyżankowski- oczywiście, kryzys jest w Polsce, ale jest również w naszym mieście i o tym nie zapominajmy. Każdy dobry gospodarz zanim wyda 1 zł.  wiele razy zastanawia się, czy jest to wydatek rozsądny, nawet jeśli nie są to duże pieniądze, a dotyczy to zwłaszcza gospodarzy, którzy wydają publiczne środki. Proszę o merytoryczne uzasadnienie, które pokaże konieczność włączenia do Prezydium kolejnej osoby.

 

B. Łęgowska- takie prawo daje nam Statut naszego Miasta (przy 28. radnych możemy powołać od 1. do 3. Wiceprzewodniczących). Przypominam, że w czasie poprzedniej kadencji było 3. wiceprzewodniczących. Skoro było dla tego uzasadnienie, to myślę, że i obecnie nie trzeba tego tłumaczyć.

 UCHWAŁA NR II/15/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/10 RMG z 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni została podjęta: 21/5/2 Ad 13.

Przewodniczący St. Szwabski rekomendował kandydaturę radnej Joanny Zielińskiej: - Pani Zielińska była Wiceprzewodniczącą Prezydium w czasie poprzedniej kadencji. Współpracowała ze mną i Wiceprzewodniczącym Jerzym Miotke, a w pewnym okresie także z Panem Geremkiem. Pani Zielińska odgrywała bardzo istotną rolę w Prezydium. Jest radną piątej już kadencji. Z zawodu jest nauczycielem, w tej chwili częściowo na emeryturze, ponieważ wciąż jeszcze pracuje, tyle że w niepełnym wymiarze. Praca radnej Zielińskiej bardzo usprawni funkcjonowanie Prezydium.

 

Radna J. Zielińska wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

O procedurze głosowania tajnego poinformował radnych przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Marek Łucyk.

 Protokół z przebiegu głosowania tajnego stanowi załącznik.  Na kandydaturę radnej Joanny Zielińskiej oddano 20 głosów „za” i 8 głosów bez dokonania wyboru.  Ad 14. UCHWAŁA NR II/16/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 15.1

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor UM, pan Jerzy Zając.

Maksymalne wynagrodzenie Prezydenta Miasta nie może przekroczyć kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 99 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wysokość wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzenia wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przedstawione w projekcie kwoty, składające się na wynagrodzenie Prezydenta, są wielkościami brutto.

 UCHWAŁA NR II/17/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 15.2

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował na wstępie prezentacji, iż liczba komisji oraz ich kompetencje są takie same jak w czasie poprzedniej kadencji, a więc zgodne z uchwałą RMG z 13 listopada 2002 r. Projektodawcy nie proponują żadnych zmian. Składy komisji ustalono na podstawie oświadczeń wszystkich radnych, w których zadeklarowali zainteresowanie pracą w określonych komisjach.

 UCHWAŁA NR II/18/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miasta Gdyni  została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.3 UCHWAŁA NR II/19/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.4 UCHWAŁA NR II/20/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.5 UCHWAŁA NR II/21/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 15.5 UCHWAŁA NR II/22/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.6 UCHWAŁA NR II/23/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 15.7 UCHWAŁA NR II/24/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.8 UCHWAŁA NR II/25/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.9 UCHWAŁA NR II/26/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.10

Przewodniczący St. Szwabski zwrócił się z następującym pytaniem do radnych PiS: - Czy Panowie radni przewidują swój udział w pracach Komisji Rewizyjnej?

 

Adresaci powyższego pytania odpowiedzieli przecząco, wobec powyższego Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w przedłożonej formie (stanowi zał.).

 UCHWAŁA NR II/27/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 15.11 UCHWAŁA NR II/28/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 16.Przyp. prot.: część dyskusji odbyła się w trakcie realizacji punktu 3. porządku. Wszystkie wypowiedzi zostały zawarte w przedmiotowym punkcie celem uczynienia zapisu jasnym i  przejrzystym.  

Radny T. Szemiot poinformował, iż zgodnie ze zwróconą mu uwagą proponuje autopoprawkę, tj. określenie czasu trwania kontraktu na lata 2011-2013.

 

Do problemu poruszonego w rezolucji i dotychczas podjętych przez władze miasta działań w przedmiotowej sprawie odniosła się Wiceprezydent E. Łowkiel: - Z chwilą gdy dowiedzieliśmy się, najpierw o zaniżonej wartości kontraktu, a w kolejnym dniu o odmowie w ogóle podpisania kontraktu, Pan Prezydent wystosował bardzo ostre pisma, w których wyraził bardzo poważne zaniepokojenie powstaniem zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Zwołana została konferencja prasowa, na której przedstawiono stanowisko gdyńskiego samorządu w tej kwestii.

Wiceprezydent odczytała ostatnie pismo Prezydenta Gdyni, wystosowane w przedmiotowej sprawie: „…Odmowa podpisania kontraktu dla oddziału kardiologicznego Szpitala Morskiego w Gdyni traktuję jak zamach na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Gdyni. To dowód braku wyobraźni i odpowiedzialności za system opieki medycznej, skierowanej do pacjentów z ostrą niewydolnością serca. To zlekceważenie wieloletniej pracy specjalistów z kardiologii, którzy zaangażowali swoją wiedzę w stworzenie komplementarnej opieki nad pacjentami z zagrażającymi życiu chorobami serca. To również dowód niewiedzy o zaangażowaniu środków samorządu gdyńskiego w realizację programów profilaktycznych, wykorzystujących kompetencje i doświadczenie kardiologów Szpitala Morskiego. Czy takimi metodami NFZ zamierza likwidować  oddziały szpitalne i placówki służby zdrowia? Jaką wartość ma przyjęty przez samorząd województwa program „Zdrowie dla Pomorzan”, skoro w istocie strategię w zakresie opieki medycznej kształtuje pomorski oddział NFZ? Oczekuję decyzji, która potwierdzi stabilność systemu opieki medycznej i zagwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom Gdyni”.

Pani E. Łowkiel zaproponowała wniesienie do zaproponowanego tekstu poprawek (patrz tekst projektu i tekst ostatecznie przyjęty przez RM stanowiące załączniki).  

Prezydent W. Szczurek zgłosił wniosek formalny o zmianę kolejności projektu w porządku obrad celem dania czasu na zredagowanie przez Wiceprezydent Łowkiel ostatecznej propozycji poprawek. – Niech koledzy z PO też mają możliwość wniesienia swoich uwag.

 Wniosek formalny o przeniesienie projektu rezolucji na koniec porządku obrad przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za 

Rekomendując przyjęcie ostatecznej wersji tekstu rezolucji radny T. Szemiot oświadczył: - W trakcie obrad tekst rezolucji został uzupełniony i zmieniony, ale przesłanie, idea jest tożsama z tą, która była prezentowana przeze mnie na wstępie. Jako wnioskodawca w pełni akceptuję poprawioną wersję.

 

B. Łęgowska- w porozumieniu z Panią Prezydent Łowkiel chcę zaproponować jeszcze jedną poprawkę, której celem jest określenie  adresatów rezolucji.

Radna odczytała proponowany do włączenia tekst jako ostatni akapit (patrz zał.).

 

Do powyższej propozycji odniósł się r. T. Szemiot stwierdzając: - Jeśli rozszerzenie grona adresatów może pomóc w tej ważnej sprawie jaką jest utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych w przedmiotowym obszarze, to oczywiście należy to zrobić.

 Poprawka radnej B. Łęgowskiej (patrz wyżej) została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI z dnia 6 grudnia 2010 roku została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  Ad 17.

St. Szwabski- na moje ręce wpłynął cały plik interpelacji radnych Łukasza Cichowskiego i Marcina Horały. Przekażę je oczywiście Panu Prezydentowi.

 Ad 18.

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska przypomniała, iż zgodnie z uchwałą z października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu na rok 2011, komisje winny zaopiniować ten projekt do 7 stycznia 2011r., zaś wnioski komisji winny być przedłożone Skarbnikowi Miasta Gdyni i Prezydentowi do 11 stycznia 2011 r. Na 7 dni przed sesją budżetową radni winni otrzymać ostateczną wersję projektu budżetu.

 Przewodniczący St. Szwabski poinformował o powołaniu klubu radnych PO, w skład którego weszli pp. Ireneusz Bekisz, Łukasz Cichowski, Bogdan Krzyżankowski,  Mirosława Król, Tadeusz Szemiot.

- Jak wiemy, kluby mają swoje przywileje, wobec czego powołanie tego klubu jest istotnym elementem konstytuowania się Rady Miasta Gdyni 6. kadencji – podkreślił Przewodniczący.

 

- Kolejna informacja – mówił Przewodniczący RMG – wynika z podjęcia uchwał dot. powołania komisji. Jest bardzo istotne, aby te komisje bardzo szybko się ukonstytuowały. Proces ten będzie przebiegał pod przewodnictwem członków Prezydium RM.

 Przyp. prot.: ostatecznie zdecydowano, iż konstytuowanie komisji odbędzie się po obradach. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o uroczystościach związanych z następującymi wydarzeniami:

- rocznicą wprowadzenia stanu wojennego;

- 40. rocznicą Grudnia 70;

Odnosząc się do ostatniej, w/w rocznicy, radny Miotke mówił: - W najnowszej historii naszego Miasta nie ma porównywalnej tragedii. Proszę i zobowiązuję Państwa do udziału w uroczystościach, które mają niezwykle istotne znaczenie dla gdynian, także dla nas.

 Ad 19.

Radny A. Bień wnioskował do Prezydium o takie zorganizowanie posiedzeń komisji, aby wszyscy radni mogli się wypowiedzieć co do terminów posiedzeń (większość radnych pracuje w 2. komisjach).

 Ad 20Termin kolejnej sesji: 22 grudnia b.r.; godz. 12 Ad 21.

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

    Na podstawie stenogramu zredagowała:Insp.. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 01.12.2010
Data udostępnienia informacji: 01.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2011 12:35 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
01.12.2010 09:12 Korekta Katarzyna Manikowska
01.12.2010 09:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska