I sesja z dnia 30.11.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/10I SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 30 listopada 2010 r. Porządek obrad:Część pierwsza: 
 1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 Część druga: 
 1. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni poprzedniej kadencji.
 2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdyni.
 3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji.
 5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1.  ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta VI kadencji;5.2.  wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta VI kadencji;5.3.  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta VI kadencji;5.4.  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Ewa Łowkiel);5.5.  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Gdyni (Michał Guć);5.6.  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Bogusław Stasiak);5.7.  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Marek Stępa)
 1. Wolne wnioski.
 2. Interpelacje.
 3. Ustalenie terminu następnej sesji.
 4. Zakończenie obrad.
 Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.   

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, pan Piotr Matuszewski, odczytał i wręczył zaświadczenia o wyborze Prezydenta Wojciecha Szczurka oraz radnych (nazwiska i imiona – patrz załączona do niniejszego protokołu  lista obecności), wybranych na VI kadencję Rady Miasta Gdyni.

 Część pierwsza: Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG poprzedniej kadencji, dr Stanisław Szwabski.

Pan St. Szwabski poinformował o wpłynięciu rezygnacji z objęcia mandatów radnych od pp. Ewy Łowkiel, Michała Gucia, Bogusława Stasiaka oraz Marka Stępy

W miejsce w/w osób – informował pan Szwabski – w prawa radnych wstąpią kolejne osoby z odpowiednich list wyborczych – odbędzie się to na kolejnej sesji RM.

 

O dalsze przewodniczenie obradom poproszony został radny senior, pan Jerzy Miotke.

 Ad 2.Pan J. Miotke stwierdził na podstawie listy obecności osiągnięcie  wymaganego quorum (w chwili przedmiotowego stwierdzenia w obradach nie uczestniczyły dwie osoby).  Przyp. protokolantki: w trakcie obrad do zgromadzonych dołączyła p. Beata Łęgowska.  Ad 3.

Tekst odczytanego przez p. Jerzego Miotke ślubowania (zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym):

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Kolejne, wywoływane zgodnie z listą obecności, osoby złożyły ślubowanie.

 Przyp. prot.: p. B. Łęgowska złożyła ślubowanie z chwilą przybycia na obrady, w trakcie realizacji punktu 3. części drugiej (zgodę na przerwanie realizacji porządku w celu odebrania zaświadczenia o wyborze i złożenia ślubowania przez r. Łęgowską wyrażono jednogłośnie).  Ad 4.

Zmiany do przedłożonego porządku obrad zgłosił radny Jerzy Miotke:

Do punktu 5. części drugiej dopisanie  punktów dot. nast. projektów uchwał:

- w spr. ustalenia liczby Wiceprzewodniczących RM;

- w spr. wyboru Wiceprzewodniczących RM;

- w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – 4 projekty dot. pp. Ewy Łowkiel, Michała Gucia, Bogusława Stasiaka i Marka Stępy

 Wniosek radnej Joanny Zielińskiej (zgłoszony w trakcie obrad, po wyłonieniu kandydatów na wiceprzewodniczących RMG) w spr. rozbicia punktu dot. wyboru wiceprzewodniczących na dwa punkty – w spr. wyboru wiceprzewodniczącej i wiceprzewodniczącego, przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za Zaproponowane przez r. J. Miotke  zmiany (j.w.), w głosowaniu an bloc, przyjęto jednogłośnie.  Porządek obrad, zmodyfikowany w wyniku wprowadzenia powyższych zmian, przyjęto jednogłośnie (zmieniony porządek stanowi część niniejszego protokołu). Część druga: Ad 1.

Wystąpienie Przewodniczącego RM V kadencji, p. Stanisława Szwabskiego:

- Gratulując Państwu rozpoczęcia VI kadencji chcę przedstawić w kilku słowach dokonania w poprzedniej kadencji. Kadencja 2006 - 2010 była dla naszego Miasta – ośmielę się powiedzieć – bardzo owocna. Pojawiły się nowe, niezwykłej wagi dla rozwoju i funkcjonowania Miasta, inwestycje. Rada Miasta V kadencji pracowała w dużej harmonii i bardzo skutecznie. Spośród inwestycji na wymienienie z pewnością zasługują takie jak: dokończenie Trasy Kwiatkowskiego, co doprowadziło do połączenia portu gdyńskiego z obwodnicą Trójmiasta, czy zakończenie realizacji Drogi Gdyńskiej. Zakończyła się też realizacja wielu mniejszych inwestycji drogowych, na które złożył się szereg rozwiązań szczegółowych, usprawniających ruch pojazdów. Należy do nich oddawana właśnie inwestycja Węzeł Św. Maksymilia.

Do  inwestycji, które chciałbym wymienić należą też takie, które nie są inwestycjami liniowymi. Do użytku oddano już Muzeum Miasta. Jest to jedyne w swoim rodzaju, zbudowane po wojnie, takie muzeum. Mieści się w pięknym budynku, bardzo dobrze wpisującym się w modernistyczną architekturę Gdyni, który uzyskał akceptację tak mieszkańców, jak i goszczących w naszym mieście.

Inwestycje związane z infrastrukturą sportową: hala widowiskowo – sportowa, która daje możliwość organizowania bardzo ważnych imprez o różnym charakterze, czy oddany do użytku stadion rugby, jedyny taki stadion w Polsce, stworzony tylko dla tej dziedziny sportu. Stadion piłkarski spełniający wszystkie  wymagania stawiane obiektom tej klasy, w których mają miejsce rozgrywki międzynarodowe.

Rozpoczynając V kadencję cieszyliśmy się już trwającym od pewnego czasu wydatnym wzrostem wydatków i dochodów budżetowych. W połowie kadencji ta tendencja niestety załamała się. W tej chwili nastąpiła pewna stagnacja w sferze dochodów budżetowych. Tak więc czekają Państwa lata trudnych wyborów. Wyborów, na jakie będzie pozwalała obecna sytuacja finansowa. Jestem przekonany, że będą one najlepsze z możliwych i że będą dobrze służyły naszemu miastu.

W ostatnich latach  nasze miasto zyskało sobie opinię miasta, w którym mieszkańcom żyje się najlepiej. Badania prowadzone przez znanych, polskich socjologów potwierdzają ten fakt. Potwierdziły  to też wyniki ostatniego rankingu, opublikowane w jednym z ogólnopolskich tygodników.

Życzę wszystkim, aby za 4 lata też mogli się poszczycić takim osiągnięciem w wynikach badań socjologicznych, ale też osiągnięciami w zakresie realizacji nowych inwestycji i tym samym dalszym rozwojem Miasta.

Wszystkim Państwu życzę pomyślności.

 Ad 2.

Prezydent Wojciech Szczurek- przede wszystkim serdecznie gratuluję wszystkim radnym objęcia tego zaszczytnego mandatu. Za nami ważny czas – czas dyskusji, debat, sporów, poszukiwania nowych pomysłów i ich oceniania przez mieszkańców, ale od tej chwili nastąpi czas realizacji tych pomysłów. Jestem przekonany, że tak, jak dobrym dorobkiem są osiągnięcia poprzednich kadencji, tak i w czasie 6. kadencji będziemy szukać najlepszych pomysłów, służących naszemu pięknemu miastu.

 Nikogo nie muszę przekonywać, że Gdynia jest wyjątkowym miejscem na ziemi. Zdecydowaliście się Państwo na ciężką, 4-letnią pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Życzę Państwu, abyście odnaleźli w tej pracy swoje pasje, powołanie, szanse spełnienia marzeń gdynian. Życzę sobie i Państwu, żebyśmy się spierali, ale twórczo, żebyśmy wciąż szukali nowych, dobrych pomysłów.

Te 4 lata mogą się dzisiaj wydawać długim okresem, ale dla mnie jest to już 6. kadencja i z tej perspektywy te 4 lata wydają się być tylko mgnieniem. A zatem nie marnujmy ani chwili, ani jednego dnia, tylko od zaraz, w zgodzie, spierając się twórczo, oddajmy serca i umysły naszemu miastu.

 Ad 3.

Z sali padły następujące kandydatury:

 

Radny Andrzej Bień zgłosił kandydatury pp. Joanny Chacuk i Jarosława Kłodzińskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Radny Kamil Góral zgłosił kandydatury pp. Marka Łucyka i Andrzeja Kieszek.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Radny Andrzej Bień zaproponował kandydatury  pp. Marcina Horały i Tadeusza Szemiota.

Zgodę na kandydowanie wyraził radny T. Szemiot.

Radny M. Horała  nie wyraził zgody na kandydowanie.

 

Przewodniczący J. Miotke uznał wyłoniony skład  za wystarczający.

 Zgłoszone kandydatury zostały przyjęte, w głosowaniu an bloc, jednogłośnie. 

Protokół z ukonstytuowania się komisji odczytał radny M. Łucyk.

 Skład Komisji Skrutacyjnej:przewodniczący- Marek Łucykczłonek- Tadeusz Szemiotczłonek- Andrzej Kieszekczłonek- Jarosław Kłodzińskiczłonek- Joanna Chacuk Ad 4.

Przewodniczący Jerzy Miotke poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów.

 

Radny Stanisław Borski zgłosił kandydaturę radnej Joanny Zielińskiej. – Radna Zielińska już piąty raz staje do pracy w samorządzie. W czasie poprzedniej kadencji Pani radna pełniła funkcję wiceprzewodniczącej i Pełnomocnika ds. sportu w Gdyni.

 

Radna J. Zielińska wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

O procedurze głosowania tajnego poinformował radnych przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny M. Łucyk.

 Protokół komisji z przebiegu i wyników głosowania tajnego stanowi załącznik.  Stosunkiem głosów 20 za, przy 3. głosach ważnych, bez dokonania wyboru, wybrana została radna Joanna Zielińska. UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni została podjęta: 20 gł. za, przy 3. głosach ważnych, bez dokonania wyboru.  

Radna J. Zielińska bardzo podziękowała za wybór stwierdzając: - Jestem zaszczycona i wierzę, że w czasie mojej 8-letniej pracy jako Wiceprzewodnicząca pokazałam, że wywiązuję się z obowiązków, ale uważam, że bardziej godną pełnienia tej funkcji osobą jest Pan Stanisław Szwabski, dlatego na najbliższej sesji, z chwilą objęcia przez niego mandatu  radnego, zgłoszę swoją rezygnację.

 Ad 5.1. UCHWAŁA NR I/2/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni została podjęta: 22/0/1 Ad 5.2.

Radna Ewa Krym zgłosiła kandydaturę pani Beaty Łęgowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

O procedurze głosowania tajnego poinformował przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny M. Łucyk.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej (stanowi załącznik), w głosowaniu tajnym,   kandydaturę radnej B. Łęgowskiej poparło 21. radnych.

 UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za 

Radna B. Łęgowska podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem. – Wierzę, że będę spełniała swoje obowiązki należycie i będę mogła spokojnie żegnać się z Państwem za 4 lata.

 Ad 5.3

Radna J. Zielińska zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Miotke: - Pan Miotke przez 8 lat zasiadał w miejscu wiceprzewodniczącego. Jest radnym z 12-letnim stażem. Wszyscy go doskonale znamy.

Radny J. Miotke wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej (patrz zał.), w głosowaniu tajnym kandydatura radnego Jerzego Miotke uzyskała 23 głosy.

 UCHWAŁA NR I/4/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za 

Radny J. Miotke podziękował za poparcie jego kandydatury i powierzenie mu tak zaszczytnego obowiązku.

 Ad 5.4. UCHWAŁA NR I/5/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gl. za Ad 5.5. UCHWAŁA NR I/6/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.6. UCHWAŁA NR I/7/10 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.7. UCHWAŁA NR I/8/10 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 6.

Przewodnicząca J. Zielińska zgłosiła wnioski dot. następujących kwestii:

- konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od dnia ślubowania (co nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w grudniu b.r.). W razie niedotrzymania terminu 30-dniowego, Przewodniczący RM wyznacza kolejny, 14-dniowy termin. W przypadku nie złożenia oświadczenia także w dodatkowym terminie mandat radnego wygasa (tryb postępowania zgodny ze stosownymi przepisami ustawowymi);

- konieczności złożenia deklaracji przez radnych co do wyboru komisji, w których zamierzają pracować (najpóźniej do godziny 15, w dniu 3 grudnia b.r.) – na najbliższej sesji konieczne jest powołanie składów komisji w celu jak najszybszego podjęcia pracy nad budżetem;

- potrzeby usunięcia plakatów wyborczych

 

Radna J. Zielińska poinformowała o mszy, jaka odbędzie się w dniu 30 listopada b.r., adresowanej do radnych VI kadencji.

 Ad 7.

Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.

 Ad 8.

Termin kolejnej sesji: 6 grudnia b.r.; godz. 18

 

Termin drugiej sesji grudniowej: 22 grudnia b.r.; godz. 12

 Ad 9.Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.   Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska            

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 28.01.2011
Data udostępnienia informacji: 28.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2011 12:35 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska