Wynik postępowania na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” w latach 2009-2010

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9606/09/V/P z dnia 26 lutego 2009 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” w latach 2009-2010.

 

W przetargu wzięły udział 2 firmy: Drukarnia FOLAREX Henryk Walentynowicz z Elbląga i firma labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:

1. cena oferty brutto (waga 70 %)

2. ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza” (waga 30 %).

Powyższe oferty zostały ocenione następująco:

Oferta nr 1 – Drukarnia FOLAREX Henryk Walentynowicz, ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg:

1. Cena oferty brutto – 723.300,00 zł (70 pkt)

2. Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza” – 25,31 pkt

Razem: 95,31 pkt

Oferta nr 2 – labelpoland.com sp. z o.o., ul. O. Kolberga 6B/21, 81-881 Sopot:

1. Cena oferty brutto – 730.020,00 zł (69,35 pkt)

2. Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza” – 28,64 pkt

Razem: 97,99 pkt


Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach – 97,99 pkt. „Ratusze” wydrukowane przez tę firmę cechowała lepsza ostrość druku i jakość odwzorowania kolorów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data udostępnienia informacji: 27.02.2009