Wybór wykonawcy roboty budowlanej pn:,, Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50kN) na odc. ul.Fregatowej w Gdyni''.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wykonanie zadania ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.01.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy roboty budowlanej pn: ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni", przeprowadzonego w dniu 07.01.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert, złożono 15 ofert .
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową brutto: 751.497,06 zł złożył Pan Gabriel Regliński, właściciel firmy PPHU,, GABREX'' Gabriel Regliński , mającej swą siedzibę w Niestępowie ( 83-331) ul. Raduńska 66c, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. HU-96/064, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Żukowo.
Na podstawie art.89 ust.1pkt.2) odrzuca się z postępowania oferty wykonawców, których treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) 01- PETROTECH Adam Pakulski i wspólnicy sp.j. 64-915 Jastrowie ul. Żymierskiego 40 -
z uwagi na brak wyceny wszystkich elementów robót z przedmiaru dla Oferenta;
b) 08- KAPEO sp. z o.o. 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 14 - Wykonawca nie dołączył do swojej oferty kosztorysu ofertowego, który należało wykonać zgodnie z opisem rozdz.16 SIWZ;
c) 11- POLKOMPLEKS Stanisław Ebertowski , 83-400 Kościerzyna ul. Gdańska 13 - Wykonawca nie dołączył do swojej oferty kosztorysu ofertowego, który należało wykonać zgodnie z opisem rozdz.16 SIWZ;
d) 12-,,Nordvik''Mikołaj Konopka i Krzysztof Wróbel'' sp. j., 84-240 Reda, ul. Kasztanowa 3-
z uwagi na brak wyceny wszystkich elementów robót z przedmiaru dla Oferenta;
e) 14- Firma GMM Marzena Gaffka, 84-106 Leśniewo , Tyłowo Dąbrowa 28 - Wykonawca nie dołączył do swojej oferty kosztorysu ofertowego, który należało wykonać zgodnie z opisem rozdz.16 SIWZ.

Pozostałe oferty oceniane były wg przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8584/08/V/U z dnia 03.12.2008r kryteriów:
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
- termin wykonania - 5 %.
Wykonawcy uzyskali :
Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA, 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 740.179,36 zł ( 8,98 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy ( 0,35 pkt)
3. termin wykonania - 90 dni ( 0,13 pkt)
RAZEM 9,46 pkt

Oferta nr 03 - . POL-DRÓG GDAŃSK sp. z o.o. , 80-051 Gdańsk ul. Sandomierska 35
1. cena brutto - 847.083,08 zł ( 7,67 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy ( 0,50 pkt)
3. termin wykonania - 60 dni ( 0,50 pkt)
RAZEM 8,67 pkt

Oferta nr 04 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 779.448,48 zł ( 8,51 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy ( 0,15 pkt)
3. termin wykonania - 70 dni ( 0,38 pkt)
RAZEM 9,04 pkt

Oferta nr 05 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 Gdynia,
ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 1.207.135,10 ( 3,29 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy ( 0,15 pkt)
3. termin wykonania - 150 dni ( 0,00 pkt)
RAZEM 3,44 pkt

Oferta nr 06 - Dekpol sp. z o.o., 83-251 Pinczyn , ul. Gajowa 31
1. cena brutto - 851.492,90 ( 7,63 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy ( 0,50 pkt)
3. termin wykonania - 80 dni ( 0,25 pkt)
RAZEM 8,38 pkt

Oferta nr 07 - WASKO Piotr Dawidowski, 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7
1. cena brutto - 738.844,13 ( 9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 39 miesięcy ( 0,15 pkt)
3. termin wykonania - 110 dni ( 0,00 pkt)
RAZEM 9,15 pkt

Oferta nr 09 - NAVIMOR INVEST sp. z o.o. 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212
1. cena brutto - 776.809,18 ( 8,54 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy ( 0,50 pkt)
3. termin wykonania - 110 dni ( 0,00 pkt)
RAZEM 9,04 pkt

Oferta nr 10 - WPRD GRAVEL sp. z o.o. , 80-560 ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 820.077,90 ( 8,01 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy ( 0,15 pkt)
3. termin wykonania - 84 dni ( 0,20 pkt)
RAZEM 8,36 pkt


Oferta nr 13 - PPHU GABREX Gabriel Regliński , 83-331 Niestępowo ul. Raduńska 66c
1. cena brutto - 751.497,06 ( 8,85 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy ( 0,50 pkt)
3. termin wykonania - 85 dni ( 0,19 pkt)
RAZEM 9,54 pkt

Oferta nr15-Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe DROGBUD sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 20
1. cena brutto - 798.230,14 ( 8,28 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy ( 0,50 pkt)
3. termin wykonania - 145 dni ( 0,00 pkt)
RAZEM 8,78 pkt

W budżecie miasta na rok 2009 zabezpieczono środki w dziale 600 rozdziale 6016 § 6050 - drogi publiczne gminne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 22.01.2009