Wybór wykonawcy robót budowlanych:Ulica Jana z Tarnowa

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wykonanie zadania ,,Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni''.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.09.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 27.08.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania: ,,Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni'', oraz wybór oferty firmy : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,, ELGRUNT'', 81-571 Gdynia , ul. Starochwaszczyńska 64 z ceną ryczałtową brutto: 831.578,94 zł, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty .
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy odrzuca się ofertę firmy PPHU GABREX Gabriel Regliński z Niestępowa - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zamieścił w ofercie wymaganej tabeli elementów scalonych.
Pozostała oferta oceniana była wg przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11571/09/V/U z dnia 28.07.2009r kryteriów:
- cena oferty brutto- 95 %, - okres udzielonej gwarancji - 5 % i uzyskała :
Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 Gdynia,
ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 831.578,94 ( 9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy ( 0,00 pkt)
RAZEM 9,50 pkt
W budżecie miasta na lata 2009/2010 zabezpieczono środki w dziale 600 rozdziale 6016 § 6050 - drogi publiczne gminne.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 10.09.2009
Data udostępnienia informacji: 10.09.2009