Wybór wykonawcy robót budowlanych:Przebudowa układu drogowego Węzła Św.Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP

Gdynia, 22.09.2009r

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od
5 150 000 € na wykonanie zadania: Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni.

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.09.2009r w trybie przetargu nieograniczonego od 5 150 000 € na wykonanie zadania: Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W postępowaniu przetargowym złożono 6 ważnych ofert.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr
11569/09/V/U z dnia 28.08.2009r :
1. cena oferty brutto - 93 %
2. okres udzielonej gwarancji - 2 %
3. okres wykonania zamówienia - 5 %.

Wybrano ofertę nr 06 z ceną ryczałtową brutto: 59.677.295,65 zł złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35, działającą na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000023405. Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. złożyła ofertę jako Pełnomocnik firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10 i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty - Łódź S.A., 94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52.

Oferta nr 06 uzyskała następująca ilość punktów:
1. cena oferty brutto - 9,30 (59.677.295,65 zł brutto)
2. okres udzielonej gwarancji - 0,20 (55 m-cy )
3. okres wykonania zamówienia - 0,50 (68 tygodni )
Razem 10,00 pkt

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ( art.169 - 171a ustawy Prawo zamówień publicznych).

Oferty pozostałych Wykonawców otrzymały następującą ilość punktów:
01 .Konsorcjum :
1. Bilfinger Berger Budownictwo S.A. - Lider
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 50a
2. POL-DROG Lębork S.A. - Partner
84-300 Lębork ul. Pionierów 10
6,66+0,20+0,00=6,86 pkt

02. Konsorcjum:
1. Warbud S.A. - Lider
02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162a
2. Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA Sp. z o.o. - Partner
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
4,80+0,20+0,00=5,00 pkt

03. Skanska SA
01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9
6,96+0,06+0,00=7,02 pkt

04. Mostostal Warszawa SA
02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 11a
6,55+0,20+0,50=7,25 pkt

05. Konsorcjum:
1. Strabag Sp. z o.o. - Lider
03-472 Warszawa ul. Brechta 7
2. Most Sp. z o.o. - Partner
81-862 Sopot ul. Kujawska 51a
3. Vistal Gdynia S.A. - Partner
81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40
6,35+0,20+0,00=6,55 pkt


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 22.09.2009