Wybór wykonawcy robót budowlanych:Budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w ul.Kościelnej w Gdyni.


OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wybór Wykonawcy roboty budowlanej obejmującej wykonanie : ,, Budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej w Gdyni''.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.08.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wybór Wykonawcy roboty budowlanej obejmującej wykonanie : ,, Budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej w Gdyni'' i wybór oferty z ceną ryczałtową brutto 410.265,25 zł złożonej przez Pana Marcina Jażdżewskiego, właściciela firmy: Zakład Ogrodniczo Budowlany ,, BAOBAB'' z siedzibą w Gdyni ( 81-589 ) ul. Kacze Buki 13, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. 31708, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę .
Oferta oceniana wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11417/09/V/U z dnia 14.07.2009r:
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 10 %
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Pana Marcina Jażdżewskiego, właściciela firmy Zakład Ogrodniczo Budowlany
,, BAOBAB'' z siedzibą w Gdyni ( 81-589 ) ul. Kacze Buki 13, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. 31708, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni, która otrzymała łącznie liczbę punktów 9,30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 13.08.2009
Data udostępnienia informacji: 13.08.2009