Wybór wykonawcy - projekt EFS

Miasto Gdynia
 
Gmina Kosakowo
logo Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. (58) 66 88 000, fax: (058) 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl
herb Kosakowa
Projektodawca Partner
Logo projektu EFS Kompetentny SamorzadBiuro Projektu: Aleja Marszałka Piłsudskiego 18
81- 382 Gdynia,
tel: (58) 668 84 44, (58) 668 84 40,
fax (58) 668 84 45
 
   


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206 000 euro na zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali oraz transport dla 20-osobowych grup uczestniczących w 15 edycjach 2-dniowych warsztatów oraz osoby/osób prowadzącej/cych warsztaty w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 11595/09/V/RI Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 2009 r., uprzejmie informuję, iż:

1. na mocy powyższego Zarządzenia zatwierdzono wynik postępowania o zamówienie publiczne o nr EZP 340/90/RI/09, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206 000 euro na zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali oraz transport dla 20-osobowych grup uczestniczących w 15 edycjach 2-dniowych warsztatów oraz osoby/osób prowadzącej/cych warsztaty w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”;

2. w przeprowadzonym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Oferta nr 1 - Centrum Hotelowo-Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka Spółka Jawna ul. Lazurowa 8, 80-860 Gdańsk, z ceną 96 488,65 zł brutto,

2) Oferta nr 2 - Rezydencja „RIGGA” Robert Rigga, ul. Harcerska 7, 84-120 Władysławowo, z ceną 127 804,00 zł brutto,

3) Oferta nr 3 - Usługi Hotelarskie D. Z. Renusz, ul. Nadwiślańska 56, 80-680 Gdańsk Sobieszewo, z ceną 155 900,00 zł brutto,

4) Oferta nr 4 - Hotel *** REJS Grażyna Jakubowska, ul. Hryniewieckiego 4, 84-120 Władysławowo, z ceną 108 560,00 zł brutto;

3. na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Centrum Hotelowo-Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka Spółka Jawna ul. Lazurowa 8, 80-860 Gdańsk, z ceną 96 488,65 zł brutto;

4. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wykluczono następujących Wykonawców:

1) Oferta nr 2 - Rezydencja „RIGGA” Robert Rigga, ul. Harcerska 7, 84-120 Władysławowo,

2) Oferta nr 3 - Usługi Hotelarskie D. Z. Renusz, ul. Nadwiślańska 56, 80-680 Gdańsk Sobieszewo.

Zamawiający wezwał obu wykonawców do przedłożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie tj. do 28 lipca 2009 r., oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy Rezydencja „RIGGA” Robert Rigga uzupełniona dokumentacja wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni w dniu 29 lipca 2009 r., a więc po terminie. W przypadku drugiego Wykonawcy Usługi Hotelarskie D. Z. Renusz wymagana dokumentacja nie została dostarczona.
logo POKL
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo EFS UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Data udostępnienia informacji: 05.08.2009