Wybór firmy pełniącej nadzór inwestorski nad robotą budowlaną: Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej w Gdyni.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2009r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.04.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty z ceną ryczałtową brutto: 154.940,00 zł , złożonej przez firmę Polski Rejestr Statków SA, 80-416 Gdańsk, al. Gen. Józefa Hallera 126, działającej na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000019880, która zaoferowała najniższą cenę brutto i z którą zostanie podpisana umowa.

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły 2 firmy:
01. Biuro Obsługi Inwestycji INVEST- WYBRZEZE sp. z o.o.
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7 162.265,00zł netto/197.963,30 zł brutto.

02. Polski Rejestr Statków SA
80-416 Gdańsk ul. G.J.Hallera 126 127.000,00zł netto/154.940,00 zł brutto

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 9888/09/V/U z dnia 17.03.2009r: - cena oferty brutto- 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.
W budżecie miasta na rok 2009/2010 w:
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - Drogi publiczne gminne, Modernizacja dróg gminnych
Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego 71095 § 4300
zabezpieczono środki finansowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 24.04.2009