Usługa nasadzenia pnączy i krzewów na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją.

Usługa nasadzenia pnączy i krzewów na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją.

Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

OGŁOSZA WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 206 000 Eurona wybór wykonawcy wykonania usługi nasadzenia pnączyi krzewów na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją.   

Zarządzeniem Prezydenta nr 12425/09/V/U z dnia 13.10.2009 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 02.10.2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na wybór wykonawcy  wykonania usługi nasadzenia pnączy i krzewów na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją, oraz wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę z ceną: 101 115,00 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna, mająca swoją siedzibę w Gdyni, ul. Amona 26, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod nr ew. 43672

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 wykluczono z postępowania firmę GREENEX s.c. J. Barański, W. Kurpiewski ul. Budowlanych 27 A, 80-298 Gdańsk, która w wyznaczonym terminie  nie uzupełnieniła dokumentów.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się  za odrzuconą – art. 24 ust. 4. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Data udostępnienia informacji: 15.10.2009