Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 

Gdynia 13.02.2008 r.

  Do wszystkich Wykonawców nr post. 3461  

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 34641 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów dla Urzędu Miasta Gdyni

   ZAWIADOMIENIEo unieważnieniu postępowania 

Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia , działając zgodnie z art. 93 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. : Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów dla Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. : Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 )

  UZASADNIENIE 

Uzasadnieniem faktycznym jest uchybienie ze strony Zamawiającego w zakresie wymogów dotyczących publikacji ogłoszeń przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nieścisłości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji .

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data udostępnienia informacji: 13.02.2009