Uchylenie wyboru wykonawcy roboty budowlanej - tymczasowa nawierzchnia z płyt YOMB ul.FregatowaOGŁOSZENIE O UCHYLENIU WYNIKU

Dotyczy: uchylenia decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wykonanie zadania ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2009r Zamawiający uchyla Zarządzenie Nr 9112/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.01.2009 r. , którym zatwierdził wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy roboty budowlanej pn: ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB ( 50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni", przeprowadzonego w dniu 07.01.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € oraz wybór najkorzystniejszej oferty z ceną ryczałtową brutto: 751.497,06 zł złożonej przez Pana Gabriela Reglińskiego, właściciela firmy PPHU,, GABREX'' Gabriel Regliński , mającej swą siedzibę w Niestępowie ( 83-331) ul. Raduńska 66c, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. HU-96/064, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Żukowo.
W ustawowym terminie do Zamawiającego wpłynął protest, złożony przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwa Drogowego ,, GDYNIA'' sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Handlowa 27, dotyczący czynności Zamawiającego w w/w postępowaniu .

Po rozpatrzeniu złożonego protestu, Komisja Przetargowa postanowiła uwzględnić w części protest, w efekcie czego konieczne jest dokonanie ponownej oceny wszystkich ofert, w tym także ponownej oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Komisja Przetargowa, powołana w dniu 03.12.2008r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8584/08/V/U, dokona ponownej oceny wszystkich ofert złożonych w tym postępowaniu.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 06.02.2009