TRISTAR - zintegrowany system zarządzania ruchem


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
powyżej 206 000 EURO NA WYBÓR WYKONAWCY:  

dokumentacji projektowo - kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR”


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 11347/09/V/U z dnia 07.07.2009 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 08.06.2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 206 000 Euro na wybór wykonawcy: dokumentacji projektowo - kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową: 5 098 965,60 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiło konsorcjum: firma Sprint Sp. z o.o. O/Gdańsk, mająca swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Budowlanych 64E oraz Zbigniew Siwek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Budinfo" z siedzibą w Krakowie przy ul. Grażyny 9/10, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Data udostępnienia informacji: 04.08.2009