Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, przy ul. Bp. Dominika 13A w Gdyni.

OGŁOSZENIEo wyniku postępowania  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8901/08/V/M z dnia 30.12.2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.12.2008r  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 206 000 Euro na wybór Wykonawcy zadania: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, przy ul. Bp. Dominika 13A  w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty firmy W.M. Pracownia Projektowania Miasta Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 80-264 Gdańsk z ceną  brutto   436 150,00zł, która była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono 2 oferty, ponieważ ich treść nie odpowiadała treści SIWZ.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryterium: cena – 100%.

Pozostałe oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ założyli następujący Wykonawcy:

1. BARYSZ POINT LINE  Beata Barysz, 43-100 Tychy, ul. Norwida 56 -

    cena brutto  585.600,00 zł,

2. Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski

    11-001 Dywity, ul. Barczewskiego 22 – cena brutto  483.000,00 zł,

3. General Projekt Sp. z o.o. 10-351 Olsztyn, ul. Żeromskiego 2/2 –

    cena brutto  574.000,00 zł.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 05.01.2009