Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie z wolnej rękina wykonanie prac uzupełniających dla zadania pn.:
 „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni” 
 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12929/09/V/U z dnia 24 listopada 2009 r. Zamawiający udzielił w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie  dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinkach: od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Zbożową, od skrzyżowania z ulicą Zbożową do skrzyżowania z ulicą Owsianą, od skrzyżowania z ulicą Owsianą do skrzyżowania z ulicą Chylońską II”, Pracowni Projektowej Euro-Alians Sp. z o.o. mającej swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 2 lok. 22.
Za wykonanie w/w opracowania, w wyniku negocjacji, ustalono wynagrodzenie w wysokości 210 318,60 zł. netto (słownie dwieście dziesięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych i 60/100) plus podatek VAT 22%, tj. 256 588,69 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 69/100).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 30.12.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:39 Korekta Magdalena _Kubicka