Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej "Budowa Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem technicznym dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"

 

Gmina Miasta Gdyni81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  

OGŁOSZA WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

poniżej 206 000 Euro

na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem technicznym
dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76”

 

    Zarządzeniem Prezydenta nr 12340/09/V/U z dnia 06.10.2009 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 03.09.2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem technicznym dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76” oraz wybór najkorzystniejszej oferty , spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową: 108 458,00 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiło STUDIO AG Sp. z o.o., mające swoją siedzibę w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 19 i działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271084.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykluczono z postępowania następujących wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania ofertą:

Oferta nr 1 - Biuro Projektów Inżynierskich, ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań

Oferta nr 5 - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE FORT Sp. z o.o.
                      ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Oferta nr 7 - Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego,
                  „MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ” Sp. z o.o., 
                  ul. Jagiellońska  12 a, 85-067 Bydgoszcz.


Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 wykluczono z postępowania następujących wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 7

Oferta nr 1 - Biuro Projektów Inżynierskich, ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań

Oferta nr 7 - Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego,
                  „MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ” Sp. z o.o., 
                  ul. Jagiellońska  12 a, 85-067 Bydgoszcz.


Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się  za odrzuconą – art. 24 ust. 4.

    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Izabela Malinowska-Łubińska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 13.10.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:42 Korekta Magdalena _Kubicka