Ogłoszenie o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wypompowania oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 1655 poz. 223 z 2007 r.), Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.11.2009 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 2006.000 euro na usługę wypompowania oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych znajdujących się w 49 zbiornikach na terenie byłego przedsiębiorstwa POLIFARB przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149 w Gdyni oraz zabezpieczenie infrastruktury po bazie paliw.

 

W obowiązującym terminie złożono dwie ważne oferty:

  1. Przedsiębiorstwa „Comal” Sp z o.o., ul. Bałtycka 5, Gdańsk, które przedstawiło cenę wykonania przedmiotu zamówienia w kwocie 211 860 zł brutto,
  2. Port Sernice, ul. Mjr H. Sucharskiego 75, Gdańsk, przedstawił cenę wykonania przedmiotu zamówienia w kwocie 259 738 zł brutto.
 

Ponieważ jedynym kryterium oceny ofert była cena, za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa „Comal” Sp z o.o., ul. Bałtycka 5, Gdańsk

 

Z postępowania przetargowego nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty.

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Data udostępnienia informacji: 26.11.2009