Nadzór inwestorski: Rozbudowa ul.Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul.Podgórską i z ul.Kuśnierską w Gdyni.

UI/EW/7041-114/N/2009 Gdynia, dnia 12.08.2009r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa ul.Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.08.2009r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa ul.Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11572/09/V/U z dnia 28.07.2009r.
- cena oferty brutto - 100 %

Najtańsza ofertę nr 02 o cenie w wysokości: 63.440,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100), złożyła firma POWIERNIK Biuro Obsługi Budownictwa , 84-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31, działająca na podstawie wpisu pod nr 8436 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Rumi, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Firma dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Pozostałe oferty :

Oferta nr 01 - Polski Rejestr Statków S.A., 80-416 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 126  -  cena brutto 115.900,00 - zł

Oferta nr 03 - ARCADIS Sp. z o.o. , 02-670 Warszawa ul. Puławska 182   - cena brutto 305. 000,00 - zł


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 13.08.2009