Nadzór inwestorski nad realizacją Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej.


Zarządzeniem Nr 12442/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 października 2009r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.09.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 206.000 Euro na wybór Wykonawcy pełniącego funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych polegających na budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej oraz wybór oferty
Pana Stanisława Kordka właściciela Biura Obsługi Budownictwa POWIERNIK z siedzibą: 84-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31, jako najkorzystniejszej z ceną brutto 31.598,00 zł, która była najniższa spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Poza ww. ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

Pozostałe oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ złożyli następujący Wykonawcy:
1. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.
    ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz - z ceną brutto 46.970,00 zł
2. POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.
    Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk - z ceną brutto 65.880,00 zł
3. Portico Projekt Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa
    ul. Gen. J. Zajączka 28 , 01-510 Warszawa - z ceną brutto 109.800,00 zł
4. Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp.z o.o.
    ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia - z ceną brutto 68 320,00 zł
5. Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński
    ul. Brzozowa 32 83-050 Lublewo Gdańskie - z ceną brutto 59.780,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 15.10.2009