Nadzór inwestorski na realizacją i w okresie gwarancji: Rozbudowa ul.Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul.Unruga w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU


przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni". 

  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.06.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.06.2009r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: ,,Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul.Unruga w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.  Wybrana została oferta złożona przez firmę Polski Rejestr Statków S.A., 80-416 Gdańsk, Al.Gen. Józefa Hallera 126, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Ofertę oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10900/09/V/U z dnia 02.06.2009r: cena oferty brutto - 100 %


Oferta nr 01 - Polski Rejestr Statków S.A., 80-416 Gdańsk, Al.Gen. Józefa Hallera 126
cena brutto - 634 400,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 02.07.2009