Adaptacja pomieszczeń SP 43 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej

 EZP nr 340/33/UP/09  
 
OGŁOSZENIEo wyniku postępowania  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11413/09/V/U z dnia 14 lipca 2009 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 Euro przeprowadzonego w dniu 25.06.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: ”Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


Najkorzystniejszą ofertę z ceną: 43 920,00 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiło Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego i Miejskiego Sp. z o.o., mające swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykluczono wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, tj.:
1)   Diogenes Studio Sp. z o.o., 80-430- Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27
2)   Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Bydgoszcz” Sp. z o.o.,
      85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a.
3)  Pracownia Projektowa Małgorzata Wójcik, 81-437 Gdynia, ul. Płk S. Nowackiego nr 8.

Natomiast na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 wykluczono z postępowania wykonawcę
Agro - Projekty s.c., 89-400 Sępólno  Krajeńskie, ul. Hallera 14.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się  za odrzuconą – art. 24 ust. 4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Skwierz
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data udostępnienia informacji: 21.07.2009