Wynik w części B postępowania na druk i kolportaż tygodnika Ratusz oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2009 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8666/200/V/P z dnia 9 grudnia 2008r. Zamawiający zatwierdził wynik przetargu przeprowadzonego dniu 24 listopada 2008r.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Kryterium oceny ofert była cena – 100%.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy OPTIMA s.c. – Ewa Grzywacz, Adam Lipiński, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Orańskiej 6a – cena oferty: 74.725 zł brutto.


Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) z postępowania wykluczona została Drukarnia FOLAREX- Henryk Walentynowicz, z siedzibą w Elblągu, ul. Warszawska 11.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Ustawy odrzucona została oferta nr 2 przedstawiona przez Zakład Poligraficzny SKRYPTOR z siedzibą w Gdańsku, ul.Zakole 7. Cena oferty: 24.659,25 zł.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy odrzucona została oferta nr 3 przedstawiona przez Drukarnię FOLAREX- Henryk Walentynowicz.

Cena oferty: 166.900 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data udostępnienia informacji: 12.12.2008