Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – rozbudowa monitoringu wizyjnego Gdyni

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 1655 poz 223 z 2007 r), Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7168/08/VI/P  z dnia 07.08.2008r zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia wyrażonej w złotych  mniejszej od równowartości kwoty 5 150 000,- euro, oraz wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni. 
W obowiązującym terminie złożono  dwie  ważne oferty:

  1. Spółki z o.o. „Sprint”, 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellońska 26, Oddział w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64 E, która przedstawiła ofertę z ceną: 12 185 360,00 zł brutto.
  2. Firmy  Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, która przedstawiła ofertę z ceną: 13 872 359,21 zł brutto.

      Ponieważ jedynym kryterium oceny ofert jest cena, za najkorzystniejszą uznano ofertę Spółki z o.o. „Sprint” z Olsztyna , O/Gdańsk.

      Z postępowania przetargowego nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty.         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: A _Ślepecka
Data udostępnienia informacji: 22.08.2008