Wykonawca robót budowlanych :Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.11.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej objętej zadaniem ,,Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową brutto: 23.896.129,59 zł złożyła firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe ,,MARBUD'' Ryszard Marcinkiewicz 81-206 Gdynia ul. Morska 147, mająca swą siedzibę w Gdyni przy ul. Morskiej 147, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 4391.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie następujących kryteriów przyjętych Zarządzeniem 7555/ 08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.09.2008r:
1. cena oferty brutto - 94 %
2. okres udzielonej gwarancji - 3 %
3. okres wykonania - 3 %
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę nr 06 w poszczególnych kryteriach:
1. 9,40 pkt (cena brutto 23.896.129,59 zł)
2. 0,30 pkt (okres udzielonej gwarancji 55 miesięcy)
3. 0,30 pkt ( okres wykonania 304 dni )
Razem 10,00 pkt
Pozostali Wykonawcy uzyskali :
02. MOSTOSTAL W-wa SA, ul. Konstruktorska 11a
02-673 Warszawa 7,29 + 0,30 + 0,20 = 7,79 pkt.
03. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Kaja Sp. z o.o.
80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 24 9,02 + 0,00 + 0,00 = 9,02 pkt.
04. SKANSKA SA , ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa Oddz. Bud . Poznań 8,15 + 0,21 + 0,12 = 8,48 pkt.
05. Konsorcjum
1. NIXPOL sp. z o.o., 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 51
2. Tamex Obiekty sportowe 00-355 Warszawa ul. Tamka 38
6,72 + 0,00 + 0,00 = 6,72 pkt.

Jednocześnie informuję iż, odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę nr 01 wykonawcy: PORR (POLSKA) SA, 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6a - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ wykonawca w swojej ofercie podał różne okresy gwarancji, krótsze od gwarancji wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ ( 36 m-cy).


Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 07.11.2008
Data udostępnienia informacji: 20.11.2008
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 15:04 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
09.06.2011 14:57 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
09.06.2011 14:48 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka