Wykonawca robót budowlanych:Przebudowa ul.Wzgórze Bernardowo w Gdyni.

UI/BW/7041-78/2008 Gdynia 27.11.2008r
OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni"

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8433/08/V/U z dnia 25.11.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.11.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,, Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę nr 05 złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS" Olgierd Hewelt, 84-123 Połchowo-Mrzezino, ul.Lipowa 6, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7806/08/V/U z dnia 07.10.2008r:
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
- okres wykonania - 5 %
Oferta nr 02 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35
1. cena brutto - 1 793 333,06 zł (8,88 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 210 dni (0 pkt)
RAZEM 9,03 pkt
Oferta nr 03 - STRABAG Sp. z o.o., 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7
a. cena brutto - 1 959 691,87 zł (8,04 pkt)
b. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
c. okres wykonania - 175 dni (0,25 pkt)
RAZEM 8,44 pkt
Oferta nr 05 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS" Olgierd Hewelt,
84-123 Połchowo-Mrzezino, ul. Lipowa 6
1. cena brutto - 1 785 902,19 zł (8,92pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,5 pkt)
3. okres wykonania - 158 dni (0,5 pkt)
RAZEM 9,92 pkt
Oferta nr 06 - Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o.
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 1 769 828,28 zł ( 9,0 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 195 dni (0 pkt)
RAZEM 9,15 pkt
Zamawiający jednocześnie informuje, że na podstawie art.24 ust.2 pkt.3) z postępowania wykluczono 2 wykonawców:
1. WASKO Piotr Dawidowski, 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7 - Oferta 01
2. NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o., 80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 212 - Oferta 04 -
Na podstawie art. 24 ust.4 oferty wykonawców wykluczonych, uznaje się za odrzucone.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 27.11.2008