Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 , ul. Krasickiego 28 w Gdyni

INFORMACJAO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                 dotyczy:   przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:    „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  Nr 18 , ul. Krasickiego 28 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu ,  wymiany stolarki okiennej oraz wymiany instalacji c.o. i c.w.u.  wraz z regulacją systemu Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni”, na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Informuje się, że Zarządzeniem Nr 6606/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2008 r., zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej          
Nr 18 ,ul. Krasickiego 28 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu , wymiany stolarki okiennej oraz wymiany instalacji c.o. i c.w.u. wraz z regulacją systemu. Zgodnie z art.91 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. – Dz.U. 223, poz.1655 z 2007 r. ) wybrany został  Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przy spełnieniu jedynego kryterium – cena 100 %, z najniższą ceną 

-  oferta nr 3 - Portowy Zakład Techniczny Spółka z o.o. , 81- 341 Gdynia , ul. Warsztatowa 4 z ceną ofertową  1.163.003,56 zł (brutto).
W  wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 19.05.2008 r. do godz. 10.30 wpłynęły 3 oferty , oferta w/w firmy oraz :  -oferta nr 2   
MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowewł. Ryszard Marcinkiewicz   81 – 206 Gdynia , ul. Morska 147  
-  cena oferty    1.186.935,33 (brutto)

- oferta nr 1   
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DACHBUD wł. Marian Formella    81 – 601  Gdynia, ul. Afrodyty 11   
-  cena oferty     1.299.386,18 zł (brutto)         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 19.06.2008