Wybór Wykonawcy :Przebudowa budynku przy ul. Grabowo 2 – Morska 89 w Gdyni

    

                                                    OGŁOSZENIEo wyniku postępowania 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7824/08/V/M z dnia 07.10.2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 19.09.2008r  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 206 000 Euro na wybór Wykonawcy zadania: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia  pn. Przebudowa budynku przy  ul. Grabowo 2 – Morska 89 w Gdyni ” oraz wybór najkorzystniejszej oferty BBS DESIGN ARCHITEKCI Budny Jarzyńska Spółka Partnerska  Al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia, z ceną  brutto 180.560,00zł, która była najniższa spośród ofert  spełniających warunki określone w SIWZ.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono 4 oferty, ponieważ nie spełniały warunków udziału           w postępowaniu, określonych w SIWZ .

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryterium:
cena – 100%.

Pozostałe oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ złożyli następujący Wykonawcy:

1. Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT

Krzysztof Łukasz Maciejewski

Ul. Barczewskiego 22, 11-101 Dywity – cena brutto 540.000,00 zł.

2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego – Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie, Konsulting    Sp. z o.o. Ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – cena brutto 399.941,62 zł.

3. RMK Architekci

Ul. Reymonta 15, 81-198 Kosakowo, Pogórze – cena brutto 273.495,24 zł.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 09.10.2008