Wybór wykonawcy na opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - droga o ruchu przyspieszonym S-6, odcinek-Gdynia-Rumia - Reda

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 73001/08/V/U z dnia 19.08.2008 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.07.2008 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej równoważność 206.000 euro na opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego „Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - droga o ruchu przyspieszonym S-6, odcinek-Gdynia (wylot z Obwodnicy Trójmiejskiej przy ulicy Morskiej)-Rumia - Redaoraz wybór najkorzystniejszej oferty.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty od czterech Wykonawców, które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ.

 

 Najkorzystniejszą ofertę za cenę brutto wynoszącą: 1.119.960 zł., złożyło Konsorcjum firm:

1)      WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 00-832 Warszawa, ul. Żelazna 28/30,2)      White Young Green Consulting Limited – Partner Konsorcjum

Arndale Court, 1 Arndale Center, Headingley, Leeds, SL6 2UJ, z którym zostanie podpisana umowa.

 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie następujących kryteriów:

 
  1. cena oferty brutto (waga kryterium 100%).
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 22.08.2008