Wybór firmy pełniącej nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej z zadania: ,,Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską''.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.12.2008r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: ,,Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską'' oraz wybór najkorzystniejszej oferty z ceną ryczałtową brutto: najkorzystniejszej oferty z ceną ryczałtową brutto: 192.760,00 zł , złożonej przez Firmę Polski Rejestr Statków SA, 80-416 Gdyńska, al. Gen. Józefa Hallera 126, działającej na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000019880, która zaoferowała najniższą cenę brutto.
W postępowaniu przetargowym oferty złożyły 4 firmy:

01. Wspólnie :
BBF Sp. z o.o. , 60-451 Poznań , ul. Dąbrowskiego 461
Promost sp. z o.o. , 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11
438.800,00zł netto/535.336,00 zł brutto

02. Konsorcjum:
HK Projekt Management sp. z o.o. , 81-473 Gdynia ul. Janusza Korczaka 14/5
WPUI sp. z o.o. , 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39
179.000,00 zł netto/ 218.380,00 zł brutto

03. Polski Rejestr Statków SA
80-416 Gdańsk ul. G.J.Hallera 126 158.000,00zł netto/192.760,00 zł brutto

04. Biuro Obsługi Inwestycji INVEST- WYBRZEZE sp. z o.o.
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7 187.000,00zł netto/228.140,00 zł brutto.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8420/08/V/U z dnia 25.11.2008r: - cena oferty brutto- 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.
Jednocześnie w wyniku dokonanych czynności oceny złożonych ofert, na podstawie art.24 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono wykonawcę : 02. Konsorcjum:
HK Projekt Management sp. z o.o. , 81-473 Gdynia ul. Janusza Korczaka 14/5
WPUI sp. z o.o. , 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39.

Załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunku określonego w SIWZ w pkt. 5.1 podpunkt 3, polegającego na pełnieniu nadzoru nad realizacją nowych obiektów mostowych, których realizację zakończono i odebrano - nie dołączono dokumentu potwierdzającego, że nadzór został wykonany należycie''.

Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 17.12.2008