Unieważnienie w części A postępowania na druk i kolportaż tygodnika Ratusz oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2009 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8425/08/V/P z dnia 25 listopada 2008 r. unieważnia się w części A postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro na wybór wykonawcy w zakresie druku i kolportażu tygodnika „Ratusz” wydawanego przez Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni oraz wybór wykonawcy w zakresie składu, druku i dostawy Monitora Rady Miasta Gdyni wydawanego przez Biuro Rady Miasta w 2009 roku. Unieważnienie części A dot. druku i kolportażu Ratusza spowodowane jest ceną oferty od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data udostępnienia informacji: 26.11.2008