Roboty budowlane dotyczące wykonania remontu budynku i pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni

Prezydent Miasta Gdynizawiadamia, że Zarządzeniem nr 8309/08/V/M z dnia 17 listopada 2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 150 000 euro na roboty budowlane dotyczące wykonania remontu budynku i pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni 

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym poniżej 5 150 000 euro na roboty budowlane dotyczące wykonania remontu budynku i pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni w dniu 30.10.2008r. zostały złożone dwie oferty.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 91 ust. 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ przedstawioną przez:

 
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GAZ - RUR”
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 1A w Kosakowie z ceną oferty 87 496,03 zł brutto 

Druga oferta została złożona przez:

 
  1. Zakład Remontowo – Budowlany „FULMAR”
z siedzibą przy ul. Lipowej 29 w Kosakowie z ceną oferty 47 538,37 zł brutto. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się wykonawcę tj. firmę Zakład Remontowo – Budowlany „FULMAR” z siedzibą przy ul. Lipowej 29 w Kosakowie z postępowania – nie złożono dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia brakujących dokumentów wykonawca nie złożył właściwych dokumentów. W związku z powyższym na podstawie art.24 ust. 4 ofertę firmy „FULMAR” uznaje się za odrzuconą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 03.12.2008