Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20; Samorzą

Prezydent Miasta Gdyni  

zawiadamia, że Zarządzeniem Prezydenta nr 5898/08/V/M z dnia 21.04.2008 roku w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 206 000 euro na usługę: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni”.

 

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym do 206 000 euro na usługę: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni” w dniu 16.07.2008 roku w wyznaczonym tyminie zostały złożone trzy oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 91 ust. 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny tj. ceny oferty brutto 100% określonych w SIWZ przedstawioną przez:

 
  1. Stanisław Kordek „POWIERNIK” – Biuro Obsługi Budownictwa,
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 47/31, 84-232 Rumia,z ceną oferty 48 800,00 zł brutto


Druga oferta została złożona przez:

  1. Jacek Stępień Pracownia Audytorska
z siedzibą przy ul. Bławatnej 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyskiz ceną oferty 239 312,76 zł brutto


Trzecia oferta została złożona przez:

  1. Franciszek Gontarz „PROJ-BUD”
z siedzibą przy Os. 1000 lecia 3/9, 83-400 Kościerzynaz ceną oferty 85 400,00 zł brutto Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się Wykonawcę: Franciszek Gontarz „PROJ-BUD” z siedzibą przy Os. 1000 lecia 3/9, 83-400 Kościerzyna z postępowania – nie złożono dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pomimo wezwania na podstawie art. 24 ust. 3 do uzupełnienia brakujących dokumentów wykonawca nie złożył właściwych dokumentów. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 4 odrzuca się ofertę firmy „PROJ-BUD”. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 28.04.2008