Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa parteru pawilonu C Zespołu Szkół nr 10

Zarządzeniem Nr 6986/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.07.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.07.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej objętej zadaniem ,,Przebudowa parteru pawilonu ,,C'' Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu składania ofert złożono 2 oferty.
Wykluczono na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „SAN-WENT" Sp. z o.o., mającego swą siedzibę w Gdyni 81-508, przy ul. Stryjskiej 24 - wykonawca ten nie wniósł wadium.
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową brutto: 1.268.054,71 zł złożyła Firma Usługowo-Handlowa LEMAR W&M.Hartuna sp.j. , 83-250 Skarszewy ul. Drogowców 2 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000204830 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę:
Oferta nr 02 firma LEMAR ze Skarszew.
Ocena oferty w poszczególnych kryteriach:
1. 9,00 pkt (cena brutto 1.268.054,71 zł)
2. 0,00 pkt (okres udzielonej gwarancji 36 miesięcy)
3. 0,50 pkt (okres wykonania zamówienia 100 dni)
Razem 9,50 pkt

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie następujących kryteriów:
1. cena oferty brutto - 90%
2. okres udzielonej gwarancji - 5%
3. okres wykonania zamówienia - 5%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 17.07.2008