Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Remont 4-ch podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej"

 

Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni nr 6725/08/V/U z dnia 24.06.2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 23.06.2008r., w trybie przetargu nieograniczonego do wartości  206 000 EURO na wybór wykonawcy „Projektu budowlanego oraz wykonawczego na remont  4-ch podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni” oraz wybór oferty spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ofertę z ceną brutto: 701.500,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma „ELEKTROPROJEKT” S.A Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji  1905r.  nr 21, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 01.07.2008