Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ciągu ulicy Morskiej od ul. Grabowo do ul. Kalksztaj

 

Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni nr 7521/08/V/U z dnia 10.09.2008 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 29.08.2008r., w trybie przetargu nieograniczonego do wartości  206 000 EURO na wybór wykonawcy projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej  wraz z budową oświetlenia w ciągu ulicy Morskiej od ul. Grabowo do ul. Kalksztajnów w Gdyni oraz w Al. Zwycięstwa i Al. Niepodległości od Wzgórza Św. Maksymiliana do pętli autobusowej na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Reja na terenie Sopotu, oraz wybór oferty spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ofertę z ceną brutto: 849 120,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma „ELEKTROPROJEKT” S.A Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji  1905r.  nr 21, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

                                 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 15.09.2008